วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  Bang Sao Thong, จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. ทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย และเตรียมเอกสารส่งบริษัทบัญชี2. ทำใบเบิก สดย่อย ใบหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารบัฐชีต่างๆ 3. สรุป ยอดจ่าย ยอดขาย ประจำเดือน 4. Payroll ส่งประกันสังคม 5. ออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ 6. ดูแลงานเอกสาร คีย์ข้อมูลต่างๆ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา: ปวช.ขึ้นไป 1. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การจัดการ 2. สามารถใช้โปรแกรม บัญชี express, excel 3. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 4. มีความรับผิดชอบ 5. สามารถบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี
  กทม, กทม
  บริษัท ลิเนค คอนสตรัคชั่น จำกัด
  เงินเดือน : 16,000 - 18,000
  กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- Male or Female- Age 20 years up - Diploma or Bachelor Degree in Accounting or Financial - 0-2 years experience in Account or Financial - Able to work under pressure
  กทม
  บริษัทเมเยอร์ เดคคอเรชั่น จำกัด
  จ.เชียงใหม่, จ.เชียงใหม่
  บริษัท เดอะ แปซิฟิค คูล ชิค จำกัด
  จ.พระนครศรีอยุธยา
  สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ • ส่งเสริมการบริการให้กับทั้งสอง - ผู้สมัครงานและ บริษัท ค้นหาพนักงานในพื้นที่ที่กำหนด • บรรลุเป้าหมายโดยการขยายลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าที่มีอยู่ตามเป้าหมายของ บริษัท • การศึกษาธุรกิจของลูกค้าของพวกเขาที่มีความต้องการพนักงานลงทะเบียนพวกเขาและพวกเขาให้คำแนะนำวิธีการใช้งานระบบออนไลน์ • โฆษณาขายและบริการอื่น ๆ ในสายผู้สมัครงานฐานข้อมูลในพื้นที่ที่กำหนด · การเข้าถึงเป้าหมายยอดขายรายเดือน · รายงานประจำสัปดาห์ไปยังสำนักงานใหญ่ คุณสมบัติ • สาขาการตลาด, การขาย, ทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ตรงในการขายและบริการขั้นต่ำ 4 ปี • มีทักษะในการสื่อสารและการตลาดที่ดีมาก • ทัศนคติเชิงบวก ,พูดเก่งมีประสิทธิภาพ,มีเป้าหมาย,มุ่งเน้นทางการเงินของบุคคล • สามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ • สามารถทำงานอย่างเป็นอิสระจากที่บ้าน
  Sri Racha, Thailand
  บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จำกัด
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ดูแลบัญชีการเงินทั้งระบบ ในด้านเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ต้นทุนแล ะStock 2. แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกและในองค์กรที่เกี่ยวกับบัญชี/การเงิน 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง 2. มีความขยันอดทน ตั้งใจทำงาน 3. จบการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 4. มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน 5. พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท
  กทม, กทม
  บริษัท เลิศสุทธิ์ จำกัด
  เงินเดือน : 15,000
  Bang Sao Thong, จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ดูแลเรื่องการออกเอกสารใช้ในการส่งสินค้า เช่น ใบกำกับภาษี , ใบวางบิล ฯ2. จัดเก็บเอกสาร ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ฯ 3. ติดต่อประสานงานเรื่องการจัดส่งกับลูกค้า 4. ประสานงานรถร่วมส่งสินค้า และ ทำรายงานค่าใช้จ่ายรถร่วมฯทุกสัปดาห์ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี - วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - มีความระเอียดรอบคอบ - มีความซื่อสัตย์ - ใช้ โปรแกรม Express , Word , Excel ได้
  กทม, กทม
  บริษัท อิน ไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  กทม
  บริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
  กทม
  บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด
  เงินเดือน : 18,000.00 บาท
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- หญิง- อายุ 20-35 ปี - ปริญญาตรี สาขาบัญชี - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน,มีมนุษย์สัมพันธ์,ทนต่อสภาวะกดดันได้ - มีประสบการณ์จะพิจารณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (บันทึก ซื้อ ขาย รับ จ่าย ยื่นภาษีประจำเดือนมีความเข้าใจในการชำระหนี้ ตามงวดงาน โดยมีสัญญาประกอบ)
  กทม, กทม
  Start
  Job description) โดยย่อ• ดูแลการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานประมาณการค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทในมิติต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์แยกตามสายงาน แยกตามผลิตภัณฑ์ แยกตามกิจกรรม พร้อมทั้งออกแบบและให้คำแนะนำในการจัดกลุ่มรายการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเปรียบเทียบยอดจริงกับประมาณการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทรายเดือน รายปี แยกตามสายงาน แยกตามผลิตภัณฑ์ แยกตามกิจกรรม • วิเคราะห์ / จัดสรร และจัดทำงบประมาณค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท • รวบรวมข้อมูลและจัดทำประมาณการรายได้และข้อสมมติฐานในการจัดทำงบประมาณประจำปี และทบทวนประมาณการของกลุ่มธุรกิจหลัก • ช่วยจัดทำรายงาน / วิเคราะห์ประมาณการงบกำไรขาดทุนรวม แยกตามผลิตภัณฑ์ แยกตามลูกค้า แยกตามธุรกิจ หรือตามมิติอื่นๆของกลุ่มบริษัทที่ได้รับมอบหมาย • รวบรวมข้อมูลและจัดทำประมาณการภาษีสรรพสามิต และทบทวนประมาณการ รวมถึงงานวิเคราะห์หรือกรณีศึกษาด้านภาษีสรรพสามิตหรือภาษีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศชาย/ หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) • อายุ 30 - 40 ปี • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชี / บัญชีบริหาร ปริญญาโท บัญชี / MBA / เศรษฐศาสตร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 7 - 10 ปี ด้านการจัดทำบัญชี/บัญชีงบประมาณ,ด้านการจัดทำและวิเคราะห์ประมาณการงบการเงินและประมาณการงบการเงินรวม,ด้านการจัดทำรายงานการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณในหลายๆ มิติ,ด้านการวางแผนและการจัดการ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,ด้าน SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionQualifications- 1-2 years relevant, practical experience- Audit experience is preferable - Competent and experienced in - in scope- GL activities - Proficiency English skill - Active and Logic thinking Responsibilities: - Validate all interfaces into G/L - Prepare and post accruals and all journal entries into G/L. - Reconcile sub-ledgers with general ledger - Perform the Fixed Asset accounting, reporting and reconciliation process. - Finalise intercompany reconciliation process, and liase with AP and AR team members . - Provide information on Tax and Legal requirements to local entity. - Prepare monthly and yearly balance justifications and documentation and balance sheet file. - Month end closing process to ensure smooth and efficient closing process - Prepare yearly statutory accounts and supporting documents for local auditors
  กทม, กทม
  บริษัท ไทยเปเปอร์คาร์ตอนส์ จำกัด
  เงินเดือน : 12,000+
  กทม
  บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
  Job description- จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลที่บันทึกบัญชี และแบบนำส่งภาษี ภ.พ. 30 ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์- จัดการงานเอกสารทางบัญชีให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์- รับผิดชอบรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาประกอบการจัดทำงบการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนRequirementsระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1Benefits✔ Travelling expenses✔ Performance Bonus✔ Courses and EducationOther benefits✔ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน โบนัส ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี, บ้านพักพนักงาน, โอที, ประกันสังคม,ชุดฟอร์ม, คอมมิชชั่น, incentive , ท่องเที่ยวใน - ต่างประเทศ, อบรม-สัมมนา
  กทม
  บริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ- ตรวจสอบ/จัดทำ payment, petty cash, receive, AP, AR, stock- ตรวจสอบ/จัดทำ ภาษี และยื่นแบบ ภงด 1, 3, 53 ภพ 30, 50, 51 - ปิดบัญชี จัดทำยอดขาย งบดุล งบกำไรขาดทุน ด้วยโปรแกรม quick book - ส่งรายงานและติดต่อกับบริษัทแม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น - ตรวจสอบ/จัดทำ visa/work permit ยื่น 15 วัน 90 วัน - ตรวจสอบ/จัดทำ ประกันรถยนต์ ประกันบุคคล สำหรับพนักงาน - งานอื่น ๆ เกี่ยวกับ สวัสดิการพนักงาน Qualifications: - Female Only, Age 33-45 years old, Thai Nationality. - Bachelor degree in accounting field with CPD’s license. - Good command in English both written and spoken. - Communicable in Japanese will be advantage. - Experience : 3-5 years in accounting field. - Working days : Mon-Fri 08.30-17.30 pm. And Some Sat. - Working place : Klong Ar-Zeer Road, Samutprakarn. - Salary : 30,000-35,000 THB. Depend on experience. - Business Type : Trading & Service of Machinery.
  จ.สมุทรปราการ
  บริษัท เอพโคอินเตอร์เทรด จำกัด
  Nong Chom, จ.เชียงใหม่
  บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  เงินเดือน : 12000
  กทม, กทม
  บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
  Job description- ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารการตั้งหนี้ และการบันทึกรายการในระบบบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน- ดูแลและควบคุมวงเงินสดย่อย รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการเบิกเงิน- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมทั้งการคำนวณค่าเสื่อมราคา ประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการภาษีซื้อ และยื่นแบบ ภ.พ.30 ประจำเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบและควบคุมการเบิกและเคลียร์เงินทดลองจ่าย - กระทบยอดภาษีซื้อ ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด ก่อนนำส่งภาษีประจำเดือน - ควบคุมดูแลงานบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายRequirements-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบัญชี -มีประสบการณ์ด้านบัญชีด้าน AP, Fix Asset -มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือระดับผู้จัดการ มากกว่า 3-5 ปี -มีความรู้ความชำนาญด้านงานบัญชีและภาษีอากร -สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ โปรแกรมบัญชี ได้เป็นอย่างดี -หากมีประสบการณ์ในธุรการร้านอาหาร หรือ ธุรกิจขายปลีก มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไปBenefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Discounted Company Products✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ค่าตอบแทนพิเศษ ประกันสุขภาพ ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ตามข้อตกลงของบริษัท เซอร์วิส ชาร์ท, เงินทิป, อาหารฟรี 2 มื้อ/วัน, สอบปรับเงินเดือน,ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารถกรณีทำงานเกิน 24.00 น., โบนัสประจำปี, BIRTHDAY GIFT ส่วนลดค่าอาหาร, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าของเยียม, วันพักร้อน เงินช่วยเหลือครอบครัวเมื่อเสียชีวิต
  กทม
  บริษัท มีสุข คอร์ปอเรชั่น (2006)
  เงินเดือน : 20,000 - 23,000 บาท
  กทม, กทม
  บริษัท เอสบีที สตาร์ จำกัด
  Job description- ดูแลรับผิดชอบ บัญชี/การเงิน- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย- สามารถควบคุมและออกแบบระบบงานบัญชีได้Requirements1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี.สาขาการบัญชี CPD 2. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี 3. สามารถใช้และชำนาญโปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี 4. มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไปBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ตามข้อตกลงของบริษัท
  จ.สมุทรปราการ
  บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จำกัด
  เงินเดือน : 30000