วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  UAC Global PCL
  กทม
  ThaiBev Group
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  จ.นนทบุรี
  Hongthong Rice
  กทม, กทม
  UAC Global PCL
  กทม
  Creative Economy Agency
  กทม
  Chememan Public Company Limited
  กทม
  NEOFIRM
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบหัวหน้าบัญชีการเงิน - ตรวจงานเอกสารใบสำคัญรับจ่าย ซื้อขาย - ตรวจงานรายงานแยกประเภท รายงานซื้อขาย - จัดทำตรวจสอบภาษี ภพ30 ภงด3 ภงด53 ภงด1 ประกันสังคม - จัดทำตรวจสอบบัญชีการเงิน ธนาคาร ทั้งงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำบัญชีซื้อต่างประเทศ (นำเข้าสินค้า) บัญชีการเงิน - จัดทำบัญชีจ่ายเจ้าหนี้ จากเอกสารซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเซล ค่าใช้จ่ายภาษี - จัดเตรียมเอกสารหัก ณ ที่จ่าย เพื่อทำ ภงด3 53 - จัดทำตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ เพื่อจัดทำรายงานภาษีซื้อ - ตามเอกสารต้นฉบับภาษี ใบเสร็จรับเงิน จากเจ้าหนี้ (กรณีโอนเงิน) - จัดทำงานพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารด้านจ่าย บัญชีต่างประเทศ - บันทึกรายการต่างประเทศ โอนเงินต่างประเทศ TT, TR, LC ค่าใช้จ่ายกรมศุลกากร - บันทึกซื้อ-ขาย ต่างประเทศ อัตราเเลกเปลี่ยนของธนาคาร - บันทึกค่าใช้จ่าย นำเข้า Shipping - ออกหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการ ดำเนินการนำเข้าส่งออก - บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ส่งหัวหน้าประจำวัน คุณสมบัติ - เพศหญิง อายุ 25-40 ปี - วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปด้านบัญชี - มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชี ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป - สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี - มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ดูแลและจัดระบบการบันทึกบัญชี - ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และจัดเก็บเอกสาร - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน - เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี - มีความละเอียดรอบคอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน - ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  จ.สมุทรปราการ
  UAC Global PCL
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติเพศหญิง สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช/ปวส. ในสาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งาน MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และอดทนต่อสภาวะกดดันได้ หน้าที่ -รับวางบิลและตรวจสอบเอกสารวางบิลต่าง ๆ -ตรวจสอบและจัดทำเอกสารรับ-จ่ายทุกประเภท -จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและเช็ค -จัดทำเอกสารทางบัญชี การเงิน รวมถึงการจ่ายเงินเดือนพนักงาน -จัดทำรายงานภาษีซื้อเงินเดือน/หัก ณ ที่จ่าย/ขาย และยื่นภาษีประจำเดือน -จัดทำแบบประกันสังคมประจำเดือน -จัดทำเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ลาพักร้อน อื่นๆ
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB18,000 - 30,000
  กทม
  Dutch Mill Group
  กทม
  Start
  Job descriptionรายละเอียดของงาน:1. บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2. จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้องและตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร 3. วางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร 4. จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาส และความเป็นไปได้ และแนะนำทางเลือกในการจัดหาเงินทุนให้กับฝ่ายบริหารหากต้องการ 5. วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี อย่างถูกต้อง และนำส่งตรงตามเวลา 6. รับผิดชอบ ดูแลและบริหารทีมให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนดไว้อย่างมีศักยภาพ และได้ตามกำหนด 7. บริหารภาพรวมของฝ่ายบัญชีและการเงินทั้งในส่วนงบประมาณ กำไรขาดทุน budget Plan เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 5 - 10 ปีขึ้นไป 4. มีภาวะผู้นำสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี 5. มีทักษะการเป็นผู้นำดี มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต 6. สามารถพูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี หรือ พอใช้ 7. สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี 8. ใช้โปรแกรมบริหารงานทางบัญชีได้ดี
  กทม
  บริษัท ฉัตรสยามสีและวัสดุภัณฑ์ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท วีอาร์ คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  เงินเดือน : 15,000-20,000
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- รวบรวมและตรวจสอบงบทดลอง งบดุลและงบกำไรขาดทุน- ตรวจสอบ แก้ไขและ ปิดบัญชีประจำเดือนและบัญชีประจำปี - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ตรวจสอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด 53, ภพ. 30 - วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านบัญชีเบื้องต้นและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขต่อไป - ติดต่อกับสรรพากรในเรื่องอื่น ๆ คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี 3. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการบัญชีทุกประเภท มีประสบการณ์ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ 4. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word and Excel 5. มีความรู้ด้านบัญชีเป็นอย่างดีและสามารถปิดบัญชีได้ 6. มีความรู้เรื่องประมวลกฎหมายรัษฎากรและภาษี 7. มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ทางบัญชีและหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 8. มีความละเอียดรอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB40,000 - 55,000
  กทม
  Great Aluminum Co., Ltd.
  กทม
  IDEABOY Recruitment
  เงินเดือน : 25,000 - 35,000 THB
  จ.เชียงใหม่
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ดูแลงาน และเอกสารด้านบัญชีทั้งหมด - เริ่มตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี - รวมถึงออกใบเสร็จรับเงิน ให้ลูกค้า, ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ให้บริการ, สรุปและจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับภาษี ภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภงด 1, 3, 53 รวมทั้งยื่นแบบฟอร์มภาษีนำส่งกับทางกรมสรรพากร , นำส่งเงินสมทบรายเดือนให้สำนักงานประกันสังคม, ทำเงินเดือน และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน, จัดทำเช็คจ่ายรายเดือน, จัดทำเงินโอนระหว่างธนาคารผ่านทางอินเตอร์เนต, และสรุป-ปรับปรุงรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการปิดบัญชีรายเดือน , จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและของใช้ต่างๆ ในสำนักงาน - นอกจากนี้ทำเอกสารต่างๆ ภายในบริษัทฯ และงานธุรการอื่นๆ ติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอกสำนักงาน - รวมทั้งทำเอกสาร visa work permit /profit & loss จดทุนทะเบียนบริษัท เพิ่มวัตถุประสงค์ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศ : หญิง - อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก - ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB18,000 - 30,000
  กทม, กทม
  บริษัท นนทวี เรสซิเด๊นซ์ จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ1.มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น2.เป็นคนตรงต่อเวลา 3.มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน 4.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ 1.งานด้านการจ่าย 2.การลงบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน 3.สรุปยอดภาษีประจำวัน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย