วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  130 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 10 (0.38 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  MK Restaurant Group Plc.
  |
  กทม
  - 16 วันที่แล้ว
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำสำนักงานใหญ่). ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณสมบัติ 1. เพศชาย หญิง อายุตั้งแต่ 25. 35 ปี 2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที...
  WORKPOINT ENTERTAINMENT
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 7 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี. มีประสบการณ์...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  เพศชาย. วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป สำหรับตำแหน่งระดับผู้จัดการต้อง. มีประสบการณ์ไม่น้อ...
  Bangkok Industrial Gas Co., Ltd
  |
  กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  Job Descriptions ปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการณ์ เป็นวิทยากร อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงาน รวบรวม ทบทวนและวิเคราะห์สถิ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 7 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบในการวางแผนงานซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน หรือ Town House และสภาพแวดล้อมของโครงการ ทั้งที่มีการร้องเรียนจากลูกค้า และที่มีการเสียหายเพื่อ ให้โครงการมีคุณภาพ ลูกค...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  ลักษณะงาน. ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกในการวางแผนการทำงานในการซ่อมบำรุงและรักษาทรัพย์สินในสาขา (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งาน. ทำงานร่วมกับพนัก...
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม, กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่าย (Network) อย่างน้อย 2 ปี. มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบค...
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  Job Responsibilities. บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน และความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานโดยคำนึงถึงการบริหารด้านเทคนิค ด้านงบประม...
  PTT Global Chemical Public Company Limited
  |
  จ.ระยอง
  - 4 วันที่แล้ว
  Summary. ควบคุม ดูแลตรวจสอบ ติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สามารถเดินเครื่องได้ตามแผนการผล...
  Major Cineplex Group Plc.
  |
  Thailand
  - 3 วันที่แล้ว
  ขอบเขตความรับผิดชอบ. ควบคุมดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยให้กับอาคาร. ควบคุมเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าให้อยู่ในกฏระเบียบของศูนย์การค้า. ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเคร...
  MBK Public Company Limited
  |
  Pattaya City, จ.ชลบุรี
  - 11 วันที่แล้ว
  Job Description. 1. งานบริการผู้เช่า. 1.1 ควบคุม ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการแก่ผู้เช่า ในการขอติดตั้ง โอน ย้าย และคืนสิทธิโทรศัพท์ภายในอาคาร รวมถึงให้บริการ แก่หน่วยงานภายใน 1.2 ควบค...
  MK Restaurant Group Plc.
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานนวนคร). อื่นๆ คุณสมบัติขั้นต่ำ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้าน Food Science, Microbiology และมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีค...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรั...