วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุน กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด 2. บริหารจัดการพลังงานในองค์กร 3. ดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนในกระบวนการผลิตและนอกกระบวนการผลิตให้คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด 2. บริหารจัดการการใช้พลังงานภายในองค์กร และสรุปรายงานผลการดำเนินการ 3. จัดทำระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. จัดซื้อและจัดหาเครื่องมือกับอุปกรณ์อะไหล่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ควบคุมการใช้ทรัพย์สิน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 6. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี ให้การสนับสนุน และชี้แจงงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 7. ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ใต้บังคับบัญชา 8. ให้ความร่วมมือ เคารพ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 9. ปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ 10. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี 6. คุณสมบัติอื่น ๆ มีหนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
  กทม, กทม
  Berli Jucker Public Company Limited
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- มีบุคลิกภาพที่ดี สะอาด เรียบร้อย- มีสุภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เรียนจบทางด้านการประกอบอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ - สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้างานเป็นรอบได้ (รวมถึงรอบกลางคืน) รายละเอียดงาน - รับผิดชอบในการจัดหาและเตรียมวัตถุดิบของการประกอบอาหารสำหรับครัวที่ตนเองประจำอยู่ตาม รายการขายของห้องอาหาร - จัดเตรียมและตรวจเช็คอุปกรณ์การประกอบอาหารให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ - รับผิดชอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกันตามมาตรฐานทั้งในคุณภาพในการจัดเตรียมอาหารและการนำออกขาย - ดูแลในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน ทั้ง วัตถุดิบ, เชื้อเพลิง, อุปกรณ์ ต่าง อย่างเหมาะสม - ดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน - รู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมอย่างเคร่งครัด
  กทม
  LHMH
  กทม, กทม
  บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด
  จ.สกลนคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- นักวิชาการโครงการ (สายงานประเมินผล)คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่าด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถเขียนงานเอกสาร รายงานทางวิชาการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลได้อย่างเป็นระบบ 4. มีประสบการณ์ หรือ สามารถต่อไปนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 5. การจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และหรือการติดตามและประเมินผล 6. การวิจัยภาคสนาม การออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น SPSS เป็นต้น 8. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และการเขียนหนังสือราชการ 9. การวางแผนการจัดกิจกรรม การประชุม การสัมมนาทั้งในเชิงวิชาการและสันทนาการ เป็นต้น 10. การนำเสนอผลงาน (การจัดเตรียมข้อมูล เครื่องมือ วิธีการนำเส
  Thailand
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 55,000
  Thailand
  RGF
  เงินเดือน : THB35,000 - 60,000
  กทม
  Thai NGO
  จ.สมุทรปราการ
  RGF
  เงินเดือน : THB25,000 - 40,000
  จ.ปทุมธานี
  RGF
  เงินเดือน : THB70,000 - 100,000
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. วางแผนและกำหนดทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาว่าจ้าง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและรักษาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรด้านบุคลากร 2. ดูแลพนักงานประมาณ 1,200 คน 3. ดูแลบุคลากรในฝ่ายจำนวน 22 คน หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. งานด้านการสรรหาว่าจ้าง 1.1 วางแผนกำลังคน 1.2 กำหนดแนวทางในการสรรหา 1.3 กำหนดระบบการคัดเลือก 1.4 กำหนดรูปแบบและวิธีการว่าจ้าง 2. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2.1 กำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมของแต่ละตำแหน่งและแต่ละหน่วยงาน 2.2 กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารการฝึกอบรม 2.3 กำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผล 2.4 กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว 3. งานด้านการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 3.1 บริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 3.2 วางโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนของทั้งองค์กร 4. งานด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 4.1 กำหนดนโยบายในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 4.2 บริหารสวัสดิการให้มีแรงจูงใจและให้สามารถแข่งขันได้ 4.3 ประสานงานในการจัดกิจกรรมเพื่อแรงงานสัมพันธ์ 4.4 บริหารจัดการข้อเรียกร้องและข้อขัดแย้งด้านแรงงาน 5. งานด้านการบริหารระบบความปลอดภัย 5.1 ควบคุมและดูแลระบบความปลอดภัยในบริษัททั้งความปลอดภัยของบุคคลและ ความปลอดภัยของทรัพย์สินบริษัท 5.2 พัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 5.3 ตรวจสอบและดูแลด้านอาคารสถานที่ 6. งานด้านระบบคุณภาพ 6.1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบจัดการหรือไอเอสโอ และมาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Food Standard) 6.2 ปฏิบัติตามข้อบังคับเบื้องต้นของโรงงานผลิตอาหาร 7. งานด้านการสนับสนุนองค์กร 7.1 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การทำ 5 ส การอนุรักษ์พลังงาน การปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 7.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่บริษัทขอความร่วมมือ คุณสมบัติ 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. อายุ 43-48 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน 5.1 มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี 5.2 มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี 6. คุณสมบัติอื่น ๆ 6.1 มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน 6.2 มีภาวะผู้นำ 6.3 มีความสามารถด้านการบริหาร การวางแผนจัดการ การมอบหมายงาน การติดตามงาน การประเมินผล การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ 6.4 มีความสามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6.5 มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 55,000
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 40,000
  กทม
  Thai NGO
  จ.ชลบุรี
  RGF
  เงินเดือน : THB60,000 - 80,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB40,000 - 55,000
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. เพิ่มยอดขายและผลิตภัณฑ์ใหม่ รู้จักตัวและตราสินค้า รวมถึงลดต้นทุนด้านผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลกำไรขาดทุนของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทได้รับผลกำไรตามเป้าหมาย 2. จัดทำเอกสารเพื่อวัดผลการดำเนินงาน และสรุปผลในทุกไตรมาส 3. ครอบคลุมช่องทางจำหน่ายในตลาดอุตสาหกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือโรงเรียน 4. ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. งานด้านการวางแผน 1.1 ศึกษา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ วางแผนการตลาดของสินค้าที่มีอยู่ และเสาะหาช่องทางเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ 1.2 วางแผนกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายของช่องทางจำหน่ายเดิมให้มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 1.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและการทำงานของหน่วยงาน 1.4 วางแผนการกำหนดราคาและการให้ส่วนลดที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทประกอบด้วย 1.5 วางแผนการทำงานของทีมงาน จัดตารางการเข้าเยี่ยมลูกค้า จัดการชงชิมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.6 จัดทำรายงานเพื่อสรุปการทำงานประจำสัปดาห์ของแต่ละหน่วยงาน 2. งานด้านการดำเนินการขาย 2.1 แสวงหาช่องทางจำหน่ายใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมโรงแรม ภัตตาคารและโรงงาน 2.2 ดำเนินการขายสินค้าและรับการสั่งซื้อ 2.3 เยี่ยมโรงงานหรือผู้ประกอบการ และนำเสนอสินค้าในเขตพื้นที่การขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุยอดขายตามเป้าหมาย 2.4 ติดต่อประสานงานด้านรวบรวมเอกสารการเปิดหน้าบัญชีและชำระเงิน รวมถึงติดตามสถานะด้านการเงินทุกช่องทางจำหน่าย 2.5 สนับสนุนทีมงานในการจัดทำรายงานการขาย แผนการเดินทาง และ เอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนดเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา 2.6 ประเมินช่องทางจำหน่ายด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการขาย รวมถึงวิเคราะห์ช่องทางจำหน่ายเพื่อปรับปรุงและแก้ไขงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.7 สนับสนุนและช่วยเหลือทีมงานในการทำงานด้านต่าง ๆ รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และทำงานแทนทีมงานในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนด 2.8 เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเกี่ยวกับการขาย ผลิตภัณฑ์ การตลาดและภาพรวมอื่น ๆ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามกำหนดการติดตามงาน 3. งานด้านการบริหาร 3.1 อบรมความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแก่ทีมงาน 3.2 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ประเมินแล้วว่าสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานของหน่วยงานได้ 3.3 ประเมินผลงานทุก 3 เดือนเพื่อปรับปรุงทั้งพนักงานและตนเองให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น รวมถึงดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของทีมงาน 3.4 บริหารและจัดการทีมงานให้สามารถทำงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรในภาพรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีของทีมงานต่อองค์กร 3.5 บริการจัดการบัญชีของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดประสิทธิผลต่อบริษัท 3.6 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าให้มีทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท 4. งานด้านการประสานงาน 4.1 กำกับ ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร หน่วยงานภายนอกองค์กร และลูกค้า 4.2 ประสานงาน และควบคุมการประสานงานกับช่องทางจำหน่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีและให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ 4.3 ติดตามด้านคุณภาพสินค้า และให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้า 4.4 สร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทแก่ลูกค้า 5. งานด้านระบบคุณภาพ 5.1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบจัดการหรือไอเอสโอ มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Food Standard)และข้อบังคับเบื้องต้นของโรงงานผลิตอาหาร 5.2 ปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษต่าง ๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากข้อบังคับเบื้องต้นด้านการผลิตอาหาร เช่น ข้อกำหนดด้านการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก (organic product) 6. งานด้านการสนับสนุนองค์กร 6.1 เข้าร่วมการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพ หรือการอบรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท 6.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การทำ 5 ส การอนุรักษ์พลังงาน การปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่บริษัทขอความร่วมมือ คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. อายุ 45 ปีขึ้นไป 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคการขายผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดอุตสาหกรรมหรือการขายปลีก 12 ปีขึ้นไป 6. คุณสมบัติอื่น ๆ สามารถวางระบบการขายและการวัดผลการขายได้ วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 70,000