นักวิเคราะห์ (Analyst)
Mitr Phol Group
สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
3 วันที่แล้ว

ความรับผิดชอบหลัก

 • ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาโครงการลงทุน
 • ติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ ความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์และให้คำแนะนำทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสใหม่ในการปรับปรุุงธุรกิจต่อหน่วยธุรกิจและผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่อวยงานอื่นๆ และสามารถตอบคำถามของผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้
 • คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม บัญชี การเงิน วิทยาศาสตร์อาหาร เศรษฐศาสตร์ หรือ MBA
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจ อุตสาหกรรม และโครงการลงทุน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500)
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถค้นคว้างานวิจัยทั้งข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง โดยมีการควบคุมดูแลน้อย
 • มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่จำกัด
 • สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร