วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  GetLinks
  เงินเดือน : 25000
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. วางแผนระบบงานด้านเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ควบคุมการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ และทำการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม สั่งการ กำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานในฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 4. ดำเนินการป้องกัน ชี้บ่ง และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการ ระบบคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แนะนำหรือจัดหาวิธีการแก้ไข รวมถึง ทวนสอบการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจนกระทั่งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข 5. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี ให้การสนับสนุน และชี้แจงงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 6. วางแผน จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 7. พัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 8. ปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท และรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ 9. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามความเหมาะสม หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรับผิดชอบงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 5. คงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. อายุ 40 ปีขึ้นไป 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าแผนกควบคุมงานด้านเทคนิคหรืองานด้านวิศวกรรม 5-7 ปี วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- พัฒนากลยุทธ์แคมเปญ Branding สร้างการรับรู้ของแบรน และแบรนด์สินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการถ่ายทำ vdo / วางแผนสื่อ /online / out of home media- จัดกลยุทธ์รูปแบบการสื่อสารการตลาด Brand CI ผ่านสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมกับ positioning ของ Origin - สื่อสารเชิงกลยุทธ์การวางแผนสื่อ เพื่อชิงพื้นที่ข่าว - การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ / กิจกรรม PR / กิจกรรม Relationships ทั้งกับสื่อมวลชนและองค์กรภายนอก คุณสมบัติ - เพศ : ชายหรือหญิง - อายุ : 23-35 ปี - ประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด,สื่อสารมวลชล,นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ: ถ้าเคยผ่านงานด้าน Banding จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ ยานยนต์ ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ.2539) ทุนจดทะเบียน 138 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบยานยนต์ เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา ตำแหน่งที่ต้องการ หน้าที่รับผิดชอบ 1. ประสานงานกับลูกค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างประเทศ 2. เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อกำหนด (specification) 3. รับการสั่งซื้อ และดูแลโครงการ เครื่องควบคุม เป็นต้น คุณสมบัติ 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. อายุ 22-25 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5. ประสบการณ์การทำงาน หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องกล 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ทักษะภาษา 6.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 6.2 สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี (มีประกาศนียบัตรสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1-N3) 7. ทักษะคอมพิวเตอร์ หากสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ (Computer Aided Design : CAD) หรือซอฟต์แวร์ออกแบบอื่น ๆ ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 8. ทักษะการขับรถ 8.1 สามารถขับรถยนต์ได้ 8.2 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 9. คุณสมบัติอื่น ๆ 9.1 มีความรู้ด้านมาตรฐานสากล (ISO) และด้านความปลอดภัย 9.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับแบบ (drawing) เงินเดือน: 18,000-19,000 บาท (สามารถต่อรองได้) สวัสดิการ 1. เครื่องแบบ 2. รถรับส่ง 3. ค่าครองชีพ 4. ค่าทำงานล่วงเวลา 5. ประกัน 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. การตรวจสุขภาพ
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารของยานยนต์ ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งในญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1922 (พ.ศ.2465) ทุนจดทะเบียน 3,900 ล้านเยน เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ อาทิ เสาอากาศ ตัวเชื่อมต่อ และอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารไร้สายกับการส่งผ่านข้อมูล เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบ 1. จัดวางองค์ประกอบ (layout) และเขียนแบบ (drawing) สองมิติและสามมิติโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบสามมิติ (Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application : CATIA) 2. ประสานงานกับสมาชิกในทีม 3. เข้าร่วมประชุมกับทีมพัฒนาหรือกับลูกค้า คุณสมบัติ 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. อายุ 25-32 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน หากมีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ 6. ทักษะภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี 7. ทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบสามมิติ (Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application : CATIA) เวอร์ชัน 5 ได้ เงินเดือน: 20,000-40,000 บาท (สามารถต่อรองได้) สวัสดิการ 1. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานของแต่ละบุคคล 2. ค่าทำงานล่วงเวลา 3. ประกันสังคม 4. ค่ารักษาพยาบาล 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. โอกาสในการเข้าร่วมฝึกอบรมที่ญี่ปุ่น วันและเวลาทำงาน: จันทร์ถึงศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในยานยนต์และวัสดุก่อสร้างที่พักอาศัย ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งในญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1956 (พ.ศ.2499) ทุนจดทะเบียน 2,167 ล้านเยน เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในยานยนต์และวัสดุก่อสร้างที่พักอาศัย เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา ตำแหน่งที่ต้องการ หน้าที่รับผิดชอบ 1. สรรหาลูกค้าใหม่และติดต่อกับสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นของลูกค้า 2. ประสานงานกับแต่ละฝ่ายในบริษัทและกับลูกค้า 3. เดินทางไปทำงานในประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 สัปดาห์ คุณสมบัติ 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. อายุ 35-45 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิศวกรรมอุตสาหการ 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ในบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทผลิตสินค้า หรือบริษัทนำเข้าส่งออกสินค้า 6. ทักษะภาษา 6.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษพอใช้ 6.2 สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี (มีประกาศนียบัตรสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป) เงินเดือน 50,000-70,000 บาท (รวมค่าเบี้ยเลี้ยงทั้งหมด) สวัสดิการ 1. ค่าตำแหน่ง 5,000 บาท 2. ค่าเดินทางตามจริง 3. ค่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศ วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ 08.30 – 17.30 น. พักกลางวัน 11.30 – 12.30 น. ทำงานวันเสาร์ตามปฏิทินลูกค้า
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. บริหารจัดการวิเคราะห์ วางแผนงานด้านการออกแบบของโครงการ 2. ดูแลประเมินผลงานด้านการออกแบบของโครงการ ปรับปรุงแผนงาน 3. กำกับดูแล วางระบบการทำงาน , ออกแบบ 4. ควบคุมดูแลทีมงานบริการลูกค้าให้สามารถทำงานเป็นไปตาม KPI ที่ตั้งไว้ และเป็นไปในทิศทางเดีญวกันกับเป้าหมายและนโยบายบริษัท 5. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกบริษัท 6. ควบคุม ดูแล อนุมัติการใช้งบประมาณในฝ่าย Product Design & Development คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ( Education Background ) • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงาน ( Professional Experiences ) • มีประสบการณ์งานด้านการออกแบบบ้าน , อาคารสูง 15 ปีขึ้นไป ความสามารถประจำตำแหน่ง ( Key Competencies ) 1. มีทักษะในการออกแบบ ,ตรวจและ Comment แบบ , Sketch แบบงานสถาปัตยกรรม 2. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี 3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 4. ทักษะในการสื่อสาร บริหารจัดการและ Lead Team ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติอื่นๆ ( Other ) 1. มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษาอังกฤษ
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. เพิ่มยอดขายและผลิตภัณฑ์ใหม่ รู้จักตัวและตราสินค้า รวมถึงลดต้นทุนด้านผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลกำไรขาดทุนของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทได้รับผลกำไรตามเป้าหมาย 2. จัดทำเอกสารเพื่อวัดผลการดำเนินงาน และสรุปผลในทุกไตรมาส 3. ครอบคลุมช่องทางจำหน่ายในตลาดอุตสาหกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือโรงเรียน 4. ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. งานด้านการวางแผน 1.1 ศึกษา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ วางแผนการตลาดของสินค้าที่มีอยู่ และเสาะหาช่องทางเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ 1.2 วางแผนกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายของช่องทางจำหน่ายเดิมให้มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 1.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและการทำงานของหน่วยงาน 1.4 วางแผนการกำหนดราคาและการให้ส่วนลดที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทประกอบด้วย 1.5 วางแผนการทำงานของทีมงาน จัดตารางการเข้าเยี่ยมลูกค้า จัดการชงชิมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.6 จัดทำรายงานเพื่อสรุปการทำงานประจำสัปดาห์ของแต่ละหน่วยงาน 2. งานด้านการดำเนินการขาย 2.1 แสวงหาช่องทางจำหน่ายใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมโรงแรม ภัตตาคารและโรงงาน 2.2 ดำเนินการขายสินค้าและรับการสั่งซื้อ 2.3 เยี่ยมโรงงานหรือผู้ประกอบการ และนำเสนอสินค้าในเขตพื้นที่การขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุยอดขายตามเป้าหมาย 2.4 ติดต่อประสานงานด้านรวบรวมเอกสารการเปิดหน้าบัญชีและชำระเงิน รวมถึงติดตามสถานะด้านการเงินทุกช่องทางจำหน่าย 2.5 สนับสนุนทีมงานในการจัดทำรายงานการขาย แผนการเดินทาง และ เอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนดเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา 2.6 ประเมินช่องทางจำหน่ายด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการขาย รวมถึงวิเคราะห์ช่องทางจำหน่ายเพื่อปรับปรุงและแก้ไขงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.7 สนับสนุนและช่วยเหลือทีมงานในการทำงานด้านต่าง ๆ รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และทำงานแทนทีมงานในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนด 2.8 เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเกี่ยวกับการขาย ผลิตภัณฑ์ การตลาดและภาพรวมอื่น ๆ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามกำหนดการติดตามงาน 3. งานด้านการบริหาร 3.1 อบรมความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแก่ทีมงาน 3.2 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ประเมินแล้วว่าสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานของหน่วยงานได้ 3.3 ประเมินผลงานทุก 3 เดือนเพื่อปรับปรุงทั้งพนักงานและตนเองให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น รวมถึงดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของทีมงาน 3.4 บริหารและจัดการทีมงานให้สามารถทำงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรในภาพรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีของทีมงานต่อองค์กร 3.5 บริการจัดการบัญชีของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดประสิทธิผลต่อบริษัท 3.6 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าให้มีทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท 4. งานด้านการประสานงาน 4.1 กำกับ ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร หน่วยงานภายนอกองค์กร และลูกค้า 4.2 ประสานงาน และควบคุมการประสานงานกับช่องทางจำหน่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีและให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ 4.3 ติดตามด้านคุณภาพสินค้า และให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้า 4.4 สร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทแก่ลูกค้า 5. งานด้านระบบคุณภาพ 5.1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบจัดการหรือไอเอสโอ มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Food Standard)และข้อบังคับเบื้องต้นของโรงงานผลิตอาหาร 5.2 ปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษต่าง ๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากข้อบังคับเบื้องต้นด้านการผลิตอาหาร เช่น ข้อกำหนดด้านการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก (organic product) 6. งานด้านการสนับสนุนองค์กร 6.1 เข้าร่วมการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพ หรือการอบรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท 6.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การทำ 5 ส การอนุรักษ์พลังงาน การปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่บริษัทขอความร่วมมือ คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. อายุ 45 ปีขึ้นไป 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคการขายผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดอุตสาหกรรมหรือการขายปลีก 12 ปีขึ้นไป 6. คุณสมบัติอื่น ๆ สามารถวางระบบการขายและการวัดผลการขายได้ วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
  จ.ระยอง
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตเครื่องขุดเจาะดินระบบไฮดรอลิก ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งในญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ.2542) ทุนจดทะเบียน 16,000 ล้านเยน เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อาทิ เครื่องขุดเจาะดินระบบไฮดรอลิก (hydraulic excavator) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบ 1. งานวางแผนงบประมาณ 1.1 วางมาตรฐานของนโยบายในการตั้งงบประมาณ 1.2 ทบทวนความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของงบประมาณ 1.3 ตั้งมาตรฐานของแต่ละหัวข้อในแผนงาน 1.4 วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของงบประมาณโดยรวม 1.5 ตั้งมาตรฐานของค่าใช้จ่ายในการผลิต 2. งานควบคุมงบประมาณ 2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับแผนงบประมาณ 2.2 ตรวจสอบความผันแปร (fluctuation) ของการใช้งบประมาณจริง 2.3 ควบคุมรายการที่ผิดปกติและรายการที่มีแนวโน้มจะใช้เกินงบประมาณ 3. งานควบคุมต้นทุน 3.1 สรุปต้นทุนจริงเทียบกับต้นทุนมาตรฐาน 3.2 ตรวจสอบความผันแปรของต้นทุนมาตรฐานเทียบกับต้นทุนจริง 3.3 ตรวจสอบและติดตามแผนงานลดต้นทุน 3.4 คำนวณต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงในแต่ละเดือนและตรวจสอบความผันแปรที่มีนัยสำคัญ 4. งานวางแผนการลงทุน 5. งานวิเคราะห์ทางการเงิน 6. งานควบคุมแผนปฏิบัติงาน 7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. อายุ 40-45 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน หรือวิศวกรรมศาสตร์ 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านการจัดการงบประมาณ อย่างน้อย 5 ปี 6. ทักษะภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 7. ทักษะคอมพิวเตอร์ 7.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 7.2 มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์บัญชี 8. คุณสมบัติอื่น ๆ 8.1 ทักษะการรายงานนำเสนอ 8.2 ทักษะการเจรจาต่อรอง วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ 08.00 – 17.30 น.
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. วางแผนและกำหนดทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาว่าจ้าง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและรักษาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรด้านบุคลากร 2. ดูแลพนักงานประมาณ 1,200 คน 3. ดูแลบุคลากรในฝ่ายจำนวน 22 คน หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. งานด้านการสรรหาว่าจ้าง 1.1 วางแผนกำลังคน 1.2 กำหนดแนวทางในการสรรหา 1.3 กำหนดระบบการคัดเลือก 1.4 กำหนดรูปแบบและวิธีการว่าจ้าง 2. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2.1 กำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมของแต่ละตำแหน่งและแต่ละหน่วยงาน 2.2 กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารการฝึกอบรม 2.3 กำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผล 2.4 กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว 3. งานด้านการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 3.1 บริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 3.2 วางโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนของทั้งองค์กร 4. งานด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 4.1 กำหนดนโยบายในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 4.2 บริหารสวัสดิการให้มีแรงจูงใจและให้สามารถแข่งขันได้ 4.3 ประสานงานในการจัดกิจกรรมเพื่อแรงงานสัมพันธ์ 4.4 บริหารจัดการข้อเรียกร้องและข้อขัดแย้งด้านแรงงาน 5. งานด้านการบริหารระบบความปลอดภัย 5.1 ควบคุมและดูแลระบบความปลอดภัยในบริษัททั้งความปลอดภัยของบุคคลและ ความปลอดภัยของทรัพย์สินบริษัท 5.2 พัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 5.3 ตรวจสอบและดูแลด้านอาคารสถานที่ 6. งานด้านระบบคุณภาพ 6.1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบจัดการหรือไอเอสโอ และมาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Food Standard) 6.2 ปฏิบัติตามข้อบังคับเบื้องต้นของโรงงานผลิตอาหาร 7. งานด้านการสนับสนุนองค์กร 7.1 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การทำ 5 ส การอนุรักษ์พลังงาน การปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 7.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่บริษัทขอความร่วมมือ คุณสมบัติ 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. อายุ 43-48 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน 5.1 มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี 5.2 มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี 6. คุณสมบัติอื่น ๆ 6.1 มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน 6.2 มีภาวะผู้นำ 6.3 มีความสามารถด้านการบริหาร การวางแผนจัดการ การมอบหมายงาน การติดตามงาน การประเมินผล การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ 6.4 มีความสามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6.5 มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรับผิดชอบงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 5. คงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. วางแผนระบบงานด้านเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ควบคุมการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ และทำการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม สั่งการ กำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานในฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 4. ดำเนินการป้องกัน ชี้บ่ง และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการ ระบบคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แนะนำหรือจัดหาวิธีการแก้ไข รวมถึง ทวนสอบการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจนกระทั่งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข 5. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี ให้การสนับสนุน และชี้แจงงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 6. วางแผน จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 7. พัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 8. ปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท และรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ 9. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามความเหมาะสม คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. อายุ 45 ปีขึ้นไป 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการควบคุมงานด้านเทคนิค หรืองานด้านวิศวกรรม 7-10 ปี
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ตรวจติดตามคุณภาพภายในทุกหน่วยงาน- ทำแผนการตรวจประจำปี - ติดตามข้อมูลระบบคุณภาพสื่อสารในระบบ Intranet - รายงานที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน - ติดตามข้อมูลระบบคุณภาพสื่อสารในระบบ Intranet 2. ปรับปรุงระบบงานคุณภาพ - ปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ที่พบปัญหาจากการตรวจ IQA - อบรมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย, ธุรการขาย 3. ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ - ควบคุมและปรับปรุงเอกสารทันสมัยอยู่ตลอดเวลา - แก้ไขเอกสารและแจกจ่ายสำเนาให้ถูกต้อง 4. การสอบเทียบเครื่องมือวัด - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือวัดตามวาระ - ทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในวันที่กำหนด - รายงานที่เกี่ยวข้อง รายงานประสิทธิภาพการ Calibrate เครื่องมือวัด 5. จัดทำและรวบรวมรายงานประสิทธิภาพต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ประสานงานและให้บริการกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ 5. มีความอดทนและละเอียดรอบคอบสูง, ช่างสังเกต 6. มีความกระตือรือร้น และทักษะในการประสานงานดีเยี่ยม 7. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี 8. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel) ได้คล่อง 9. หากมีความรู้ทางด้าน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ: • โบนัสประจำปีและรางวัลต่างๆ • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง • ประกันภัยกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ท่องเที่ยว, งานสังสรรค์ประจำปี • อบรมทั้งในและนอกบริษัท • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท • ตรวจสุขภาพประจำปี • ชุดฟอร์มพนักงาน ทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  Bang Bo, จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job description - ปฎิบัติงานในส่วนงานการให้บริการแก่พนักงาน (Service Desk) ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและระดับการให้บริการที่วางไว้ - ติดตั้งโปรแกรมและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทั้งในส่วนกลางและเซลล์ไซท์ที่ กระจายออกไป จัดการ voice and data networks - ติดตั้งและตรวจสอบการปฏิบัติการของระบบสื่อสาร เน็ตเวิร์ก และบริการต่างๆ (PC networks, desk top ระบบโทรศัพท์ และระบบสื่อสารข้อมูล) - ให้บริการแก่ผู้ใช้งานในสถานที่ต่างๆ ของบริษัทสามารถเข้าถึงเครือข่ายเสียงและข้อมูล รวมถึงบันทึกและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเน็ตเวิร์กและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - บันทึกงานที่ทำเข้าระบบและหรือบันทึกด้วยเอกสารอย่างถูกต้อง เพื่อตรวจสอบ - รายงานผลการดำเนินงานตาม SLA - ติดตั้งและตรวจสอบ Software License ให้ถูกต้องและบันทึกการติดตั้งไว้เป็นหลักฐาน - ปฎิบัติงานตาม Work in Process ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้กำหนดไว้ - ดำเนินงานภายใต้มาตรการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ Qualification - เพศ : ชายหรือหญิง - อายุ : 20 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา : ปวส ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์การทำงาน : ถ้าเคยผ่านงานด้าน IT Support จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  กทม
  Start
  Job description- ให้ความรู้/เป็นที่ปรึกษาระบบ PMS และการจัดทำ KPI แก่หน่วยงานต่าง ๆ - Set up KPI ในระดับองค์กร/หน่วยงาน/บุคคล - ประชุมติดตาม สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร - ออกแบบ/ควบคุมระบบประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคคล Qualification - เพศ : หญิง , ชาย - อายุ(ปี) : 27 - 35 - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  กทม
  Start
  Job description1. ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 2. บันทึกและจัดเตรียมเอกสารการประชุมของสายการตลาดให้กับผู้บริหาร 3. จัดประชุมและบันทึกตารางเวลานัดหมายให้กับผู้บริหาร 4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะนำเสนอแก่ผู้บริหาร 5. อำนวยความสะดวกและประสานงานให้กับผู้เช่าตามที่ได้รับมอบหมาย 6. รายงานการดำเนินการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร 7. Up Date ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเพื่อนำเสนอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร Qualification 1. การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป 2. ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3. ทักษะในการทำงาน : a.ทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี b.ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word Excel Powerpoint 4. คุณสมบัติส่วนบุคคล : มนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการ บุคลิกดี ทันสมัยและมีความคิดสร้างสรรค์
  จ.เชียงใหม่
  Start
  Job description หน้าที่และความรับผิดชอบ- ขึ้นว่าความ รับผิดชอบคดีตามที่ได้รับมอบหมาย ในโซนภาคเหนือ คุณสมบัติ - เพศ : ทั้งชายและหญิง - อายุ : 20-40 - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - ต้องได้รับไบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย) แล้ว - เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ และ อดทน - หากมีใบอนุญาตขับขี่และความสามารถในการขับรถรถยนต์ และ/หรือ มอเตอร์ไซค์ ได้จะได้รับพิจารณาในระดับต้นๆ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ทำกาแฟ-เครื่องดื่ม- งานบริการ - ทำงานเป็นกะ คุณสมบัติ - เพศ : ชาย , หญิง - อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ - ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี - อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม: - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม. 6 ขี้นไป หรือเทียบเท่า - อายุ 18 ปีขึ้นไป - หากสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ตรงต่อเวลา ยิ้มแย้มแจ่มใส - สามารถทำงานเป็นกะได้ - มีใจรักงานบริการ - มีความอดทนสูง - มีความรู้หรือความสนใจในด้านกาแฟและงานบริการ - หากมีประสบการณ์ด้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน(บาท): 10,000 - 15,000 สวัสดิการ: - ประกันสังคม - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สวัสดิการเพิ่มเติม: - เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน - ประกันสัมคม - ฟรีเครื่องดื่ม และอาหารในร้าน* - มีโอกาสได้ไปศึกษา ดูงานต่างประเทศ (เกาหลี, สิงค์โปร, ญี่ปุ่น ฯลฯ) - ค่ากะกลางคืน - วันหยุดในวันเกิด และค่าของขวัญ 500 บาท
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- เขียนหนังสือสัญญา, ฟ้องคดี, ดำเนินการด้านกฎหมาย คุณสมบัติ - เพศ : ชาย , หญิง - อายุ : 26 - 35 ปีขึ้นไป - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ประสบการณ์ : 2 - 5 ปีขึ้นไป - ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา อดทนอยู่ภายใต้แรงกดดันของการทำงาน ตั้งใจทำงาน เรียนรู้ตลอดเวลา
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. จัดหาข้อมูลที่ดินให้บริษัท2. จัดหาข้อมูลสาระบบในที่ดินที่ต้องการ 3. จัดหาข้อมูลเปรียบเทียบ ราคาตลาดที่บริษัทสนใจ 4. จัดหาข้อมูลคู่แข่งเปรียบเทียบ ราคา Spec. Location ทั้งใน และนอกองค์กร เช่น นิติฯ และลูกค้า เป็นต้น 5. ตรวจเช็คและตรวจสอบงานที่มอบหมายในระหว่างดำเนิน การ 6. รายงานและสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา 7. จัดทำรายงานสรุป ในข้อมูลสที่จัดหามาได้ 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ คุณสมบัติ - เพศ : ชาย , หญิง - อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป - ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี - มีประสบกาณ์ในสายงาน 2 ขึ้นไป - ความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน ออฟฟิศ อื่นๆ - การเจรจา - มีประสบการณ์ ในการหาข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่ง - เคยติดต่อรู้จักหน่วยงาน ราชการ - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint - ชอบหาข้อมูลข่าวใหม่ๆ
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1) ดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ พัฒนา ปรับปรุง สัญญาทางธุรกิจต่างๆ หรือ ข้อตกลงความร่วมมือกับลูกค้า/คู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร2) พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานและกฏหมายในปัจจุบัน 3) วินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลและ แนวทางในการดำเนินการงานหน่วยงานทั้งในบริษัทฯ และในเครือ 4) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ ทุกฝ่าย 5) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัย การร้อง ทุกข์ การบริหารงานบุคคล รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหน่วยงานหรือตัวบุคคล และการดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญาตามนโยบายของบริษัทฯ 6) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน 7) ติดตาม/เร่งรัดหนี้สิน ตลอดจนติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อทำนิติกรรม/ทำหน้าที่ทนายความในคดีความของบริษัทฯ และควบคุม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ 8) สนับสนุนกลุ่มงานหลัก (Core Function) ทางด้านกฎหมาย/กฎระเบียบทางการค้าในการดำเนินการขยายธุรกิจ/โครงการและธุรกิจบริษัทฯ ในเครือ อุตสาหกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์สู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก 9) รวบรวมข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานเพื่อประสานงานทางกฏหมายร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบจนแล้วเสร็จตามนโยบายและคำแนะนำของผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านกฏหมาย 10)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง - อายุไม่เกิน 40 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขากฎหมายธุรกิจ ,นิติศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตว่าความ - มีประสบการณ์ตรงสายงานกฎหมายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากเป็นทนายว่าความฝ่ายจำเลย จะดีมาก - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว - มีความรู้และเชี่ยวชาญในกฎหมายธุรกิจ สัญญาโครงการ (งานอสังหาริมทรัพย์) และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ด้านการปฏิบัติการ (1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย (3) ศึกษาข้อมูล รวบรวม ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญา รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน คุณสมบัติ - เพศ ชาย – หญิง - อายุ 27 ปี ขึ้นไป - วุฒิ ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติผู้สมัครอื่นๆ: 1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของนิติกรประจำบริษัท 3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฏหมาย 4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกบริษัท 6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 7. มีประสบการณ์ทำงานด้านนิติกรประจำบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1.ยกกล่องสินค้าขึ้น - ลง 2.ตรวจนับสต๊อกสินค้า / เก็บ / จ่าย 3.ติด Invoice 4.แพ็คสินค้า 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศ ชาย อายุ 22-33 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว). - มีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ - ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี - สุขภาพร่างกายแข็งแรง
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ให้ความเห็น ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ ปัญหากฎหมาย และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหากฎหมาย• ร่าง ตรวจ แก้ไขหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาที่บริษัททำกับบุคคลภายนอก • ชี้แจง ให้ถ้อยคำ ต่อหน่วยงานราชการหรือบุคคลภายนอก • ติดตาม รวบรวม พร้อมสรุป ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ • มีประสบการณ์ทำงานด้านนิติกรรมสัญญาประมาณ 1-2 ปี • มีประสบการณ์ทางด้านทนาย • มีประสบการณ์ในติดต่อหน่วยงานราชการ • หากมีตั๋วทนายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี • มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก • มีมนุษยสัมพันธ์ รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับลูกค้า - ดูแลและให้บริการลูกค้า - รับออเดอร์ลูกค้า เสิร์ฟ ดูแลลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ร้าน Dressed - สาขา เมอร์คิวรี่ วิลล์ ชิดลม - สาขา สยามพารากอน - สาขา เอ็มไพร์ สาทร - สาขา เอ็กเชนจ์ อโศก-สุขุมวิท - สาขา สิงห์ คอมเพล็กซ์ อโศก-เพชรบุรี - สาขา ลิเบอร์ตี้ สีลม - สาขา วิซดอม 101 BTS ปุณณวิถีRequirements- วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น - ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ - พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะ และสามารถย้ายสาขาได้Benefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Food✔ Discounted Company ProductsOther benefits✔ - ประกันสังคม - Service Charge - ค่าอาหาร - ค่าล่วงเวลา (OT) - ทิป - ชุดฟอร์มพนักงาน - เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ - ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์) - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์)
  กทม
  บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
  Job descriptionเวลาทำงาน : 08:00 - 17:00บริหารคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการตรวจรับ เบิกจ่าย การจัดเก็บ ควบคุมให้มีปริมาณเพียงพอ และ ทันต่อการใช้งาน มอบหมาย ควบคุม ติดตาม การทำงานของลูกทีม ปรับปรุงการทำงานในแผนก ทำรายงานที่เกี่ยวข้องRequirementsระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 - 4 ชอบการเปลี่ยนแปลง มีมนุษยสัมพันธ์ รู้และเข้าใจระบบคลังBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
  กทม
  บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
  Job descriptionเวลาทำงานอื่น : จ.-ศ. เวลา 8.00น.-17.00น.1.รับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรจากแหล่งต่างๆ 2.ติดต่อสื่อโฆษณาต่างๆ อาทิเช่น Website 3.เก็บรวบรวม และคัดเลือกใบสมัคร 4.ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานราชการภาครัฐและ ภาคเอกชน 5.ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน 6.ดำเนินการจัดเตรียมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ติดตามและประเมินผลการทดลองงาน 7.รับผิดชอบดูแลสต๊อก และการเบิก-จ่ายเครื่องเขียน รวมถึงการสั่งซื้อ 8.ดูแล และจัดทำค่าใช้จ่ายหอพักของพนักงาน 9.จัดทำการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 10.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายRequirementsระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป 1.ป.ตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.มีประสบการณ์ ทำงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป 3.มีทักษะด้านงานสรรหาบุคลากร และงานธุรการบุคคล 4.มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กรBenefits✔ AccommodationOther benefits✔ ตามข้อตกลงของบริษัท เบี้ยขยัน, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, ชุดฟอร์มพนักงาน, หอพัก, เงินสวัสดิการอุปสมบท, เงินมรณะสงเคราห์, งานเลี้ยงปีใหม่, เงินสวัสดิการมงคลสมรส และสวัสดิการอื่น ๆ