วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Bank of Thailand
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. วางแผนและกำหนดทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาว่าจ้าง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและรักษาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรด้านบุคลากร 2. ดูแลพนักงานประมาณ 1,200 คน 3. ดูแลบุคลากรในฝ่ายจำนวน 22 คน หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. งานด้านการสรรหาว่าจ้าง 1.1 วางแผนกำลังคน 1.2 กำหนดแนวทางในการสรรหา 1.3 กำหนดระบบการคัดเลือก 1.4 กำหนดรูปแบบและวิธีการว่าจ้าง 2. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2.1 กำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมของแต่ละตำแหน่งและแต่ละหน่วยงาน 2.2 กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารการฝึกอบรม 2.3 กำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผล 2.4 กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว 3. งานด้านการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 3.1 บริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 3.2 วางโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนของทั้งองค์กร 4. งานด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 4.1 กำหนดนโยบายในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 4.2 บริหารสวัสดิการให้มีแรงจูงใจและให้สามารถแข่งขันได้ 4.3 ประสานงานในการจัดกิจกรรมเพื่อแรงงานสัมพันธ์ 4.4 บริหารจัดการข้อเรียกร้องและข้อขัดแย้งด้านแรงงาน 5. งานด้านการบริหารระบบความปลอดภัย 5.1 ควบคุมและดูแลระบบความปลอดภัยในบริษัททั้งความปลอดภัยของบุคคลและ ความปลอดภัยของทรัพย์สินบริษัท 5.2 พัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 5.3 ตรวจสอบและดูแลด้านอาคารสถานที่ 6. งานด้านระบบคุณภาพ 6.1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบจัดการหรือไอเอสโอ และมาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Food Standard) 6.2 ปฏิบัติตามข้อบังคับเบื้องต้นของโรงงานผลิตอาหาร 7. งานด้านการสนับสนุนองค์กร 7.1 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การทำ 5 ส การอนุรักษ์พลังงาน การปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 7.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่บริษัทขอความร่วมมือ คุณสมบัติ 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. อายุ 43-48 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน 5.1 มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี 5.2 มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี 6. คุณสมบัติอื่น ๆ 6.1 มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน 6.2 มีภาวะผู้นำ 6.3 มีความสามารถด้านการบริหาร การวางแผนจัดการ การมอบหมายงาน การติดตามงาน การประเมินผล การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ 6.4 มีความสามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6.5 มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1.ควบคุมการติดตั้งแผ่นพรีคาสท์ของชุดผู้รับเหมา2.วางแผนการติดตั้ง/ ประสานงานฝ่ายผลิต , ลูกค้า 3.จัดทำBOQ ผู้รับเหมา 4.ควบคุมการเก็บความเรียบร้อยของงาน คุณสมบัติ - เพศ ชาย อายุ 28 - การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา , ช่างสำรวจ , บริหารการก่อสร้าง ประสบการณ์: 1. Civil engineering background 2. มีประสบการณ์ผ่านงานการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (precast concrete) 3. หากมีประสบการณ์ในการผลิต hollowcore จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 4. มีความรู้โปรแกรม MS office , auto cad , solid work สามารถ อ่านแบบและทำการคำนวณต้นทุนได้
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. บริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทให้ได้ตามแผนงาน ตามระยะเวลาและคุณภาพงานก่อสร้างตามที่กำหนด2. พัฒนาการบริหารและการจัดการงานก่อสร้างให้สนองตอบต่อวิสัยทัศน์ของบริษัท คุณสมบัติ • วุฒิการศึกษา ป.ตรี – โท • สาขาวิศวกรรมโยธา , โครงสร้าง • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างโครงการอย่างน้อย10 ปีขึ้นไป • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. จัดเตรียมหมึกสำหรับงาน New Product ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนทำการ Proof สินค้าใหม่ 2. จัดทำ Standard Folder/Color Drawdown สำหรับทำ Standard Target ภายในและสำหรับส่งให้ลูกค้ากรณีลูกค้าร้องขอ 3. ลงบันทึกสูตรหมึกในเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องหลังการ Proof สินค้าใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งส่งใบข้อมูลหมึกที่ถูกต้องให้กับหน่วยงาน Prepress 4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. วัดผล KPI ย่อยของงานที่รับผิดชอบ 6. มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบ ISO , BRC และ ระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ /ศิลปกรรม / เทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทางด้านการผสมหมึกสำหรับงานพิมพ์ / มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word / Excel / ตาไม่บอดสี 3. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้ , มีทักษะและความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word - Excel 4. มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฎิบัติงานได้ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานใต้ภาวะการกดดันได้ 5. มีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบในหน้าที่ปฎิบัติที่ได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบข้อบังคับในการปฎิบัติงาน 6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO และ BRC
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประกาศรับสมัครพนักงานรับ-ส่งเอกสาร เพื่อทาหน้าที่รับและส่งเอกสาร ช่วยแหลือติดต่อประสานงานทั้งในและนอกสถานที่ให้กับฝ่ายต่างๆ รวมถึงดูแลรักษาพาหนะที่ใช้ในการทางาน หน้าที่งานหลักและความรับผิดชอบ • รับผิดชอบงานรับ-ส่งเอกสาร พัสดุและงานการสื่อสารอื่นๆจากแผนกต่างๆเพื่อไปส่งยังที่หมายตามที่ได้รับมอบหมาย และลงบันทึก • กำหนด สืบหาเส้นทางการเดินทางไปสถานที่จัดส่งเอกสารหรือพัสดุที่ได้รับมอบให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพมากที่สุด • รับผิดชอบให้การจัดส่ง-รับเอกสารพัสดุเป็นไปตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ • ใช้ความระมัดระวังในการดูแลความปลอดภัยสิ่งของที่ทาการจัดส่ง เช่น ใช้ความระมัดระวังกับสิ่งที่อาจแตกง่าย • เมื่อจัดส่งเอกสารและพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องรายงานการส่งให้กับผู้ส่งทราบ • ดูแลรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเสมอ • ทาความสะอาด ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ เช่น น้ามัน ลมยาง ไฟเลี้ยว ไฟท้าย ล้อรถและยาง ลงบันทึกทุกครั้ง • หากมีการซ่อมแซม • ยืดหยุ่นเวลาทางานหากได้รับมอบหมายให้ทางานนอกเวลาและในวันหยุด • รับผิดชอบหน้าที่อื่นตามที่รับมอบหมายจากหัวหน้างาน หน้าที่อื่น • ตามที่ระบุในใบบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติ • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หรือมีประสบการณ์การรับ-ส่งเอกสาร • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส่ สามารถติดต่อสื่อสารเข้าใจและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย • สามารถใช้อุปกรณ์และโปรแกรมการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นโทรศัพท์ ไลน์ อินเตอร์เน็ต ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกจะต้องปฎิบัติตามนโยบายการสรรหาบุคคลากรและนโยบายเพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียน รับสมัครจนถึงวันที่:15 กุมภาพันธ์ 2560
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ทำกาแฟ-เครื่องดื่ม- งานบริการ - ทำงานเป็นกะ คุณสมบัติ - เพศ : ชาย , หญิง - อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ - ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี - อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม: - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม. 6 ขี้นไป หรือเทียบเท่า - อายุ 18 ปีขึ้นไป - หากสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ตรงต่อเวลา ยิ้มแย้มแจ่มใส - สามารถทำงานเป็นกะได้ - มีใจรักงานบริการ - มีความอดทนสูง - มีความรู้หรือความสนใจในด้านกาแฟและงานบริการ - หากมีประสบการณ์ด้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน(บาท): 10,000 - 15,000 สวัสดิการ: - ประกันสังคม - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สวัสดิการเพิ่มเติม: - เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน - ประกันสัมคม - ฟรีเครื่องดื่ม และอาหารในร้าน* - มีโอกาสได้ไปศึกษา ดูงานต่างประเทศ (เกาหลี, สิงค์โปร, ญี่ปุ่น ฯลฯ) - ค่ากะกลางคืน - วันหยุดในวันเกิด และค่าของขวัญ 500 บาท
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ1. เพศชาย อายุ 28-40 ปี2. การศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า 3. มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน, ไฟฟ้ากำลัง, งาน PM เครื่องจักร อย่างน้อย 2 ปี 4. มีความรู้เรื่อง ISO 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ คุณสมบัติพิเศษ: 1. สามารถประกอบตู็คอนโทรลได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. สามารถเขียน PLC ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. สามารถใช้เครื่องจักรกลโรงงานขั้นพื้นฐานได้ (กลึง/มิลลิ่ง,เชื่อม,เจาะ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- พัฒนากลยุทธ์แคมเปญ Branding สร้างการรับรู้ของแบรน และแบรนด์สินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการถ่ายทำ vdo / วางแผนสื่อ /online / out of home media- จัดกลยุทธ์รูปแบบการสื่อสารการตลาด Brand CI ผ่านสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมกับ positioning ของ Origin - สื่อสารเชิงกลยุทธ์การวางแผนสื่อ เพื่อชิงพื้นที่ข่าว - การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ / กิจกรรม PR / กิจกรรม Relationships ทั้งกับสื่อมวลชนและองค์กรภายนอก คุณสมบัติ - เพศ : ชายหรือหญิง - อายุ : 23-35 ปี - ประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด,สื่อสารมวลชล,นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ: ถ้าเคยผ่านงานด้าน Banding จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ ยานยนต์ ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ.2539) ทุนจดทะเบียน 138 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบยานยนต์ เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา ตำแหน่งที่ต้องการ หน้าที่รับผิดชอบ 1. ประสานงานกับลูกค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างประเทศ 2. เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อกำหนด (specification) 3. รับการสั่งซื้อ และดูแลโครงการ เครื่องควบคุม เป็นต้น 4. ดูแลการออกแบบไฟฟ้า 5. ดูแลการทดสอบอุปกรณ์ คุณสมบัติ 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. อายุ 22-25 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 5. ประสบการณ์การทำงาน หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ทักษะภาษา 6.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 6.2 สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี (มีประกาศนียบัตรสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1-N3) 7. ทักษะคอมพิวเตอร์ หากสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ (Computer Aided Design : CAD) หรือซอฟต์แวร์ออกแบบอื่น ๆ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 8. ทักษะการขับรถ 8.1 สามารถขับรถยนต์ได้ 8.2 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 9. คุณสมบัติอื่น ๆ 9.1 มีความรู้ด้านมาตรฐานสากล (ISO) และด้านความปลอดภัย 9.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับแบบ (drawing) เงินเดือน: 18,000-19,000 บาท (สามารถต่อรองได้) สวัสดิการ 1. เครื่องแบบ 2. รถรับส่ง 3. ค่าครองชีพ 4. ค่าทำงานล่วงเวลา 5. ประกัน 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. การตรวจสุขภาพ วันและเวลาทำงาน: จันทร์ถึงเสาร์ 08.30 – 17.30 น. ทำงานวันเสาร์ตามปฏิทินบริษัท
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในยานยนต์และวัสดุก่อสร้างที่พักอาศัย ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งในญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1956 (พ.ศ.2499) ทุนจดทะเบียน 2,167 ล้านเยน เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในยานยนต์และวัสดุก่อสร้างที่พักอาศัย เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา ตำแหน่งที่ต้องการ หน้าที่รับผิดชอบ 1. สรรหาลูกค้าใหม่และติดต่อกับสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นของลูกค้า 2. ประสานงานกับแต่ละฝ่ายในบริษัทและกับลูกค้า 3. เดินทางไปทำงานในประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 สัปดาห์ คุณสมบัติ 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. อายุ 35-45 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิศวกรรมอุตสาหการ 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ในบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทผลิตสินค้า หรือบริษัทนำเข้าส่งออกสินค้า 6. ทักษะภาษา 6.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษพอใช้ 6.2 สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี (มีประกาศนียบัตรสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป) เงินเดือน 50,000-70,000 บาท (รวมค่าเบี้ยเลี้ยงทั้งหมด) สวัสดิการ 1. ค่าตำแหน่ง 5,000 บาท 2. ค่าเดินทางตามจริง 3. ค่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศ วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ 08.30 – 17.30 น. พักกลางวัน 11.30 – 12.30 น. ทำงานวันเสาร์ตามปฏิทินลูกค้า
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า เชื่อมทองแดงด้วยแก็ส- เชื่อมประกอบชุด Condensing Unit - เก็บรายละเอียด ทำสี ดูแลความเรียบร้อย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *** ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า มอเตอร์เวย์ ซอย 9 *** คุณสมบัติ - เพศชาย - อายุ 21 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์หทารแล้ว - วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อม - หากมีประสบการณ์งานเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความอดทน และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี - ขยันและมีวินัยในการมาทำงาน - มียานพาหนะสามารถไปปฏิบัติงานที่คลังฯ มอเตอร์เวย์ ซอย 9 สวัสดิการ - โบนัสประจำปีและรางวัลต่างๆ - ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง - ประกันภัยกลุ่ม - กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - งานสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี - อบรมทั้งในและนอกบริษัท, Team Building - เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดฟอร์มพนักงาน ทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ดูแลให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์• จัดฝีกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง • ประสานงานติดต่อด้านเทคนิคเพื่อให้งานที่ทำเป็นไปอย่างต่อเนื่อง • รายงานและแจ้งผลกับผู้บังคับบัญชา • ปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามผู้บังคับบัญชาในสายงานมอบหมายให้ คุณสมบัติ • เพศชาย อายุ 23-30 ปี • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี • มีความคิดสร้างสรรค์และละเอียดรอบคอบ • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, Solid Work, Catia, Prodesk อย่างใดอย่างหนึ่งได้ • TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป สวัสดิการ: • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยันและรางวัลต่างๆ• ประกันภัยกลุ่ม • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ท่องเที่ยว, งานสังสรรค์ประจำปี • อบรมทั้งในและนอกบริษัท • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี,โท • ตรวจสุขภาพประจำปี • ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับ Sales 1. คอมมิชชั่น 2. ค่าประกันภัยรถยนต์ 3. ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อม 4. ค่าโทรศัพท์มือถือ 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด ทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  Bang Sao Thong, จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือตกปลา ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ.2557) เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือตกปลา อาทิ ตะขอเบ็ดตกปลา เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา ตำแหน่งที่ต้องการ หน้าที่รับผิดชอบ 1. ช่วยงานผู้จัดการโรงงานในการควบคุมการผลิต 2. กระจายงานให้แก่พนักงานในสายการผลิต 3. ช่วยงานผู้จัดการชาวญี่ปุ่น 4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานระหว่างแผนก คุณสมบัติ 1. เพศ หญิง 2. อายุ ไม่เกิน 35 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตในโรงงาน 6. ทักษะภาษา 6.1 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 6.2 หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ 1. ค่าเดินทาง 600 บาทต่อเดือน ในกรณีที่ทำงาน 20 วันต่อเดือน 2. ค่าอาหาร 35 บาทต่อวัน 3. ค่าเบี้ยขยัน 1,000 บาทต่อเดือน วันและเวลาทำงาน: จันทร์ถึงเสาร์ จันทร์และศุกร์ 07.30 – 16.30 น. อังคาร พุธ พฤหัสบดี และเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
  จ.ระยอง
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตเครื่องขุดเจาะดินระบบไฮดรอลิก ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งในญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ.2542) ทุนจดทะเบียน 16,000 ล้านเยน เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อาทิ เครื่องขุดเจาะดินระบบไฮดรอลิก (hydraulic excavator) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบ 1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกเพื่อวางกำหนดการของโปรแกรมฝึกอบรมตลอดทั้งปี 2. ประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอกบริษัท 3. จัดเตรียมการฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัท 4. ติดตามเรื่องรายละเอียดงาน (Job Description : JD) และการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training : OJT) ภายในบริษัท 5. จัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ 6. จัดทำเอกสารการฝึกอบรมเพื่อยื่นแก่หน่วยงานรัฐบาลตามที่กฎหมายกำหนด 7. จัดทำแผนงานการฝึกอบรม 8. ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. อายุ 28-33 ปี 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือ สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการฝึกอบรม 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรม 2 ปีขึ้นไป 6. ทักษะภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรับผิดชอบงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 5. คงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. วางแผนระบบงานด้านเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ควบคุมการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ และทำการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม สั่งการ กำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานในฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 4. ดำเนินการป้องกัน ชี้บ่ง และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการ ระบบคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แนะนำหรือจัดหาวิธีการแก้ไข รวมถึง ทวนสอบการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจนกระทั่งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข 5. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี ให้การสนับสนุน และชี้แจงงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 6. วางแผน จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 7. พัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 8. ปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท และรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ 9. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามความเหมาะสม คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. อายุ 45 ปีขึ้นไป 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการควบคุมงานด้านเทคนิค หรืองานด้านวิศวกรรม 7-10 ปี
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. พื้นที่ประจำการทำงาน : รัชดาภิเษก (ติด MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออกที่1) เวลาการทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30น. - 18.30 น.2. หน้าที่ความรับผิดชอบ : - บันทึกบัญชีและจัดทำใบสำคัญรับ-จ่ายและรายการปรับปรุงบัญชี - ติดต่อประสานงานการรับวางบิล จ่ายเช็ค การจ่ายเงิน - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร/ติดตามและจัดเก็บเอกสาร - จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำ ประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow) ประจำเดือน - ควบคุม จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร - ประสานงาน กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทางบัญชี เช่น ขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร - ประสานงาน กับระหว่างแผนกและลูกค้า เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนก - ออกแบบ ปรับปรุง และควบคุม การทำงานของฝ่ายบัญชี ทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ - แจ้งเตือนข้อบกพร่อง, ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลประกอบการ แก่ผู้บริหาร คุณสมบัติ 1. เพศหญิง อายุ 22 – 40 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางบัญชี หากจบใหม่เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 3. มีประสบการณ์ ในงานบัญชี 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีประสบการณ์และสามารถ ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้(โปรแกรม Mac-5 SME ,Mac-5 Enter prise) 5. สามารถ ควบคุม ออกแบบ ปรับปรุง กระบวนการทำงาน ทั้งภายใน และระหว่างแผนก ได้ 6. มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ (บริษัทฯ มีทีมตรวจสอบภายใน) 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงาน กับหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอก บริษัท ได้
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ตรวจติดตามคุณภาพภายในทุกหน่วยงาน- ทำแผนการตรวจประจำปี - ติดตามข้อมูลระบบคุณภาพสื่อสารในระบบ Intranet - รายงานที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน - ติดตามข้อมูลระบบคุณภาพสื่อสารในระบบ Intranet 2. ปรับปรุงระบบงานคุณภาพ - ปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ที่พบปัญหาจากการตรวจ IQA - อบรมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย, ธุรการขาย 3. ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ - ควบคุมและปรับปรุงเอกสารทันสมัยอยู่ตลอดเวลา - แก้ไขเอกสารและแจกจ่ายสำเนาให้ถูกต้อง 4. การสอบเทียบเครื่องมือวัด - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือวัดตามวาระ - ทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในวันที่กำหนด - รายงานที่เกี่ยวข้อง รายงานประสิทธิภาพการ Calibrate เครื่องมือวัด 5. จัดทำและรวบรวมรายงานประสิทธิภาพต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ประสานงานและให้บริการกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ 5. มีความอดทนและละเอียดรอบคอบสูง, ช่างสังเกต 6. มีความกระตือรือร้น และทักษะในการประสานงานดีเยี่ยม 7. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี 8. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel) ได้คล่อง 9. หากมีความรู้ทางด้าน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ: • โบนัสประจำปีและรางวัลต่างๆ • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง • ประกันภัยกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ท่องเที่ยว, งานสังสรรค์ประจำปี • อบรมทั้งในและนอกบริษัท • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท • ตรวจสุขภาพประจำปี • ชุดฟอร์มพนักงาน ทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตอาหารถนอม ข้อมูลบริษัท บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ทุนจดทะเบียน 120.90 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตอาหารถนอม (preserved food) อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบระเหิด (freeze dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dried product) ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (drum dried product) ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (extracted product) เรากำลังสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเรา หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 1. วางแผนระบบงานด้านเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ควบคุมการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ และทำการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม สั่งการ กำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานในฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 4. ดำเนินการป้องกัน ชี้บ่ง และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการ ระบบคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แนะนำหรือจัดหาวิธีการแก้ไข รวมถึง ทวนสอบการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจนกระทั่งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข 5. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี ให้การสนับสนุน และชี้แจงงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 6. วางแผน จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 7. พัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 8. ปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท และรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ 9. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามความเหมาะสม หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรับผิดชอบงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 5. คงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. อายุ 40 ปีขึ้นไป 3. สัญชาติ ไทย 4. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าแผนกควบคุมงานด้านเทคนิคหรืองานด้านวิศวกรรม 5-7 ปี วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
  จ.เชียงใหม่
  Start
  Job description หน้าที่และความรับผิดชอบ- ขึ้นว่าความ รับผิดชอบคดีตามที่ได้รับมอบหมาย ในโซนภาคเหนือ คุณสมบัติ - เพศ : ทั้งชายและหญิง - อายุ : 20-40 - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - ต้องได้รับไบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย) แล้ว - เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ และ อดทน - หากมีใบอนุญาตขับขี่และความสามารถในการขับรถรถยนต์ และ/หรือ มอเตอร์ไซค์ ได้จะได้รับพิจารณาในระดับต้นๆ
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1) ดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ พัฒนา ปรับปรุง สัญญาทางธุรกิจต่างๆ หรือ ข้อตกลงความร่วมมือกับลูกค้า/คู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร2) พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานและกฏหมายในปัจจุบัน 3) วินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลและ แนวทางในการดำเนินการงานหน่วยงานทั้งในบริษัทฯ และในเครือ 4) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ ทุกฝ่าย 5) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัย การร้อง ทุกข์ การบริหารงานบุคคล รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหน่วยงานหรือตัวบุคคล และการดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญาตามนโยบายของบริษัทฯ 6) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน 7) ติดตาม/เร่งรัดหนี้สิน ตลอดจนติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อทำนิติกรรม/ทำหน้าที่ทนายความในคดีความของบริษัทฯ และควบคุม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ 8) สนับสนุนกลุ่มงานหลัก (Core Function) ทางด้านกฎหมาย/กฎระเบียบทางการค้าในการดำเนินการขยายธุรกิจ/โครงการและธุรกิจบริษัทฯ ในเครือ อุตสาหกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์สู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก 9) รวบรวมข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานเพื่อประสานงานทางกฏหมายร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบจนแล้วเสร็จตามนโยบายและคำแนะนำของผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านกฏหมาย 10)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง - อายุไม่เกิน 40 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขากฎหมายธุรกิจ ,นิติศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตว่าความ - มีประสบการณ์ตรงสายงานกฎหมายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากเป็นทนายว่าความฝ่ายจำเลย จะดีมาก - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว - มีความรู้และเชี่ยวชาญในกฎหมายธุรกิจ สัญญาโครงการ (งานอสังหาริมทรัพย์) และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่
  กทม
  บริษัทอะคิโยชิ จำกัด
  Job descriptionรายละเอียดงาน- สไลด์เนื้อ- หุงข้าว ทำน้ำซุป - ทำอาหารญี่ปุ่นตามเมนูของทางร้าน - ถ้าสามารถทำครัวเย็นได้จะพิจารณาเป้นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน สาขา จามจุรี สาขา อีสวิลล์Requirements- เพศ ชาย - ทุกช่วงอายุ - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์Other benefits✔ - ประกันสังคม - เงินโบนัสตามผลงาน - เซอร์วิสชาร์จ - ชุดยูนิฟอร์ม - อาหาร - ประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ - วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วันต่อสัปดาห์ - วันหยุดประจำปี 15 วันต่อปี - วันพักร้อน 6-9 วัน - การพิจารณาปรับ และโบนัสประจำปี
  กทม, กทม
  สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
  Job descriptionคิดคอนเทนท์ ดูแลเพจ/เวบไซต์/ช่องทางการสื่อสารขององค์กร คุณสมบัติ ขยัน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบทำงาน ชอบสื่อสาร ทันกระแส วางแผนบริหารเก่ง ประสานงานเลิศ ใจเย็น ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีเหตุผล มีอารมณ์ขัน ฉลาดในการสื่อสารRequirementsวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มีความสามารถด้าน Photoshop, Program แต่งรูป แต่งภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ถ้าเคยมีประสบการณ์ทำ CMS ดูแลระบบหลังบ้านของLINE หรือ Facebook จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาที่ 3 , 4 , 5 จะได้+++ แต่ภาษาไทยต้องไม่ผิดพลาดนะคะBenefits✔ Sales bonus✔ Performance Bonus✔ Discounted Company ProductsOther benefits✔ มีประกันสังคม/โบนัส/เงินพิเศษ วันหยุดพักผ่อน(ผ่านการทดลองงานแล้ว) วันหยุดประจำปี(ตามกฎหมายแรงงาน)
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับลูกค้า - ดูแลและให้บริการลูกค้า - รับออเดอร์ลูกค้า เสิร์ฟ ดูแลลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ร้าน Dressed - สาขา เมอร์คิวรี่ วิลล์ ชิดลม - สาขา สยามพารากอน - สาขา เอ็มไพร์ สาทร - สาขา เอ็กเชนจ์ อโศก-สุขุมวิท - สาขา สิงห์ คอมเพล็กซ์ อโศก-เพชรบุรี - สาขา ลิเบอร์ตี้ สีลม - สาขา วิซดอม 101 BTS ปุณณวิถีRequirements- วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น - ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ - พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะ และสามารถย้ายสาขาได้Benefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Food✔ Discounted Company ProductsOther benefits✔ - ประกันสังคม - Service Charge - ค่าอาหาร - ค่าล่วงเวลา (OT) - ทิป - ชุดฟอร์มพนักงาน - เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ - ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์) - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์)
  กทม, กทม
  บริษัท จี เอ็ม อี แมคคาทรอนิกส์ จำกัด
  Job descriptionรายละเอียดงาน- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมาย เวลาการทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00น เสาร์-อาทิตย์ โอที 2 แรง+ อาหารกลางวัน 1 มื้อ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท จี เอ็ม อี แมคคาทรอนิกส์ จำกัด 9/4 ซ.กาญจนาภิเษก 25 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทมRequirements- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน - มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และออกไซต์งานได้เป็นครั้งคราว - มีใบอนุญาตการขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษOther benefits✔ - ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - อาหาร 1 มื้อ - ค่าล่วงเวลา - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท)
  กทม, กทม
  บริษัท คู เอฟแอนด์บี จำกัด
  Job descriptionรายละอียดงาน- รับออเดอร์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า- นำอาหารและเครื่องดื่มเสริฟให้กับลูกค้า - ทำความสะอาดร้านและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสมตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายRequirements- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - มีใจรักงานบริการ - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน - หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษOther benefits✔ - ประกันสังคม - เซอวิสชาร์จ การันตีขั้นต่ำ 1,000 บาท - ค่าอาหาร - โบนัสประจำปี - Tip - ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี & วันนักขัตฤกษ์ - ยูนิฟอร์ม สถานที่ทำงาน : 39 Boulevard Shukhumvit, Bornga Korean BBQ restaurant