วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  117ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 9 (0.22 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  WORKPOINT ENTERTAINMENT
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 16 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี. มีประสบการณ์...
  MK Restaurant Group Plc.
  |
  กทม
  - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงานบางนา ตราดกม.21). ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณสมบัติ 1. เพศชาย หญิง อายุตั้งแต่ 25. 35 ปี 2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ห...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  เพศชาย. วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป สำหรับตำแหน่งระดับผู้จัดการต้อง. มีประสบการณ์ไม่น้อ...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด. ฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงานในบริษัท เรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆ. งาน...
  Bangkok Industrial Gas Co., Ltd
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  Job Descriptions ปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการณ์ เป็นวิทยากร อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงาน รวบรวม ทบทวนและวิเคราะห์สถิ...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  ลักษณะงาน. บริหารจัดการระบบปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้. ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้. ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลู...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 20 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาโรงงาน Precast และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. หน้าที่คว...
  Major Cineplex Group Plc.
  |
  Thailand
  - 2 วันที่แล้ว
  ขอบเขตความรับผิดชอบ. ควบคุมดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยให้กับอาคาร. ควบคุมเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าให้อยู่ในกฏระเบียบของศูนย์การค้า. ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเคร...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก. ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้. ควบคุมการทำงานให้...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 19 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรั...
  บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
  |
  Bang Bua Thong, จ.นนทบุรี
  - 19 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.ตรวจสอบและเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน. 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่า...
  บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 23 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติของผู้สมัคร. เพศ ชาย หญิง. อายุ 25 40 ปี. วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันไ...
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
  |
  จ.นครสวรรค์
  - 2 วันที่แล้ว
  สังกัด. ส่วนคุณภาพและความปลอดภัย โรงปฏิบัติการวิจัยพัฒนา (จ.นครสวรรค์) กลุ่มวิจัย. 1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก. ปฏิบัติงานด้านการเก็บข้อมูลในงานด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ด้านความป...