ผู้จัดการส่วนอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
Islamic Bank Asset Management
Huaikhwang, Bangkok
5 วันที่แล้ว

หน้าที่งานหลัก (Job Summary)

 • จัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนตรวจสอบตามความเสี่ยงและแผนการตรวจสอบประจำปีโดยมุ่งเน้นการตรวจสอบทุกประเด็นที่มีความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบและรวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) ผ่านกระบวนการต่างๆรวมทั้งการสอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้สอดคล้องตามนโยบายกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯและหน่วยงานผู้กำกับ
 • ศึกษาและปฏิบัติตามกฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบจรรยาบรรณของพนักงาน รวมทั้งนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เข้าใจเพื่อจะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • งานตรวจสอบพิเศษหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานในภาคราชการ
 • รายงานงานนี้
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร