วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ดูแลงานด้านนิติกรรมสัญญา งานข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์รวมทั้งงานด้านสอบสวนและคดีของสำนักงาน• ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน • กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายทางอสังหาริมทรัพย์ อาคารชั้นสูง ผู้ซื้อ ผู้เช่า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ออกแบบและจัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับผลบังคับใช้กฎหมาย กตล. (ตลาดหลักทรัพย์) • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน • ดูแลให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทางและมอบหมายงานของส่วนงาน • บริหารบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ - มีประสบการณ์ทางด้านงานกฎหมายขององค์กรเอกชนและองค์กรภาครัฐมาอย่างน้อย 7-10 ปี - มีประสบการณ์ในการจัดทำ MOU, ข้อตกลง , สัญญา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนกับภาครัฐ - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านตลาดหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ คอนโด อาคารสูง เช่า ซื้อ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี