วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  1 526ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 10 (0.17 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง. รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี. มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5 7 ปี. มีทักษะภาษาอังกฤษดี. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการ...
  Ocean Life Insurance
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  1 04 2560 หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรตัวแทนและหลักสูตรผู้บริหารงานขายได้ทุกหลักสูตรตามมาตรฐานที่กำหนด รวบรวม ติดตาม สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดฝึกอบรมและ ...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 24 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ , บริหารรัฐกิจ , นิติศาสตร์ , จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร ไม่...
  Com7
  |
  กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  ลักษณะของงาน. วางแผนงานการจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร. งานวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานของพนักงาน. งานพัฒนาพนักงานตามสายงาน. วางแผนงานการจัดหลักสูตรฝึกอบ...
  big-c
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับหัวหน้าแผนก. หน้าที่ความรับผิดชอบ. สรรหาและควบคุมอัตรากำลังพนักงาน คิดค่าจ้างค่าตอบแทน. ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์. ดูแลค...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. รับผิดชอบช่วยงานผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ในการจัดการทรัพยากรบุคคลสาขาภายใต้นโยบายบริษัทฯ. รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง. คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะและภาษีเงินไ...
  Chiang Mai Lanna Business Services Ltd.
  |
  จ.เชียงใหม่
  - 20 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. นำเสนอข้อมูล และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับลูกค้าเกี่ยวกับบริการของบริษัท. สร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่. มีการฝึกอบรม และสอนงานก่อนปฏิบัติงานจริง. รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์แล้ว. ท...
  Silicon Craft Technology
  |
  กทม, กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ปวส สาขา อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง. ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ลักษณะงานคล้ายกับ AutoCad). อายุไม่เกิน 25 ปี. ประสบการณ์. 0. 3 ปี. ลักษณะงานและความรับผิดชอ...
  Siam Kubota Corporation
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 22 วันที่แล้ว
  หน้าที่รับผิดชอบ. 1. การส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน. วางแผนการพัฒนาวิธีการบริหารความสามารถของพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน ...
  Taokaenoi Food & Marketing PCL
  |
  จ.นนทบุรี
  - 12 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการและคุณภาพตามที่บริษัทฯกำหนด. ควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ให้เ...
  TMB Banco Public Company Limited
  |
  กทม
  - 21 วันที่แล้ว
  At TMB , we are committed to Make THE Difference in the Thai banking sector. By empowering our employees to always challenge and improve upon the status quo in everything we do, TM...
  Donuts Co. Ltd
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  หน้าที่ ความรับผิดชอบ. รับผิดชอบการจัดทำแผนและประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประเมิน ติดตามผล เพื่อให้สามารถอบรมได้ตามแผน. รั...
  MBK Public Company Limited
  |
  กทม, กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  Job PurPose. ดูแลภาพรวมและบริหารจัดการ การบริการลูกค้า, การปฏิบติการสินเชื่อ, การรับชำระหนี้จากลูกหนี้ รวมทั้งงานสนับสนุนหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานบริหาร รวมการวิเคราะห์เพื่อรายงานแ...