วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
  Job description- บริการด้านการชำระเงินของลูกค้า- ดูแล จัดเก็บและรับผิดชอบเงินสดของร้านให้ถูกต้องเสมอ- ช่วยเหลือง่านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายRequirements- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ขึ้นไป - บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว - มีประสบการณ์งานแคชเชียร์ 1 ปีขึ้นไปBenefits✔ Service ChargeOther benefits✔ ตามข้อตกลงของบริษัท
  กทม
  ร้าน บาร์บีคิว รีสอร์ท
  กทม
  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ1. เพศชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานโรงแรม ร้านอาหาร 4. สามารถใช้ MS Office ได้ ลักษณะงาน - ดูแลควบคุมการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุปกรณ์ให้เพียงพอและ พร้อมสำหรับใช้งาน - วางแผนการจัดงานจัดเลี้ยง ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย บริหารยอดขายของห้องอาหารให้เป็นไปตามแผนงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - วางแผนอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ - จัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานทุกอย่าง และส่วนเพิ่มคือ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ฟรีอาหารกลางวัน - สวัสดิการด้านการประกันกลุ่ม ความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และชีวิต - วันหยุดประเพณี 15 วัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - พนักงานประจำสำนักงานหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ) - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ - พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม - Service Charge สำหรับพนักงานบริษัท Food & Beverage - รางวัลอายุงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี - การตรวจสุขภาพประจำปี - ห้องพยาบาล - ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ส่วนลดพิเศษร้านอาหาร Food Court - การซื้อสินค้าอุปโภค - บริโภคราคาถูกประจำเดือน - สมาชิกชมรมต่างๆ - สังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี ฯลฯ
  กทม, กทม
  Start
  Job description- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานจัดเลี้ยง ทั้งภายใน และ นอกสถานที่- ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มภายในงานจัดเลี้ยง - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณงานจัดเลี้ยง - ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป - สามารถทำงานเป็นกะและทำงานนอกสถานที่ได้ - บุคลิกภาพดี - รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน และส่วนเพิ่มคือ ฟรีอาหารกลางวัน วันหยุดประเพณี 15 วัน วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน) พนักงานประจำสำนักงานหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ) เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม ห้องพยาบาล ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนลดพิเศษร้านอาหาร Food Court สมาชิกชมรมต่างๆ สังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี ฯลฯ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- เพศชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป - มีใจรักในงานขาย - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย - มีความเป็นผู้ใหญ่ - หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดงาน - โทรขายพื้นที่บูธของงานแสดงสินค้า ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลและประสานงานในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการขาย - ดูแลความเรียบร้อยของบูธลูกค้าในวันจัดแสดงงาน - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานทุกอย่าง และส่วนเพิ่มคือ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ฟรีอาหารกลางวัน - สวัสดิการด้านการประกันกลุ่ม ความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และชีวิต - วันหยุดประเพณี 15 วัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - พนักงานประจำสำนักงานหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ) - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ - พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม - Service Charge สำหรับพนักงานบริษัท Food & Beverage - รางวัลอายุงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี - การตรวจสุขภาพประจำปี - ห้องพยาบาล - ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ส่วนลดพิเศษร้านอาหาร Food Court - การซื้อสินค้าอุปโภค - บริโภคราคาถูกประจำเดือน - สมาชิกชมรมต่างๆ - สังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี - ฯลฯ
  กทม, กทม
  Start
  Job description-ออกแบบและ จัดวางแนวความคิดในการออกแบบงาน Events และกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น งานเปิดตัวสินค้า, พิธีเปิด, งานครบรอบปีขององค์กร ฯลฯ-ควบคุมการผลิตสื่อให้เป็นไปตามแนวคิด พบลูกค้าร่วมกับฝ่ายขาย นำเสนองาน (รับ Brief & Present)- Present และนำเสนอผลงาน - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ sub-contractor คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง - อายุระหว่าง 25 - 35 ปี - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ศิลปะ/ นิเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้านด้าน Exhibitions และงาน Event - มีความสามารถและทักษะในการนำเสนองานต่อลูกค้า - สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานนอกสถานที่ได้ สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานทุกอย่าง และส่วนเพิ่มคือ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ฟรีอาหารกลางวัน - สวัสดิการด้านการประกันกลุ่ม ความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และชีวิต - วันหยุดประเพณี 15 วัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - พนักงานประจำสำนักงานหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ) - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ - พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม - Service Charge สำหรับพนักงานบริษัท Food & Beverage - รางวัลอายุงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี - การตรวจสุขภาพประจำปี - ห้องพยาบาล - ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ส่วนลดพิเศษร้านอาหาร Food Court - การซื้อสินค้าอุปโภค - บริโภคราคาถูกประจำเดือน - สมาชิกชมรมต่างๆ - สังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี
  จ.นนทบุรี
  บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  กทม
  บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด