Executive Secretary
โรงแรม ปาแชง โฮเทล เดอ แบงคอก ( บริษัท ริเวอร์การ์เด้นท์ จำกัด )
กรุงเทพมหานคร - บางรัก
5 วันที่แล้ว

Job description

1.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.เตรียมจัดประชุม นัดหมายและจดรายงานการประชุม พร้อมส่งสรุปต่อผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรและนอกองค์กร

3.ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก

4. จดชวเลขการสั่งงานและถอดข้อความจากชวเลขได้รวดเร็วและถูกต้อง

5. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนรู้และสามารถอัดสำเนาเอกสารได้

6. รวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงานและร่างเอกสาร

7. โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก

8. ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา

9. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม

10. จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่าง ๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจนสามารถวางรูปแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน

11.เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ

12. ช่วยวางระเบียบต่าง ๆ และตรวจตราความเรียบร้อยของงานแทนผู้บังคับบัญชา

13. เสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการแล้วไปยังแผนกต่าง ๆ

14. ช่วยผู้บังคับบัญชาปรับปรุงภาระการทำงาน และดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน

15. จัดซื้อเครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนเครื่องเขียนและวัดสุที่จำเป็น

16. งานด้านคอมพิวเตอร์ ต้องดูแลการวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยงานด้านเอกสาร

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งการเก็บข้อมูลและจัดทำสถิติได้ด้วย

Requirements

 • Fluent in Thai language in both, spoken and written form
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขา การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านประสานงานและการบริหารจัดการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการวางแผน การจัดการ และการประสานงาน
 • มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถรักษาความลับขององค์กรไ้ด้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถจัดสรร ระบบงานได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารตั้งแต่2ภาษาขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • Benefits

 • Service Charge
 • Private Health Insurance
 • Other benefits

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

  ค่าตอบแทนพิเศษ

  วันหยุดประจำปี 16 วัน / ปี

  เซอร์วิสชาร์ท

  New Years Party Staff

  Birthday Staff

  ประกันอุบัติเหตุ

  รายงานงานนี้
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร