Actuarial Officer
Ocean Life Insurance
Khet Khlong Toei
1 วันที่แล้ว

20 / 06 / 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมอยู่ในทีมพัฒนา New Actuarial Software and IFRS17
 • จัดทำรายงานหรือข้อมูลเพื่อสนับสนุนและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ (ฝ่ายช่องทางการขาย,ฝ่ายบัญชี,ผู้สอบบัญชี,Pricing actuarial,สำนักบริหารความเสี่ยง)
 • คุณสมบัติ

 • เพศหญิง / ชายอายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ / คณิตศาสตร์ / คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ / ความสามารถในการเขียนโปรแกรม / Actuarial software
 • มีความละเอียดรอบคอบ จัดลำดับความสำคัญของงาน
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย / ด้านบัญชี / การบริหารความเสี่ยง
 • สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร