วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  จ.ปทุมธานี
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 40,000
  Bang Phli Noi, จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ-สนับสนุนงานด้านเอกสารการบัญชี-ควบคุมด้าน Project Man-hour คุณสมบัติ - อายุไม่เกิน 25 ปี - การศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว - สื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
  กทม
  บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด
  เงินเดือน : 18,000.00 บาท
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB100,000 - 130,000
  กทม, กทม
  Start
  จ.เชียงใหม่, จ.เชียงใหม่
  บริษัท เดอะ แปซิฟิค คูล ชิค จำกัด
  Thailand
  RGF
  เงินเดือน : JPY250,000 - 370,000
  กาญจนบุรี - เมืองกาญจนบุรี
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. ดูแลค่าใช่จ่ายของบริษัท2. ทำใบเสนออนุมัติค่าใช้จ่าย 3. ทำใบสำคัญรับ-จ่ายเช็ค 4. สรุปภาษีซื้อ-ขายของแต่ละเดือน 5. ทำบัญชีต่างๆให้กับบริษัท อาทิ บัญชีพัสดุ บัญชีรายจ่าย ๆลๆ คุณสมบัติ 1. เพศหญิง/ ชาย อายุ 23 - 35 ปี 2. ปริญญาตรี (สาขาบัญชี) 3. ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หลากหลาย 4. พิมพ์ดีดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษได้ดี 5. มีความขยัน อดทน ซื้อสัตย์ 6. สามารขับรถยนต์ได้ 7. สามารถปฏิบัติงานในสำนักงาน หรือ หน้างานจังหวัดอื่นได้ 8. เงินเดือนตามตกลง 9. สถานที่ทำงานจังหวัดกาญจนบุรี
  Sri Racha, Thailand
  บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จำกัด
  จ.ปทุมธานี
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ติดตามทวงหนี้คุณสมบัติ • เพศ ชาย/หญิง • อายุ 24-28 ปี • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือ การจัดการ • มีประสบการณ์ด้านบัญชีพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  กทม, กทม
  บริษัท เลิศสุทธิ์ จำกัด
  เงินเดือน : 15,000
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. มีความรู้ความสามารถในการบันทึกบัญชีรายรับ-จ่าย (AP-GL) และทำงบการเงินได้เป็นอย่างดี2. เคยทำบัญชีเกี่ยวกับการโรงแรมหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี 3. สามารถทำ Blank Reconciliation ได้เป็นอย่างดี 4. มีความรู้ทางด้านภาษีเกี่ยวกับ (VAT,TAX,อื่นๆ) 5. มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel ได้เป็นอย่างดี 6. เคยใช้โปรแกรมบัญชี Easyfo หรือโปรแกรมบัญชีอื่นๆได้ คุณสมบัติ 1. เพศหญิง 2. อายุ 23 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี สาขาบัญชี 4. สามารถใช้โปรแกรมAccess, Microsoft Office (Ms. Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี การเดินทาง - รถเมล์ผ่านหน้ากองฉลาก 511,516,124,127,556,503 - รถเมล์ผ่านบางลำภู 524,6,30
  จ.กาญจนบุรี
  บริษัท โล้วเฮงหมงปิโตรเลียม จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบแผนก: บัญชี ฝ่าย: บัญชีและการเงิน ผู้บังคับบัญชา: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ระดับตำแหน่งงาน: ระดับจัดการ วัตถุประสงค์: วางแผนและจัดทำบัญชีเพื่อบริหารจัดการ การควบคุม และพัฒนาระบบงานบัญชีขององค์กรให้ตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ในการนำข้อมูลทางบัญชีมาพัฒนาบริหารงานต่างๆขององค์กรได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. จัดทำและตรวจสอบการลงบัญชีต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสภาวิชาชีพบัญชีและนโยบายของบริษัท 2. ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้ พร้อมทั้งประสานงานกับระบบงานขายหน้าร้าน (โปรแกรม Promise) 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายให้ถูกต้อง 4. ควบคุมและบริหารงานบัญชีสต๊อคและทรัพย์สิน 5. จัดเตรียมแบบฟอร์มและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา 6. จัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 7. จัดทำงบการเงินรวม และ งบกระแสเงินสด 8. ตรวจสอบการปิดงบบัญชีและการกระทบยอดบัญชีต่างๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 9. ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 10. อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีมอบหมาย คุณสมบัติ คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications): - เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพูดและ เขียนได้เป็นอย่างดี - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี - มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์ ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences): - มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 5-8 ปี ถ้ามี CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  จ.ตราด
  โรงแรม เกาะช้างใบลานบีชรีสอร์ท
  เงินเดือน : 9000 - 10,000 บาท
  กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- Male or Female- Age 20 years up - Diploma or Bachelor Degree in Accounting or Financial - 0-2 years experience in Account or Financial - Able to work under pressure
  กทม
  บริษัท ก.สิทธินนท์ จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionResponsibilities: • Oversee all accounting operations, including ledgers setup on startup phase, assets, credit, collections, and accounts, design an organizational structure adequate for achieving the department's goals and objectives• Develop accounting procedures specific for the new company in line with CNHi rules • Reporting data with loading the financial actual data in CNHi systems as per deadline • Responsible for distributing financial statements • Prepare work papers and supporting schedules for the annual financial review • Oversee internal and external audits. • Complies with federal, state, local financial legal requirements and tax regulation by studying existing and new legislation, enforcing adherence to requirements, and advising management on needed actions, help with calculations of the taxes • Support the budgeting processes to ensure the flow of operations • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed. • Answers accounting procedure questions by researching and interpreting accounting policy and regulations. • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks • Ensure that the company is compliant with local and international accounting standards and warrant CNHi policies application RequirementsQualifications: • Bachelor's degree in Finance & Accounting • More than 7 years’ experience in accounting department • Strong skills Finance and business oriented • Expert in excel, knowledge of SAP and consolidation • Strong skills in time management, prioritizing tasks, and meeting deadlines • Good interpersonal and communication skills, team player • Leadership skills, integrity, ability to work under pressure in complex international environment, help the growth of the accounting team • Well understanding of commercial business • Strong analytical and decision making skills • Ability to work in matrix organization and with multicultural environment. Benefits✔ Performance Bonus
  กทม
  บริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ-เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี -มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมExcel และ Microsoft Word ได้เป็นอย่างดี -หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ -รับผิดชอบงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย -ภาษีซื้อ - ขาย -บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย -รับผิดชอบงานตรวจสอบรายการบัญชี การเงิน ควบคุมดูแลระบบเอกสาร -ควบคุมดูแลเกี่ยวกับบัญชี ทรัพย์สิน และการตรวจนับของในคลัง -จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี การเงิน ของแต่ละโครงการ เช่น รายงานงบรายรับ รายจ่าย กำไรขาดทุน -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 3.เบี้ยขยัน,ค่าอาหาร
  จ.นนทบุรี
  บริษัท อาร์ บี เอช กรุ๊ป จำกัด
  เงินเดือน : 12,000-15,000
  กทม, กทม
  บริษัท คิงส์-วินอินเตอร์เนชั่นแนลเทรด จำกัด
  Job descriptionคีย์ข้อมูลลูกค้าเปิดบิลให้ลูกค้ารายรับรายจ่าย ตรวจสอบยอดสต็อกRequirements-วุฒิการศึกษา ปรีญญาตรี.ขึ้นไป/สาขาบัญชี -มีความรู้โปรแกรม บัญชี Express พิจารณาเป็นพิเศษ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5Benefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม เบี้ยขยัน 1,000 บาท
  จ.นนทบุรี
  บริษัท ไอบริก จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท กรีนสเปซ จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  กทม, กทม
  บริษัท ไทยวรา โปรเจคท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  เงินเดือน : 18,000-20,000