วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  GetLinks
  จ.นคาปฐม
  PRTR
  กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. บริหารทีมขาย, ช่วยเหลือลูกน้องในทีม, ปิดการขาย2. ติดต่อ โฆษณา และนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 3. เรียนรู้วิธีการใช้สินค้า วิธีการแก้ปัญหาในกรณีสินค้าชำรุดรวมถึงวิธีการใช้อย่างผิดวิธี หรือกรณีชำรุดขณะอยู่ในประกัน 4. บริการลูกค้าก่อน และหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 5. ดูแลลูกค้าที่เป็น Dealer คุณสมบัติ • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม การตลาด การจัดการหรือสาขาอื่น ชอบและสนใจในด้านงานบริการ • อายุระหว่าง ไม่เกิน 37 ปี • ประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป • ต้องการผู้ที่รักการขาย • ต้องการผู้ที่รักการขาย • บุคลิกดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ • มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างานด้าน(Cutting) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกวิศวกรรม- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ดูแลงานด้านเอกสารให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ - ดูแล และ Update กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิศวกรรม - จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา และอื่นๆ - ปฎิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ - เพศหญิง - อายุ 20 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.หรือเทียบเท่า - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี Microsoft office - มีประสบการณ์ ในงานธุรการ สายงานวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  จ. ระนอง
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินโครงการ รวมทั้งวางแผนและแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม/ธุรกิจให้สำเร็จลุล่วงคุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 30 ปีขึ้นไป - สาขา วิศวกรรม บริหารธุรกิจ - ระดับการศึกษา ปริญญาโท MBA บริหาร หรือวิศวกรรม ( ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา ) - ประสบการณ์ 5 ปี ด้านวิศวกรรมหรือบริหารธุรกิจ - คุณสมบัติ มีความผู้นำ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและขับรถได้
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบBasic Function: 1. บริหาร ควบคุมงาน ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง สาธารณูปโภค และงานปรับปรุงอาคาร ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ทั้งทางด้านการจัดหาผู้ดำเนินการ ด้านเทคนิค วัสดุ การสั่งซื้อ คุณภาพ ตลอดวัฏจักรโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลากำหนด 2. ออกแบบ ถอดปริมาณงาน จัด งานโครงสร้าง สาธารณูปโภค และงานปรับปรุงอาคาร 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย Responsible area: ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย Duties and Responsibilities: 1. บริหารจัดการงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดหาผู้รับจ้าง ควบคุมงาน งบประมาณ ระยะเวลา ดำเนินการ ข้อกำหนดของงาน และคุณภาพของงานโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกำหนด ตรวจงานให้ถูกต้อง ก่อนส่งมอบ 2. จัดทำและอัพเดท แผนงานรายสัปดาห์ รายเดือน และนำเสนอหัวหน้างาน 3. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาหรือช่างบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มประสิทธิภาพ 4. ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ควบคุมการใช้งานวัสดุของโครงการให้เป็นไปอย่างประหยัด และถูกต้อง 6. ตรวจสอบการขออนุญาต การดัดแปลง ต่อเติมอาคาร พร้อมจัดทำเอกสารการอนุญาต ให้เป็นไปตามเงื่อนไข 7. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการขออนุญาตก่อสร้างปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมาย 8. ถ่ายทอดความรู้เทคนิคด้านงานก่อสร้าง แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงไป 9. ประมาณการวัสดุที่ต้องใช้ และดำเนินการเปิดใบสั่งซื้อ โดยประสานงานผ่านทางแผนกจัดซื้อ 10. ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ เรื่องข้อกำหนดของวัสดุที่ต้องใช้ในแต่ละงาน 11. ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ Other Qualifications: 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โครงสร้าง หรืองานระบบ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, AutoCAD ได้ดี 5. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารและทำงานเป็นทีม
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานในตำแหน่งนี้จะประจำอยู่ที่หน้างาน เพื่อทำหน้าที่ซ่อมบำรุงงาน ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดีโดยให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ ต้องดูแลให้การทำงานเป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเสมอ ความรับผิดชอบหลัก: •ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลา และลูกค้าพอใจในผลงานที่ได้รับ •วางแผนและกำหนดการในการทำงานของทีมงาน • บริหารจัดการงานด้านต่างๆภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด • พัฒนาการซ่อมบำรุงและการหยุดทำงานของเครื่องมือเพื่อให้มีการซ่อมบำรุงฉุกเฉินน้อยลง • ดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย • ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก • ประเมินราคาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน • ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่าย วัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน • ควบคุม ดูแลวัสดุ- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และในสำนักงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ • ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยรักษามาตรฐานการทำงานตามกำหนด และคอยสอดส่องให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานด้วย ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อพนักงานของบริษัทฯและพนักงานของลูกค้า • เข้าใจหน้าที่ตามสัญญาและทำงานให้เป็นไปตามความคาดหมายของลูกค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้ • มีการประสานงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน • ให้รายงานตัวต่อหัวหน้าวิศวกรและแจ้งความคืบหน้าของงานทุกสัปดาห์หรือตามวาระที่ต้องการ เข้าประชุมประจำสัปดาห์ ประจำเดือนเพื่อรับทราบเรื่องราวต่างๆ • ประสานงานและปฏิบัติตามโครงการประหยัดพลังงาน • ปฏิบัติงานตามระเบียบและนโยบายของบริษัท • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-5 ปี 3. มีความรู้ความสามารถ ทางด้านการบริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วยงาน และมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความรู้เรื่องศัพท์เทคนิค 4. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน โดยใช้ประสบการณ์ ความคิดเชิงทฤษฏีหลักการ และความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลาย แหล่งเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจจะสลับซับซ้อนและตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก บุคลิกภาพดี สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร เพื่อใช้ในการชักจูงและโน้มน้าวการตัดสินใจของผู้อื่นและการเจรจาต่อรองภายในองค์กร 6. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รักงานบริการ รักงานทางด้านการวิศวกรรม ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้อื่น
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. รับผิดชอบในการสำรวจงานภาคสนามเพื่อจัดทำแผนงานโครงร่างของโครงการ2. รับผิดชอบในการตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องของแบบงาน, แผนงาน และคุณสมบัติของข้อกำหนดต่างๆที่ได้มีการคำนวณทางวิศวกรรม 3. ติดต่อประสานงาน ร่วมประชุมกับลูกค้าหรือตัวแทนลูกค้า, ผู้ควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความก้าวหน้าโครงการ 4. รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และส่งมอบงานโครงการได้ทันเวลาที่วางแผนไว้ 5. รับผิดชอบหน้าที่ในการกำกับดูแล และควบคุมคุณภาพงานด้านความปลอดภัยของโครงการและร่วมกับทีมงานในการวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขป้องกัน 6. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารรายงานประจำเดือนและเมื่อส่งมอบโครงการ รวมถึงสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น และเทคนิคการแก้ไขในแต่ละโครงการ 7. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้รับเหมาช่วง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง คุณสมบัติ - จบการศึกษาขึ้นต่ำวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ 2-5 ปีขึ้นไป - สามารถใช้ MS Office หรือ Program สนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB32,000 - 48,000
  กทม
  MBK Public Company Limited
  จ.ชลบุรี
  RGF
  เงินเดือน : THB40,000 - 100,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB50,000 - 60,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB60,000 - 85,000
  จ.ระยอง
  RGF
  เงินเดือน : THB23,200 - 26,200
  กทม
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท วิลล์เพาเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB70,000 - 100,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB40,000 - 45,000
  กทม
  MBK Public Company Limited
  Bang Phli Noi, จ.สมุทรปราการ
  บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  Job description1) ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า ตามความต้องการทางวิศวกรรม (Engineering Request) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิศวกรรมและการซ่อมบำรุง2) ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานวิศวกรรมไฟฟ้า ความต้องการทางวิศวกรรมและงานโครงการ3) สนับสนุนการผลิตที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นและติดขัดน้อยที่สุด 4) ปรับแต่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนควบคุมและให้คำแนะนำแก่สายการผลิต 5) ประสานงาน ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าของบริษัท องค์กรหรือบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามกำหนดการแผนงบประมาณ และมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิศวกรรมRequirements- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง / PM - มีความรู้พื้นฐานระบบ PLC ของ SIEMENS - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto Cad / MS Office - มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ - มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี - มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ มีโบนัสประจำปี มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานเลี้ยงประจำปี - กีฬาสี ประกันสังคม / สิทธิ์ตามกฏหมายแรงงาน และกิจกรรมอื่นๆ
  กทม
  บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
  กทม
  CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
  จ.ระยอง
  บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
  กทม
  บริษัท เควสโก้ จำกัด
  จ.ชลบุรี
  บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท เบต้า เอ็นจิเนียริ่ง กาญจนบุรี จำกัด
  เงินเดือน : 25,000-60,000