วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Egco Group
  จ.นนทบุรี
  Taokaenoi Food & Marketing PCL
  กทม
  MBK Public Company Limited
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกวิศวกรรม- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ดูแลงานด้านเอกสารให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ - ดูแล และ Update กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิศวกรรม - จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา และอื่นๆ - ปฎิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ - เพศหญิง - อายุ 20 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.หรือเทียบเท่า - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี Microsoft office - มีประสบการณ์ ในงานธุรการ สายงานวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม
  Osotspa Group
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- บริหาร และวางแผนแนวทางในการทำงานด้านวิศวกรรมทั้งระบบ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ- ควบคุมดูแลงานซ่อม-สร้าง, อะไหล่, Spare Part เครื่องจักร-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในบริษัทฯ - บริหารจัดการในการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าโรงงาน เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ ประเมิน แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ - กำกับ รักษา ควบคุมดูแล การบริหารงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 9001, GMP - บริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบาย และตามที่กฏหมายกำหนด - นำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - กำหนด และจัดทำมาตรฐานการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอต่อผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ตำแหน่งผู้จัดการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี 4. มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5. สามารถวางแผน และแก้ไขปัญหาปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีความซื่อสัตย์ และโปร่งใส มีคุณธรรม 7. มีความสามารถในการการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี 8. สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้
  จ.ชลบุรี
  RGF
  เงินเดือน : THB55,000 - 60,000
  กทม
  บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. วางแผนระบบงานด้านเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ควบคุมการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ และทำการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม สั่งการ กำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานในฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 4. ดำเนินการป้องกัน ชี้บ่ง และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการ ระบบคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แนะนำหรือจัดหาวิธีการแก้ไข รวมถึง ทวนสอบการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจนกระทั่งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข 5. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี ให้การสนับสนุน และชี้แจงงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 6. วางแผน จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 7. พัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 8. ปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท และรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ 9. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามความเหมาะสม หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรับผิดชอบงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 5. คงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. อายุ 40 ปีขึ้นไป 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าแผนกควบคุมงานด้านเทคนิคหรืองานด้านวิศวกรรม 5-7 ปี วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
  กทม
  บริษัท ซัน จูปิเตอร์ จำกัด
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรับผิดชอบงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 5. คงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. วางแผนระบบงานด้านเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ควบคุมการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ และทำการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม สั่งการ กำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานในฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 4. ดำเนินการป้องกัน ชี้บ่ง และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการ ระบบคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แนะนำหรือจัดหาวิธีการแก้ไข รวมถึง ทวนสอบการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจนกระทั่งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข 5. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี ให้การสนับสนุน และชี้แจงงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 6. วางแผน จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 7. พัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 8. ปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท และรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ 9. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามความเหมาะสม คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. อายุ 45 ปีขึ้นไป 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการควบคุมงานด้านเทคนิค หรืองานด้านวิศวกรรม 7-10 ปี
  จ.กาญจนบุรี
  บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  กทม
  บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
  จ.นคาปฐม
  บริษัท คิวพลัส คอนเซพท์ จำกัด
  จ.นนทบุรี
  บจก.ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย
  จ.กาญจนบุรี
  บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
  จ.นนทบุรี
  บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด
  กทม
  บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด
  กทม
  บริษัท ไอริส เทคโนโลยี จำกัด
  จ.นคาปฐม
  บริษัท คิว พลัส คอนเซพท์ จำกัด
  กทม
  บริษัท ที เอ็น เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  จ.ราชบุรี
  บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
  จ.ระยอง
  บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
  จ.สมุทรปราการ
  บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
  กทม
  Syn Mun Kong Insurance
  กทม
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด