วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  1 230 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 10 (0.26 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  MK Restaurant Group Plc.
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม. ฝ่ายฝึกอบรม คุณสมบัติ 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3....
  บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง. รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี. มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5 7 ปี. มีทักษะภาษาอังกฤษดี. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการ...
  Ocean Life Insurance
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  1 04 2560 หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรตัวแทนและหลักสูตรผู้บริหารงานขายได้ทุกหลักสูตรตามมาตรฐานที่กำหนด รวบรวม ติดตาม สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดฝึกอบรมและ ...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ , บริหารรัฐกิจ , นิติศาสตร์ , จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร ไม่...
  big-c
  |
  กทม
  - 15 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับหัวหน้าแผนก. หน้าที่ความรับผิดชอบ. สรรหาและควบคุมอัตรากำลังพนักงาน คิดค่าจ้างค่าตอบแทน. ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์. ดูแลค...
  MBK Public Company Limited
  |
  Pattaya City, จ.ชลบุรี
  - 11 วันที่แล้ว
  Job PurPose. 1. ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบสภาพหลักประกัน ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและโครงการพัฒนาบริเวณใกล้เคียง. 2. วิเคราะห์ศักยภาพของหลักประกัน ตามหลัก Hightest & Best Use. 3. จัดทำเอกสารคำ...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. รับผิดชอบช่วยงานผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ในการจัดการทรัพยากรบุคคลสาขาภายใต้นโยบายบริษัทฯ. รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง. คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะและภาษีเงินไ...
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  Job Responsibilities. ร่วมกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานประจำปีในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี รวมถึงแผนการถ่ายทอดความรู้และการอบรม. จัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโ...
  Silicon Craft Technology
  |
  กทม, กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ปวส สาขา อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง. ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ลักษณะงานคล้ายกับ AutoCad). อายุไม่เกิน 25 ปี. ประสบการณ์. 0. 3 ปี. ลักษณะงานและความรับผิดชอ...
  Taokaenoi Food & Marketing PCL
  |
  จ.นนทบุรี
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการและคุณภาพตามที่บริษัทฯกำหนด. ควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ให้เ...
  Siam Kubota Corporation
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 8 วันที่แล้ว
  หน้าที่รับผิดชอบ. 1. การส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน. วางแผนการพัฒนาวิธีการบริหารความสามารถของพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน ...
  Chiang Mai Lanna Business Services Ltd.
  |
  จ.เชียงใหม่
  - 7 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. นำเสนอข้อมูล และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับลูกค้าเกี่ยวกับบริการของบริษัท. สร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่. มีการฝึกอบรม และสอนงานก่อนปฏิบัติงานจริง. รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์แล้ว. ท...
  บริษัท กิบไทย จำกัด
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  ตำแหน่ง Technical Application Specialist for Flow Cytometry and Antibodies Product จำนวน 1 ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. นำเสนอข้อมูลทางเทคนิคและแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่...