วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  บริษัท ก.สิทธินนท์ จำกัด
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose): รับผิดชอบงานขาย ให้คำปรึกษา และแนะนำโครงการของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities): 1. ปฎิบัติงานและดูแลงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. จัดทำรายงานการปฎิบัติงานประจำวัน 3. พบลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม 4. พบลูกค้าตามเขต และรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ 5. รับผิดชอบงานขาย ให้คำแนะนำและเสนอข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า 6. ดูแลและให้บริการ รวมถึงแกไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี-การเงิน , ก่อสร้าง , สถาบันการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า 8. จัดทำรายงานจำนวนของลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโครงการรายสัปดาห์,รายเดือน 9. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและคู่แข่งได้ พร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหา 10. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification): วุฒิการศึกษา ( Education Background ) • ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 1. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานขาย อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ คอนโด บ้าน ที่ดิน 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office word ,excel และ power point ได้อย่างดีเยี่ยม 3. สามารถ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน อย่างน้อย 2 ภาษา ไทย และ อังกฤษ ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency) 1. ขยันหมั่นเพียร และสามารถทำงานหนักได้ 2. สามารถทำงานเป็นระบบ 3. ใส่ใจในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยไม่ผลักภาระให้คนอื่น 5. เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 6. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ และมีความสุภาพ 7. มีใจรักงานบริการ 8. สามารถขับรถยนต์ได้
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB15,000 - 18,000
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• บริหารจัดการและควบคุมดูแลการก่อสร้างของโครงการ ( บ้านจัดสรร , ทาวเฮ้าส์ )• ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้าน PC. และ TF. จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ • เพศชายเท่านั้น / อายุ 32-45 ปี • มีประสบการณ์ด้านบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 3-5 ปี • ต้องอยู่ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชามาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต จ.ชลบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. บริหารงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบแผน, ข้อกำหนด , เวลา ,มาตรฐานของบริษัทฯ2. เสนอขอจัดจ้างผู้รับเหมาในโครงการกับความสามารถและคุณภาพของผู้รับเหมา 3. ตรวจสอบงวดงานและเซ็นในเบิกงวดให้กับผู้รับเหมาตามสัญญา รวมถึงการคืนเงินประกันสัญญาหรือ เงินประกันผลงาน 4. จัดทำกำหนดโอนเพื่อใช้ทำสัญญากับลูกค้า และเร่งรัดงานก่อสร้างให้ทันตามกำหนดโอนตามสัญญา 5. ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงบ้านลูกค้าและงานสาธารณูปโภคในโครงการ รวมถึงการขอลดวงเงินและการถอนค้ำฯให้มีประสิทธิภาพ 6. พัฒนาบุคลากรในการควบคุมดูแล ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น 7. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง, การขอใบอนุญาตปลูกสร้าง ,บ้านเลขที่ ,มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้า และจัดส่งให้ผู้บังคับบัญชาภายในกำหนดเวลา 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, บริหารงานก่อสร้าง 3. มีประสบการณ์ในสายงาน 8 - 15 ปี ขึ้นไป ด้านงานก่อสร้างในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้าง / บริหารโครงการไม่น้อยกว่า 3 ปี 5. มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) 6. สามารถปฏิบัติงาน ณ จังหวัดชลบุรีได้
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1.ควบคุมการติดตั้งแผ่นพรีคาสท์ของชุดผู้รับเหมา2.วางแผนการติดตั้ง/ ประสานงานฝ่ายผลิต , ลูกค้า 3.จัดทำBOQ ผู้รับเหมา 4.ควบคุมการเก็บความเรียบร้อยของงาน คุณสมบัติ - เพศ ชาย อายุ 28 - การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา , ช่างสำรวจ , บริหารการก่อสร้าง ประสบการณ์: 1. Civil engineering background 2. มีประสบการณ์ผ่านงานการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (precast concrete) 3. หากมีประสบการณ์ในการผลิต hollowcore จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 4. มีความรู้โปรแกรม MS office , auto cad , solid work สามารถ อ่านแบบและทำการคำนวณต้นทุนได้
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. บริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทให้ได้ตามแผนงาน ตามระยะเวลาและคุณภาพงานก่อสร้างตามที่กำหนด2. พัฒนาการบริหารและการจัดการงานก่อสร้างให้สนองตอบต่อวิสัยทัศน์ของบริษัท คุณสมบัติ • วุฒิการศึกษา ป.ตรี – โท • สาขาวิศวกรรมโยธา , โครงสร้าง • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างโครงการอย่างน้อย10 ปีขึ้นไป • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ถอดแบบและประมาณราคาตามแบบให้ถูกต้อง- คิดราคาต้นทุนในการก่อสร้าง - จัดทำเอกสารเสนอราคา - ประสานงานภายนอก คุณสมบัติ 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 2.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 3. มีประสบการณ์ประมาณราคา 7 ปีขึ้นไป 4. มีใบประกอบวิชาชีพ กว. 5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. THINK TO DISRUPT ทำความเข้าใจภาพรวมการทำงานทั้งหมด และมองเห็นแนวทางการ Disrupt เพื่อเป้าหมายใหม่ที่แตกต่างจากเดิม 2. LEARN & RELATE เสพติดเรียนรู้และติดตามเทรนด์ใหม่ๆ พร้อมมองหาเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง ด้วยความเข้าใจอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความแตกต่าง หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 3. VISUALLY & LOGICALLY PLAN คิดวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลทั้งหมดที่มี และจัดทำเป็นแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ โดยแผนงานสามารถเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ผู้คนและวิธีการทำงานใหม่ๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่คาดหวัง 4. MAKE IT HAPPEN กล้านำเสนอแนวคิดที่หลากหลายและแผนงานที่เป็นไปได้ พร้อมนำแผนงานไปปฏิบัติจริง ในฐานะของผู้คิดและผู้ลงมือทำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. KEEP MOVING FORWARD ต่อยอดและพัฒนาสิ่งที่ทำหรือโปรเจคที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา โดยการเก็บข้อมูลจากทั้งผู้ใช้งาน หน่วยงานต่างๆ รวมถึงเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วทำมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติ 1. อายุ 25-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ 2. สามารถหา solution ใหม่ๆ มายกระดับการทำงานเพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจได้ เน้นที่การ Disruption ผ่านความเข้าใจทั้งมุมของเป้าหมายในเชิงธุรกิจ (Business Direction and Output) ระบบการทำงาน (Working Process และผู้ใช้ (User Experience and Consumer’s Behavior) 3. เสพติดการเรียนรู้ ติดตามเทรนด์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และสามารถเลือกนำมาปรับใช้ได้จริง 4. สามารถนำโจทย์ที่เป็นความต้องการในเชิงธุรกิจและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน มาทำงานร่วมกับผู้พัฒนาระบบ (Developer) ได้เข้าใจ 5. มีความสนใจอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในมิติต่างๆ เช่น Learning and Development, Recruitment, Performance Management เป็นต้น 6. มีความคิดสรรค์สร้าง และสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เพื่อต่อยอดได้เสมอ 7. กล้านำเสนอแนวทางใหม่ๆ และมุ่งมั่นทำทุกวิถีทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. เพิ่มยอดขายและผลิตภัณฑ์ใหม่ รู้จักตัวและตราสินค้า รวมถึงลดต้นทุนด้านผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลกำไรขาดทุนของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทได้รับผลกำไรตามเป้าหมาย 2. จัดทำเอกสารเพื่อวัดผลการดำเนินงาน และสรุปผลในทุกไตรมาส 3. ครอบคลุมช่องทางจำหน่ายในตลาดอุตสาหกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือโรงเรียน 4. ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. งานด้านการวางแผน 1.1 ศึกษา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ วางแผนการตลาดของสินค้าที่มีอยู่ และเสาะหาช่องทางเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ 1.2 วางแผนกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายของช่องทางจำหน่ายเดิมให้มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 1.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและการทำงานของหน่วยงาน 1.4 วางแผนการกำหนดราคาและการให้ส่วนลดที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทประกอบด้วย 1.5 วางแผนการทำงานของทีมงาน จัดตารางการเข้าเยี่ยมลูกค้า จัดการชงชิมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.6 จัดทำรายงานเพื่อสรุปการทำงานประจำสัปดาห์ของแต่ละหน่วยงาน 2. งานด้านการดำเนินการขาย 2.1 แสวงหาช่องทางจำหน่ายใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมโรงแรม ภัตตาคารและโรงงาน 2.2 ดำเนินการขายสินค้าและรับการสั่งซื้อ 2.3 เยี่ยมโรงงานหรือผู้ประกอบการ และนำเสนอสินค้าในเขตพื้นที่การขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุยอดขายตามเป้าหมาย 2.4 ติดต่อประสานงานด้านรวบรวมเอกสารการเปิดหน้าบัญชีและชำระเงิน รวมถึงติดตามสถานะด้านการเงินทุกช่องทางจำหน่าย 2.5 สนับสนุนทีมงานในการจัดทำรายงานการขาย แผนการเดินทาง และ เอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนดเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา 2.6 ประเมินช่องทางจำหน่ายด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการขาย รวมถึงวิเคราะห์ช่องทางจำหน่ายเพื่อปรับปรุงและแก้ไขงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.7 สนับสนุนและช่วยเหลือทีมงานในการทำงานด้านต่าง ๆ รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และทำงานแทนทีมงานในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนด 2.8 เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเกี่ยวกับการขาย ผลิตภัณฑ์ การตลาดและภาพรวมอื่น ๆ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามกำหนดการติดตามงาน 3. งานด้านการบริหาร 3.1 อบรมความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแก่ทีมงาน 3.2 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ประเมินแล้วว่าสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานของหน่วยงานได้ 3.3 ประเมินผลงานทุก 3 เดือนเพื่อปรับปรุงทั้งพนักงานและตนเองให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น รวมถึงดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของทีมงาน 3.4 บริหารและจัดการทีมงานให้สามารถทำงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรในภาพรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีของทีมงานต่อองค์กร 3.5 บริการจัดการบัญชีของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดประสิทธิผลต่อบริษัท 3.6 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าให้มีทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท 4. งานด้านการประสานงาน 4.1 กำกับ ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร หน่วยงานภายนอกองค์กร และลูกค้า 4.2 ประสานงาน และควบคุมการประสานงานกับช่องทางจำหน่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีและให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ 4.3 ติดตามด้านคุณภาพสินค้า และให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้า 4.4 สร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทแก่ลูกค้า 5. งานด้านระบบคุณภาพ 5.1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบจัดการหรือไอเอสโอ มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Food Standard)และข้อบังคับเบื้องต้นของโรงงานผลิตอาหาร 5.2 ปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษต่าง ๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากข้อบังคับเบื้องต้นด้านการผลิตอาหาร เช่น ข้อกำหนดด้านการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก (organic product) 6. งานด้านการสนับสนุนองค์กร 6.1 เข้าร่วมการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพ หรือการอบรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท 6.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การทำ 5 ส การอนุรักษ์พลังงาน การปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่บริษัทขอความร่วมมือ คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. อายุ 45 ปีขึ้นไป 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคการขายผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดอุตสาหกรรมหรือการขายปลีก 12 ปีขึ้นไป 6. คุณสมบัติอื่น ๆ สามารถวางระบบการขายและการวัดผลการขายได้ วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
  จ.ระยอง
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตเครื่องขุดเจาะดินระบบไฮดรอลิก ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งในญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ.2542) ทุนจดทะเบียน 16,000 ล้านเยน เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อาทิ เครื่องขุดเจาะดินระบบไฮดรอลิก (hydraulic excavator) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบ 1. งานวางแผนงบประมาณ 1.1 วางมาตรฐานของนโยบายในการตั้งงบประมาณ 1.2 ทบทวนความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของงบประมาณ 1.3 ตั้งมาตรฐานของแต่ละหัวข้อในแผนงาน 1.4 วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของงบประมาณโดยรวม 1.5 ตั้งมาตรฐานของค่าใช้จ่ายในการผลิต 2. งานควบคุมงบประมาณ 2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับแผนงบประมาณ 2.2 ตรวจสอบความผันแปร (fluctuation) ของการใช้งบประมาณจริง 2.3 ควบคุมรายการที่ผิดปกติและรายการที่มีแนวโน้มจะใช้เกินงบประมาณ 3. งานควบคุมต้นทุน 3.1 สรุปต้นทุนจริงเทียบกับต้นทุนมาตรฐาน 3.2 ตรวจสอบความผันแปรของต้นทุนมาตรฐานเทียบกับต้นทุนจริง 3.3 ตรวจสอบและติดตามแผนงานลดต้นทุน 3.4 คำนวณต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงในแต่ละเดือนและตรวจสอบความผันแปรที่มีนัยสำคัญ 4. งานวางแผนการลงทุน 5. งานวิเคราะห์ทางการเงิน 6. งานควบคุมแผนปฏิบัติงาน 7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. อายุ 40-45 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน หรือวิศวกรรมศาสตร์ 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านการจัดการงบประมาณ อย่างน้อย 5 ปี 6. ทักษะภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 7. ทักษะคอมพิวเตอร์ 7.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 7.2 มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์บัญชี 8. คุณสมบัติอื่น ๆ 8.1 ทักษะการรายงานนำเสนอ 8.2 ทักษะการเจรจาต่อรอง วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ 08.00 – 17.30 น.
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1) ดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ พัฒนา ปรับปรุง สัญญาทางธุรกิจต่างๆ หรือ ข้อตกลงความร่วมมือกับลูกค้า/คู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร2) พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานและกฏหมายในปัจจุบัน 3) วินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลและ แนวทางในการดำเนินการงานหน่วยงานทั้งในบริษัทฯ และในเครือ 4) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ ทุกฝ่าย 5) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัย การร้อง ทุกข์ การบริหารงานบุคคล รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหน่วยงานหรือตัวบุคคล และการดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญาตามนโยบายของบริษัทฯ 6) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน 7) ติดตาม/เร่งรัดหนี้สิน ตลอดจนติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อทำนิติกรรม/ทำหน้าที่ทนายความในคดีความของบริษัทฯ และควบคุม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ 8) สนับสนุนกลุ่มงานหลัก (Core Function) ทางด้านกฎหมาย/กฎระเบียบทางการค้าในการดำเนินการขยายธุรกิจ/โครงการและธุรกิจบริษัทฯ ในเครือ อุตสาหกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์สู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก 9) รวบรวมข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานเพื่อประสานงานทางกฏหมายร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบจนแล้วเสร็จตามนโยบายและคำแนะนำของผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านกฏหมาย 10)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง - อายุไม่เกิน 40 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขากฎหมายธุรกิจ ,นิติศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตว่าความ - มีประสบการณ์ตรงสายงานกฎหมายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากเป็นทนายว่าความฝ่ายจำเลย จะดีมาก - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว - มีความรู้และเชี่ยวชาญในกฎหมายธุรกิจ สัญญาโครงการ (งานอสังหาริมทรัพย์) และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ• การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล • มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล, การออกแบบ และการควบคุมงานอย่างน้อย 3 ปี • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (MS-Office: Word, Excel, PowerPoint, MS-Project, Visio, AutoCAD) เป็นอย่างดี • มีความรู้ด้านงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสื่อสารได้ชัดเจน • มีความคิดสร้างสรร และมีทักษะในการนำเสนองานที่ดี • ความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี • สามารถปฎิบัติงานที่สนามบินสุวรณภูมิ หรือสถานที่อื่นซึ่งบริษัทให้บริการได้
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุม ดูแลเอกสารเขียนแบบ รวมถึงแก้ไข และเขียนแบบโยธาในโคงการต่างๆของบริษัทฯ คุณสมบัติ - ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง - ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานเขียนแบบ รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน: สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1) ดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ พัฒนา ปรับปรุง สัญญาทางธุรกิจต่างๆ หรือ ข้อตกลงความร่วมมือกับลูกค้า/คู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร2) พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานและกฏหมายในปัจจุบัน 3) วินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลและ แนวทางในการดำเนินการงานหน่วยงานทั้งในบริษัทฯ และในเครือ 4) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ ทุกฝ่าย 5) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัย การร้อง ทุกข์ การบริหารงานบุคคล รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหน่วยงานหรือตัวบุคคล และการดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญาตามนโยบายของบริษัทฯ 6) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน 7) ติดตาม/เร่งรัดหนี้สิน ตลอดจนติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อทำนิติกรรม/ทำหน้าที่ทนายความในคดีความของบริษัทฯ และควบคุม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ 8) สนับสนุนกลุ่มงานหลัก (Core Function) ทางด้านกฎหมาย/กฎระเบียบทางการค้าในการดำเนินการขยายธุรกิจ/โครงการและธุรกิจบริษัทฯ ในเครือ อุตสาหกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์สู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก 9) รวบรวมข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานเพื่อประสานงานทางกฏหมายร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบจนแล้วเสร็จตามนโยบายและคำแนะนำของผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านกฏหมาย 10)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง - อายุไม่เกิน 40 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทกฎหมายธุรกิจ ,นิติศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตว่าความ - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว - มีความรู้และเชี่ยวชาญในกฎหมายธุรกิจ และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากเป็นทนายว่าความฝ่ายจำเลย จะดีมาก
  จ.นนทบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ร่างสัญญากับผู้รับเหมารายใหญ่ ตลอดจนสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ- จัดทำสัญญาจ้าง,สัญญาซื้อขาย,สัญญาฝากทรัพย์, สัญญาเช่าเครื่องจักร,สัญญาเช่าเรือ - ตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมายสัญญาทุกประเภทที่ผูกพันบริษัท - ประชุมหารือข้อกฎหมายในสัญญาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท - ติดตามระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาเพื่อขยายระยะเวลา ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - ติดตามระยะเวลาสิ้นสุดหนังสือค้ำประกันธนาคาร / แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญา คุณสมบัติ - เพศชาย / เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฏหมายธุรกิจ - จบเนติบัณฑิตไทย - มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ในด้านกฎหมายการร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง - มีความสามารถในการทำหนังสือสัญญากับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานราชของรัฐ - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel , Word ได้ - สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันเสาร์ 6 วัน / สัปดาห์ได้
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ- จัดการงานเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบวางบิล เงินสดย่อย- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - Sales Support - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศหญิง หรือชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - มีประสบการณ์การทำงานด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 - 3 ปี * (หากมีประสบการณ์งานธุรการบริษัทอสังหาริมทรัพย์ หรือ บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง หรือ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Word และ Microsoft Excel
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB60,000 - 75,000
  กทม
  บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด
  Job description- ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งลูกค้าใหม่ที่หาได้เอง รวมถึงลูกค้าขององค์กรที่มอบหมายให้ sales ดูแล เพื่อกระตุ้นยอดใช้งานและขยายผลในการนำสินค้าอื่นเข้านำเสนอ (150 ราย/บุคคล)- เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย- ขายสินค้าและบริการได้ทั้งสินค้าของ TIFFA และ Partner - จัดทำใบเสนอราคา จัดเตรียมเอกสารประกอบการขาย เพื่อเข้าพบลูกค้า - สามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้แบบรายบุคคลได้ - ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการขาย เพื่อต่อยอดการขาย โดยมุ่งเน้นนำเสนอลูกค้าในลักษณะแบบ Package - ประสานงานกับฝ่าย Customer Support และ ฝ่ายติดตั้ง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของลูกค้าในการนำสินค้าและบริการไปใช้ - แก้ไขปัญหาเบื้องต้น การต่อรองเบื้องต้น เช่น การผิดชำระของลูกค้า ลูกค้าไม่ยอมติดตั้งเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เป็นต้น - ปิดการขายด้วยตนเอง ประเมินเหตุการณ์ หากสถานการณ์ไม่ดีต้องนำมาปรึกษากับหัวหน้างานหรือ Sales Manager - ดูแลเป้าการขายของตนเองให้สำเร็จ - Approach ลูกค้าทางโทรศัพท์ ทาง Email เพื่อสร้างฐานและขยายฐานลูกค้าใหม่ทุกวัน - เพิ่มพูนทักษะ หมั่นอบรมความรู้เพิ่มเติมทั้งทางด้านสินค้า บริการ และทักษะการขายให้มากขึ้นอยู่เสมอRequirements- มีความกระตือรือร้น และมุุ่งมั่นต่อความสำเร็จ - มีใจรักงานขาย และงานบริการ - มีความอดทน และความรับผิดชอบสูง - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ - มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ - มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง - มีรถยนต์เป็นของตนเองBenefits✔ Company telephone✔ Performance Bonus✔ Courses and Education✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต - สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด - เครื่องแบบพนักงาน - การปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่ - ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม - เบี้ยเลี้ยง - เบี้ยขยัน - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน - เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต - กระเช้าเยี่ยมไข้ - เค้กวันเกิดพนักงาน - ค่านำมัน - ค่าโทรศัพท์ - ค่าคอมมิชชั่น
  กทม, กทม
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1.เปิดการขาย/วางสเปคสินค้าซึ่งเป็นกระจกนิรภัยตกแต่งภายนอกและภายในแนวใหม่ สำหรับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งดีไซน์ด้านต่างๆ ที่เป็นกลุ่มงานโครงการ ซึ่งมีทั้งโรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย กับทางกลุ่มสถาปนิก, Interior Designer, Owner, ผู้รับเหมา และร้านติดตั้งกระจก2.จัดทำประมาณการยอดขาย และจัดทำรายงานการติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบดูแล 3.ให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้ประเภทของกระจกที่เหมาะสมกับงานของทางลูกค้า 4.เข้าพบลูกค้าเพื่อติดตามยอดขาย ดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้า แก้ปัญหาและให้บริการหลังการขายRequirements1.มีมนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดี่, รักงานขาย, มี service mind 2.มีรถยนต์และใบขับขี่ เป็นของตนเอง 3.หากมีประสบการณ์การขายในอุตสาหกรรมกระจกหรือวัสดุก่อสร้างมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4.หากสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษBenefits✔ Sales bonus✔ Performance Bonus✔ Life InsuranceOther benefits✔ - ตามข้อตกลงของบริษัท - เบี้ยขยัน - คอมมิชชั่น - ค่าความชำนาญการขาย - เงินรางวัลพนักงานดีเด่น - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนฌาปนกิจ - สวัสดิการประกันชีวิต - สวัสดิการกรณีวันเกิด - สวัสดิการกรณีสมรส - สวัสดิการกรณีคลอดบุตร - สวัสดิการกรณีอุปสมบท - สวัสดิการกรณีเสียชีวิต - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - การตรวจสุขภาพประจำปี
  กทม, กทม
  บริษัท เฮลท์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
  Job description1.ตรวจสอบเอกสารการวางบิล จากหน้างานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง2.ตรวจสอบเอกสารการประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามหลักบัญชี ภาษี ตามระเบียบการจ่ายเงินของบริษัท และจัดทำใบสั่งจ่าย3.ตรวจสอบเอกสารหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53) จัดทำรายงานหักภาษี ณ ที่จ่ายและทำรายการปรับปรุงบัญชีเดินสะพัดให้สำนักงานใหญ่ทุกสิ้นเดือน 4.ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี 5.ดูการทำบัญชี ทั้งระบบ (ส่วนงานก่อสร้าง) ของบริษัท 6.จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมายRequirements1.ประสบการณ์การทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2-3 ปี 2.ใช้โปรแกรม EXpress ได้อย่างดีBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม
  กทม
  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
  Job descriptionผู้จัดการโครงการ (โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง สนามบินสุวรรณภูมิ)- ควบคุมงานก่อสร้าง และประสานงานก่อสร้างทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตราฐานทางวิศวกรรม และข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญา แบบก่อสร้าง และรายงานประกอบแบบ- ติดตามความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้จัดการโครงการทราบ - ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ ตามกำหนดระยะเวลา - ปฎิบัติงานพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายRequirements- ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง และภาคสนามระบบท่อส่งน้ำมัน และก๊าช 5 ปีขึ้นไป - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมวิศวกรรมได้ - สื่อสารได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี - มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.)Benefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ประกันสังคม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน . - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงานหญิง - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าที่จอดรถของพนักงาน 50% - งานจัดสัมมนาวิชาการและท่องเที่ยว - งานจัดเลี้ยงปีใหม่
  กทม
  บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด
  Job description• งานออกแบบตกแต่งภายใน และเขียนภาพ 3D• งานออกแบบ เคลียร์เเบบ เขียนเเบบก่อสร้างเฟอร์นิเจอร๋• ประสานงานในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบภายใน/งานเฟอร์นิเจอร๋ • มีทักษะในการสื่อสาร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี • จัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน รวมถึงจัดทำแผนงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและพัฒนางานออกแบบได้เป็นอย่างดี • มีใจรักในงาน และมีความตั้งใจต่อวิชาชีพ • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และทำงานเป็นทีมได้ • สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ สำหรับงานออกแบบได้ดี • สามารถเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ได้ • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และอดทนต่อแรงกดดันได้ดี • มีความรู้เกี่ยวกับงานดีไซน์ • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายRequirements-วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาออกแบบ , สถาปัตยกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี -สามารถทำงานล่วงเวลาได้ -มีความรับผิดชอบสูงในงานที่ได้รับมอบหมาย -สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และ ทันตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ -สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 3DMAX , AUTOCAD , PHOTOSHOP หรือ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี -มี ไอเดีย ด้าน Interior design - หากมีประสบการณ์ด้านถอดแบบเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาพิเศษBenefits✔ Travelling expenses✔ Performance BonusOther benefits✔ - ประกันสังคม - เงินโบนัสตามผลงาน - บริการรถรับส่งพนักงาน -ยูนิฟอร์ม -ประกันสังคม -ตรวจสุขภาพประจำปี -รถ รับ-ส่งพนักงาน -เบี้ยขยัน -อุปกรณ์เซฟตี้ -เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพครอบครัว -นำเที่ยวและสังสรรค์ปีใหม่ -เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด -วันหยุดพักร้อน -วันหยุดประจำปี
  กทม
  บริษัท โฮมอีทีซี 95 จำกัด
  Job description1. ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ, หน้างาน, ผู้จัดการโครงการ, วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่2. ติดต่อเข้าพบลูกค้าในส่วนของงานราชการและในหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3. ทำรายงานการขาย รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 4. วางแผนการเข้าทำงานของทีมงาน ตามลูกค้าที่ได้พบและจะเริ่มทำงานRequirements1.สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และสามารถรับความกดดันได้ 2.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการประสานงาน 3.มีรถยนต์เป็นของตัวเองBenefits✔ Travelling expenses✔ Performance Bonus✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม ค่ายานพาหนะ ประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามข้อตกลงของบริษัท
  กทม
  บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
  Job description- วางแผนและประสานงานก่อน และหลังการขายในงานโครงการของลูกค้า- ประสานงานกับผู้รับเหมา หรือบุคคลภายนอกในเรื่องการติดตั้ง หรือการบริการในโครงการของลูกค้า- วางแผน และควบคุมงานบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุงสินค้า และบริการของบริษัท - วางแผนและควบคุมการติดตั้งและงานบริการในงานโครงการของลูกค้า ให้เป็นไปตามสัญญา มีคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และทางวิศวกรรมตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบงวดงาน (Payment)ก่อนส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ - สรุปการวางบิล บริหารต้นทุนโครงการให้เป็นไปตาม งบประมาณที่กำหนด - ควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าระหว่างการติดตั้ง หรือการบริการจนแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า - ดูแลและพัฒนาทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการนโยบายที่ได้รับและส่งต่อไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประเมินราคาและจัดทำ BOQRequirementsวุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถทำงานภายใต้ใต้แรงกดกันได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษBenefits✔ Performance Bonus✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ ประกันสังคม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันชีวิต เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสุขภาพ ค่ายานพาหนะ ทุนการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าทำงานล่วงเวลา ตามข้อตกลงของบริษัท
  กทม
  บริษัท วิทวี จำกัด