วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ดูแลฐานลูกค้าเก่า - หาลูกค้าใหม่ คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-28 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- เพศ ชาย/หญิง- อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิปวส.ขั้นไปด้านอาหาร การโรงแรม การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ทำงานด้านการต้อนรับอย่างน้อย 1 ปี - มีบุคลิกภาพร่าเริง มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี รู้จักปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีความอดทนอดกลั้นและรู้จักกาลเทศะ - แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อม มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกตุเรียนรู้ได้เร็วมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี - มีความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจ ประสานงาน การเจรจาต่อรอง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้ใน ระดับดี - มีความรู้ความคิดความเข้าใจในเรื่องงานบริการด้านร้านอาหารเป็นอย่างดี - หากมีความรู้ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม
  Start
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย2. ร่างสัญญา, ดูแลสัญญา, ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจ และหน่วยงานราชการ 3. จัดทำเอกสารทางด้านกฎหมาย 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 2. วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป 4. มีใบอนุญาติว่าความ (ตั๋วทนาย) 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- คีย์ขายสินค้า ไม่มีบาร์โค้ด- งานธุรการโรงงาน คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี-35ปี - วุฒิการศึกษา ม. 6 / ปวช. ขึ้นไป - พิมพ์ดีด และใช้คอมพิวเตอร์ได้
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ดูแลภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร- วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร - ออกแบบสื่อการนำเสนอองค์กร เพื่อเผยแพร่ - รับผิดชอบดูแลการประชาสัมพันธ์ขององค์ผ่านสื่อและสังคมออนไลน์ต่างๆ คุณสมบัติ - อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปทุกสาขา - มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารและการตลาด - สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point ได้คล่อง - มีความสามารถในการใช้ internet ได้เป็นอย่างดี - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรอบคอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
  กทม
  Start
  Job descriptionลักษณะงาน:- ทำงานวันอังคาร - วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์ - วันจันทร์) - ดูแลบริหารจัดการโรงเรียนภาษาอังกฤษวันเสาร์อาทิตย์ สำหรับเด็กเล็ก - บริหารจัดการสื่อออนไลน์ของบริษัทเช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ถ่ายภาพ วีดีโอ ทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่ายได้ - ดูแลรับสมัครนักเรียน ประชาสัมพันธ์ สื่อสารแนวทาง นโยบาย หลักสูตรของโรงเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง - ติดตามดูแลคุณภาพการเรียนการสอน ประสานงานครูผู้สอนชาวต่างชาติและชาวไทย ให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐาน - ติดตามพัฒนาการของนักเรียน และสื่อสารให้ผู้ปกครองทราบได้ - จัดตารางเรียน จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้โรงเรียนมีสีสันและนักเรียนได้รับความสนุกสนาน - รักษาและเพิ่มจำนวนนักเรียนให้ได้ตามเป้าหมาย - แก้ไขปัญหาต่างๆ เสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างสร้างสรรค์ คุณสมบัติ: - เพศหญิง อายุระหว่าง 25-33 ปี - มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ - วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี - ปฏิบัติงานด้านการตลาด งานเอกสาร งานบุคคล ได้ดี - รักเด็ก ดูแลเด็กเล็กได้ดี รักงานบริการ - มีทักษะการสื่อสารที่ดีในการอธิบาย ชี้แจงข้อมูลต่างๆ กับนักเรียน ผู้ปกครอง - ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับครูชาวต่างชาติได้ - ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Word, Excel, Ppt., หากใช้ Adobe Illustrator, Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีวิสัยทัศน์และความตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อการพัฒนาและเติบโตของโรงเรียนและนักเรียน
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- คีย์บันทึก Order ลูกค้า- คิดราคาอาหาร - รับ/ทอนเงิน - สรุปยอดการขาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี 2. วุฒิปวช.ขึนไป 3. มีทัศนคติ, มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี 4. มีใจรักงานบริการ, คล่องแคล่วและเรียนรู้เร็ว 5. มีความสะอาด เรียบร้อย สุขภาพดี 6. มีความซื่อสัตย์, กระตือรือร้นในการทำงาน 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเบื้องต้น 8. สามารถเข้างานเป็นกะได้ 9. หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  จ.ระยอง
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติผู้สมัคร1.ต้องการคนรุ่นใหม่ ไฟแรงมีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 2. พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 4. ที่พักใกล้บริษัทได้รับพิจารณาเป็นพิเศษหรือรู้จีกพื้นที่ในระยองดี 5. 6. มีความสามารถในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 7. เพศ ชาย / เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 8. ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ด้านการตลาด 9.มีรถส่วนตัว รายละเอียดงาน ดูแลการตลาด/งานขาย โรงแรมและคอนโด สวัสดิการ 1.วันหยุด 6 วันต่อเดือน 2.อาหาร 3.Service Charge 4.ประกันสังคม 5.อื่นๆตามกฎหมาย
  กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ- งานบริหารบุคคลในองค์กรทั้งระบบ โดยเน้นงานสรร ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร- วางแผนอัตรากำลังพลในแต่ละปี - การบริหารจัดการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่องค์กร - ติดต่อประสานงานราชการ - ดูแลสวัสดิการ/งานแรงงานสัมพันธ์ขององค์กร - ตรวจสอบและจัดทำค่าจ้าง/เงินเดือน - รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั้งระบบ HRM/HRD/HRIS คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง - อายุ 32-40 ปี - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์บริหารงานบุคคล HRM อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป - มีความรู้ด้าน กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม การจัดทำค่าจ้าง/เงินเดือน และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Excel และ Power point เป็นอย่างดี - มีความละเอียดรอบคอบในการพิจาณาและการปฎิบัติงาน
  กทม, กทม
  Start
  กทม, กทม
  Start
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้- รักงานบริการ - มีความอดทนสูง - เปิดรับสิ่งใหม่ๆ - เรียนรู้เร็ว - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สวัสดิการ ประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันหยุดประจำปี 13 วัน - วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - เสื้อฟอร์มพนักงาน - การปรับอัตราค่าจ้างประจำปี - อาหาร 1 มื้อ - ค่าล่วงเวลา - Service Charge (ตามตกลง)
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้- รักงานบริการ - มีความอดทนสูง - เปิดรับสิ่งใหม่ๆ - เรียนรู้เร็ว - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ - ใช้ program easyfo จะ พิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันหยุดประจำปี 13 วัน - วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - เสื้อฟอร์มพนักงาน - การปรับอัตราค่าจ้างประจำปี - อาหาร 1 มื้อ - ค่าล่วงเวลา - Service Charge (ตามตกลง)
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- อายุไม่เกิน 40 ปี- วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงโรงแรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีความรู้ ความเข้าใจ งานระบบเป็นอย่างดี - มีภาวะผู้นำ และแก้ไขปัญาหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีทักษะในการสอนงาน และการนำเสนองาน - สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ รายละเอียดงาน เป็นช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร ดูแลความเรีบยร้อยในอาคาร สวัสดิการ - ประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันหยุดประจำปี 13 วัน - วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - เสื้อฟอร์มพนักงาน - การปรับอัตราค่าจ้างประจำปี - อาหาร 1 มื้อ - ค่าล่วงเวลา - Service Charge (ตามตกลง)
  สมุทรสงคราม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ-ชาย/หญิง-อายุ30ปีขึ้นไป -การศึกษา ม.6 ขึ้นไป -มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงานและวันหยุด -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ -มีทักษะภาษาอังกฤษ -หากมีประสบการณืจะพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดงาน -จัดทำMarket list ของลูกค้าทั้งแบบอาลาคลาสและกรุ๊ปได้ -ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน -จัดทำ Food Recipe สำหรับลูกค้า อาลาคลาสและกรุ๊ป -ตรวจเช็คราคาวัตถุดิบ -จัดทำแผนการปรับปรุงงานประจำเดือน -งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.อาหารฟรี 3 มื้อ 3.ยูนิฟอร์ม 4.ค่าน้ำมัน 5.รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน 6.รางวัลพนักงานดีเด่นครบรอบปี 4.โบนัส 5.เงินปรับประจำปี 6.ทุนการศึกษา 7.งานเลี้ยงปีใหม่ 8.เงินกู้ยืมพนักงาน 9.กิจกรรมต่างต่าง
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ-ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี -ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล จิตวิทยา รัฐศาสาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์งานด้านสวัสดิการ 3 ปีขึ้นไป - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนทดแทนและประกันสังคม - มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน - มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี - มีความละเอียด รอบครอบ อดทน มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี - สามารถสื่อสารภาอังกฤษได้ดี - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ หน้าที่ - จัดทำสรุปรายงานการมาปฏิบัติงาน(การบันทึกเวลาการทำงาน)ของพนักงาน - ดำเนินการและรับผิดชอบด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน - จัดทำรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นสำนักงานประกันสังคม,โรงพยาบาล - จัดทำรายงานเกี่ยวกับประกันสังคมและกองทุนทดแทน - จัดทำประกาศนโยบาย กฎระเบียบ และหนังสือเตือนต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ - กองทุนทดแทน - กองทุนประกันสังคม - เงินกู้พนักงาน - สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ - สวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติเพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ทำงานเอกสารได้ รักงานบริการ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว มีประสบการณ์ด้านงานระบบ งานช่าง อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ หน้าที่ ดูแล ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล ทำงานเอกสาร เช่น ใบแจ้งซ่อม, ทำใบเบิกจ่ายอุปกรณ์ ทำรายการเบิกใช้อุปกรณ์ประจำวัน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการเบื้องต้น : อาหารกลางวัน ชุดยูนิฟอร์ม ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดประจำสัปดาห็ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ- ออกแบบ สิ่งพิมพ์- ออกแบบป้าย - ทำงานศิลป์ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศชาย-หญิง - อายุ 20 - 35 ปี - ไม่จำกัดวุฒิ มีการสอนใช้โปรแกรม (ในกรณีใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้ว) - ใช้โปรแกรม AI / PSD / ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - รักงานออกแบบ
  กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. วางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของโรงพยาบาล2. บริหารจัดการงานและประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 3. ร่วมกำหนดและเสนอแนะความคิดเห็นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 4. จัดทำเป้าหมาย แผนปฏิบัติและงบประมาณของหน่วยงาน 5. ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนและองค์กรภายนอกโรงพยาบาล เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 6. ควบคุมดูแลการจัดทำรายการวิทยุสารานุกรมสุขภาพ 7. ควบคุมดูแลการจัดทำจุลสารหัวเฉียวยุคใหม่และอินไซด์หัวเฉียว 8. บริหารจัดการในการวางสื่อสิ่งพิมพ์ภายในโรงพยาบาล เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 9. รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการแพทย์ คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ปี 3. มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหาร หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 4. มีทักษะด้านการถ่ายภาพ การเขียนข่าวและการติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน 5. มีการวางแผนงานและการจัดการได้ 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ 7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี 8. ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionข้อกำหนด1. หญิง-ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี2. วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 3. ทำงานเป็นกะได้ 4. มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 7. สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติโดยภาษาอังกฤษได้ 8. หากมีประสบการณ์ในด้านงานร้านอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดงาน ดูแลและบริการลูกค้าตามห้องอาหารหรือห้องจัดเลี้ยงต่างๆภายในโรงแรม ต้อนรับลูกค้า, เสิร์ฟอาหาร, รับออร์เดอร์, จัดเตรียมเครื่องดื่ม เป็นต้น สวัสดิการ 1. Service Charge 2. ประกันสังคม 3. อาหาร 2 มื้อ 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ ุ6. เบี้ยขยัน 7. OT 8. ทิป
  กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างเทคนิค ไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ด้านไฟฟ้า มอเตอร์และแผงควบคุม (ระบบไฟฟ้า, ปั้มน้ำ, เครื่องปรับอากาศ) - เคยมีประสบการณ์ด้านงานช่างซ่อมบำรุงในอาคารสำนักงาน,โรงแรม หรืออุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 ปี - สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ใช้คอมพิวเตอร์ได้โปรแกรม Word, Excel เป็นพื้นฐาน - สามารถทำงานกะได้ หน้าที่ ซ่อมบำรุงและดูแลระบบต่างๆในตัวอาคาร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระบบปั้มน้ำ - ระบบไฟฟ้า - ระบบเครื่องปรับอากาศ สวัสดิการ - เงินเดือนประจำ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ (พ้นทดลองงาน) - ประกันสุขภาพ (อายุงานครบ 2 ปี) - Service Charge ฯลฯ
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ตรวจติดตามคุณภาพภายในทุกหน่วยงาน- ทำแผนการตรวจประจำปี - ติดตามข้อมูลระบบคุณภาพสื่อสารในระบบ Intranet - รายงานที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน - ติดตามข้อมูลระบบคุณภาพสื่อสารในระบบ Intranet 2. ปรับปรุงระบบงานคุณภาพ - ปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ที่พบปัญหาจากการตรวจ IQA - อบรมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย, ธุรการขาย 3. ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ - ควบคุมและปรับปรุงเอกสารทันสมัยอยู่ตลอดเวลา - แก้ไขเอกสารและแจกจ่ายสำเนาให้ถูกต้อง 4. การสอบเทียบเครื่องมือวัด - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือวัดตามวาระ - ทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในวันที่กำหนด - รายงานที่เกี่ยวข้อง รายงานประสิทธิภาพการ Calibrate เครื่องมือวัด 5. จัดทำและรวบรวมรายงานประสิทธิภาพต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ประสานงานและให้บริการกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ 5. มีความอดทนและละเอียดรอบคอบสูง, ช่างสังเกต 6. มีความกระตือรือร้น และทักษะในการประสานงานดีเยี่ยม 7. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี 8. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel) ได้คล่อง 9. หากมีความรู้ทางด้าน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ: • โบนัสประจำปีและรางวัลต่างๆ • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง • ประกันภัยกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ท่องเที่ยว, งานสังสรรค์ประจำปี • อบรมทั้งในและนอกบริษัท • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท • ตรวจสุขภาพประจำปี • ชุดฟอร์มพนักงาน ทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  กทม
  Start
  Job descriptionรายละเอียดของงาน:1.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการบริหารการฝึกอบรมขององค์กรทั้ง (OJT, IDP, OD) 3.ดูแลเอกสารด้านฝึกอบรมและจัดทำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 5.สรรหาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับบุคคลากรในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 6.ดูแลงานด้านฝึกอบรมระบบคุณภาพและตรวจสอบภายใน (IA) 7.สรุปรายงาน KPI การฝึกอบรมประจำเดือนต่อผู้บังคับบัญชา 8.สามารถออกแบบและเขียนโครงการฝึกอบรมได้ดี 9.สามารถสร้างสื่อการสอนและหลักสูตรพื้นฐานสำหรับองค์กรได้ คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 27 - 35 ปี 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 3-5 ปีขึ้นไป 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างกิจกรรมในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ 5. มีภาวะผู้นำที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการพูดในที่ประชุมที่ดี 6. สามารถพูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี หรือ พอใช้ 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี 8. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  จ.เชียงใหม่
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงรับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้- ดำเนินงานด้านการตลาด และขยายงานบริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - ปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการประกันภัย สถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - รักการบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (พูด-เขียน) ได้ดี - สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง - หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ