วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  พะเยา
  Pttor
  $ 0 monthly
  กทม
  บริษัท วีอาร์ คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  เงินเดือน : 15,000-20,000
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติเพศหญิง สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช/ปวส. ในสาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งาน MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และอดทนต่อสภาวะกดดันได้ หน้าที่ -รับวางบิลและตรวจสอบเอกสารวางบิลต่าง ๆ -ตรวจสอบและจัดทำเอกสารรับ-จ่ายทุกประเภท -จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและเช็ค -จัดทำเอกสารทางบัญชี การเงิน รวมถึงการจ่ายเงินเดือนพนักงาน -จัดทำรายงานภาษีซื้อเงินเดือน/หัก ณ ที่จ่าย/ขาย และยื่นภาษีประจำเดือน -จัดทำแบบประกันสังคมประจำเดือน -จัดทำเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ลาพักร้อน อื่นๆ
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB40,000 - 50,000
  L.O.C, TH
  L.O.C
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ1.มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น2.เป็นคนตรงต่อเวลา 3.มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน 4.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ 1.งานด้านการจ่าย 2.การลงบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน 3.สรุปยอดภาษีประจำวัน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB25,000 - 40,000
  กทม, กทม
  บริษัท นนทวี เรสซิเด๊นซ์ จำกัด
  จ.ตรัง
  Kinetica (Thailand) Co., Ltd.
  $ 0 monthly
  กทม, กทม
  เอเชีย โทเทิ่ล มาร์เก็ตติ้ง
  28,000.00 บาทขึ้นไป
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- จัดทำงบการเงินและรายงานต่อฝ่ายบริหาร- เสนอความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน - ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน - ปิดงบการเงิน คุณสมบัติ - ปริญญาตรี บัญชี / สาขาบัญชี - เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ในการปิดงบการเงิน - มีประสบการณ์เกี่ยวกับโปรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้ MS.Office (Word, Excel)ได้เป็นอย่างดี - สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษได้ในระดับดี - มีความรับผิดชอบ / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  Mukdahan, มุกดาหาร
  Constant Energy
  $ 0 monthly
  Tambon Bang Duan, จ.สมุทรปราการ
  บริษัท เอ็มเอ็น ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  เงินเดือน : 15,000 - 18,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB25,000 - 40,000
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ดูและงานบัญชีทั้งระบบ• จัดทำเรื่องภาษีทุกประเภทของบริษัท และภาษีเงินได้ของเจ้าของกิจการ • ปิดงบของบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด •จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย • จัดทำงบการเงิน คุณสมบัติ • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิปริญญาตรี การบัญชี, บริหารธุรกิจ (เอกบัญชีเท่านั้น) • ประสบการณ์ในงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป • สามารถใช้ MS.Office(Word, Excel) ได้คล่อง • สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษได้ดี • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ • ทักษะการคำนวณดี ละเอียด รอบคอบ • เรียนรู้ได้เร็ว ทักษะการประสานงานดีเยี่ยม ****ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี**** สวัสดิการ • โบนัสประจำปีและรางวัลต่างๆ • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง • ประกันภัยกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ท่องเที่ยว, งานสังสรรค์ประจำปี • อบรมทั้งในและนอกบริษัท • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท • ตรวจสุขภาพประจำปี • ชุดฟอร์มพนักงาน ทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  กทม
  บริษัท ไตรแองเกิล จำกัด
  จ.เชียงใหม่
  บริษัท สะดวกดี 19 จำกัด สำนักงานใหญ่
  เงินเดือน : 16,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB40,000 - 55,000
  กทม, กทม
  บริษัท ลิเนค คอนสตรัคชั่น จำกัด
  เงินเดือน : 16,000 - 18,000
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. พื้นที่ประจำการทำงาน : รัชดาภิเษก (ติด MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออกที่1) เวลาการทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30น. - 18.30 น.2. หน้าที่ความรับผิดชอบ : - บันทึกบัญชีและจัดทำใบสำคัญรับ-จ่ายและรายการปรับปรุงบัญชี - ติดต่อประสานงานการรับวางบิล จ่ายเช็ค การจ่ายเงิน - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร/ติดตามและจัดเก็บเอกสาร - จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำ ประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow) ประจำเดือน - ควบคุม จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร - ประสานงาน กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทางบัญชี เช่น ขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร - ประสานงาน กับระหว่างแผนกและลูกค้า เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนก - ออกแบบ ปรับปรุง และควบคุม การทำงานของฝ่ายบัญชี ทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ - แจ้งเตือนข้อบกพร่อง, ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลประกอบการ แก่ผู้บริหาร คุณสมบัติ 1. เพศหญิง อายุ 22 – 40 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางบัญชี หากจบใหม่เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 3. มีประสบการณ์ ในงานบัญชี 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีประสบการณ์และสามารถ ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้(โปรแกรม Mac-5 SME ,Mac-5 Enter prise) 5. สามารถ ควบคุม ออกแบบ ปรับปรุง กระบวนการทำงาน ทั้งภายใน และระหว่างแผนก ได้ 6. มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ (บริษัทฯ มีทีมตรวจสอบภายใน) 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงาน กับหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอก บริษัท ได้
  กทม
  บริษัท ชัยชนะค้าเหล็ก จำกัด
  เงินเดือน : 12000-15000
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบBasic Function (งานเบื้องต้น): จัดทำแบบภาษีต่างๆของบริษัท, เก็บเอกสารสำคัญของผู้บริหาร, ตรวจสอบตั้งเบิกต่างๆ Responsible area (พื้นที่รับผิดชอบ): ทุกหน่วยงาน Duties and Responsibilities (หน้าที่และความรับผิดชอบ): 1. จัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของทุกสถานประกอบการ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ , ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. จัดเก็บสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งหมดของผู้บริหาร 3. จัดเก็บสำเนาโฉนดทั้งหมด 4. จัดทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการ 5. ตรวสอบความถูกต้องเอกสารใบกำกับภาษีของทุกสถานประกอบการเพื่อนำไปใช้ยื่นเสียภาษี 6. ตรวสอบความถูกต้องเอกสารแนบตั้งเบิกทั้งหมด 7. จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย ของทุกสถานประกอบการ 8. จัดทำแบบภ.ง.ด.3 , 53 ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นเสียภาษีไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน 9. จัดทำแบบภ.พ.30 ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นเสียภาษีไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน 10. จัดทำแบบประกันสังคม ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นไม่เกินทุกสิ้นเดือน 11. จัดทำแบบภ.ง.ด.1ก. ของทุกสถานประกอบการเพี่อยื่นไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 12. ทำเรื่องยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่ไม่เกินเดือนมกราคมของทุกปี 13. ทำเรื่องยื่นเสียภาษีโรงเรือนไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 14. ทำเรื่องยื่นเสียภาษีป้ายไม่เกินเดือนมีนาคมของทุกปี 15. จัดเตรียมข้อมูลยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90) ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นไม่เกินเดือนมีนาคมของทุกปี 16. จัดเตรียมข้อมูลยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.94) ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นไม่เกินเดือนกันยายนของทุกปี 17. จัดเตรียมเอกสารของบริษัทจำกัด เพื่อยื่นปิดงบการเงิน ไม่เกินเดือนพฤษภาคมของทุกปี 18. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าไฟที่มินท์ทำที่เก็บผู้เช่าในพื้นที่พลาซ่า ไม่เกินวันที่ 27 ของทุกเดือน 19. จัดทำสรุปรายละเอียดรับเงินค่าเช่าและค่าไฟผู้เช่าในพื้นที่พลาซ่า+ห้องน้ำหยอดเหรียญทั้งฝั่ง โรงแรมดี แอนด์ ดี อินน์ และ โรงแรมดั้งเดิม ของทุกเดือน 20. จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่พลาซ่าทั้งฝั่ง โรงแรมดี แอนด์ ดี อินน์ และ โรงแรมดั้งเดิม จัดเก็บหนังสือค้ำประกันไฟฟ้าทั้งหมด และดำเนินการต่อหนังสือค้ำประกันกับทางธนาคารเมื่อหนังสือค้ำประกันหมดอายุ 21. และงานอื่นๆที่ผู้บริหารสั่งเพิ่มเติม คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. สัญชาติไทย 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี 4. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีภาษีไม่ต่ำกว่า 5 ปี 5. มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ สุจริต 6. มีความกระตือรือร้น พัฒนางานที่รับผิดชอบและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รวดเร็ว 7. ใช้โปรแกรม Microsoft office
  จ.ปทุมธานี
  RGF
  เงินเดือน : THB70,000 - 140,000
  กทม, กทม
  บริษัท อิน ไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ประสานงาน วางแผนและประเมินผลเพื่อการบริหารงานภาษีอากรให้มีความถูกต้องและทันต่อเวลา• กำกับและติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน • การประสานงาน การติดตาม การให้การช่วยเหลือและประเมินผลการชำระและการคืนภาษีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • การแก้ไข ปรับปรุงระบบงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการนำส่งชำระภาษี การขอคืนภาษีและอื่นๆให้สำเร็จตามเป้าหมาย • ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับคดีและการอุทธรณ์ภาษีอากร • ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก • ประสานงานหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น กรมสรรพากร เป็นต้น พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในการยื่นชำระและการขอคืนภาษี ตลอดจนการชี้แจงในข้อประเด็นต่างๆ แก่สรรพากรและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ • สนับสนุนทางวิชาการแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กร • จัดทำรายงานและหรือเอกสารต่างเพื่อนำส่งชี้แจงหน่วยงานภายนอก เช่น สรรพกร กรมศุลกากร เป็นต้น • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย • อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชีหรือสูงกว่า • ได้รับ CPA จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป • ทักษะการติดต่อภาษาอังกฤษ TOEIC Score 500 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้านการให้คำแนะนำ การชี้แจงหน่วยงานภายนอก • สามารถทำงานเป็นทีมได้ • เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดี
  จ.ปทุมธานี
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 40,000