ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Cosmetics)
เวท ซุพพีเรีย
Samut Sakhon , Mueang Samut Sakhon
5 วันที่แล้ว
source : ThaiJob

Job Description :

1. ควบคุมดูแลระบบการผลิตสินค้าในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ตั้งแต่การรับเข้าของวัตถุดิบการผลิตจนถึง การส่งมอบให้

ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด

2. วางแผนและตรวจสอบรายงานการผลิต สรุปผล จัดทำสถิติ ทำแผนดำเนินการรองรับเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

3. รับมอบนโยบายรวมทั้งเป้าหมายของบริษัทฯ มากระจายสู่หน่วยงานรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต

กำหนดวิธีการป้องกัน

5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่นๆ เช่น แผนกขาย และแผนกการตลาด แผนกจัดซื้อ แผนกประกันคุณภาพ ให้การ

ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

6. การส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากร อบรมพนักงานในสายบังคับบัญชาเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน เทคนิคการคิด

สร้างสรรค์ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานในสายบังคับบัญชา

8. ดูแลจัดการอาคารสถานที่โรงงาน ให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมปลอดภัย

Qualifications :

1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงาน 5 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015, 22000,GMP & HACCP

6. มีทักษะในการแก้ปัญหา, การวางแผน,การจัดการด้านกระบวนการผลิต อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต

Benefits :

1. โบนัสประจำปี

2. เบี้ยขยัน

3. ปรับเงินเดือนประจำปี

4. ประกันสังคม

5. ตรวจสุขภาพประจำปี

6. ชุดยูนิฟอร์ม

7. ท่องเที่ยงประจำปี

8. อบรม / สัมมนาทั้งภายในภายนอกประเทศ

9. เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ

10. สวัสดิการค่าหอพัก / ค่าเดินทาง

รายงานงานนี้
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร