ผู้จัดการส่วนระบบควบคุมภายใน ( 1 ตำแหน่ง)
Sahamitr Pressure Container Plc.
Bangkok
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานวางระบบ หรือ ตรวจสอบภายใน หรือ ตรวจสอบบัญชี 3 ปีชึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน) ได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • ถ้ามี CIA (Certified Internal Auditor) หรือ CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • รายละเอียดของงาน :

 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และสอบทานระบบงานของบริษัท กฎข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
 • ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไข
 • จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งสรุปข้อสังเกตุจากการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ
 • ติดตามดูแลการปฎิบัติตามและแก้ไขของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ
 • รายได้ : อัตราเงินเดือนตามตกลง+ ค่าตำแหน่ง

  สวัสดิการ : เครื่องแบบพนักงาน, น้ำมัน, ค่าซ่อมบำรุงรถ, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร