วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. จัดทำ ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอผู้บริหารและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น 3. ดูแลรับผิดชอบงานนิติกรรมสัญญาและเอกสารสำคัญทางกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน คุณสมบัติ - มีประสบการณ์งานด้านการจัดทำสัญญาอย่างน้อย 5 ปี - มีประสบการณ์การติดต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - มีความสามารถในการประสานงานและติดต่อสื่อสาร
  จ.นนทบุรี
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ- วิเคราะห์ วางแผนและจัดการ การใช้สื่อออนไลน์ ตาม campaing ได้อย่างเหมาะสม- ติดต่อประสานงาน และต่อรองการซื้อสื่อ ออนไลน์ - ทำงานร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายขาย และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อโปรโมท Campaign ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนและจัดการ traffic ให้กับสื่อ ออนไลน์ และ website - ดูแลเรื่องการส่งเสริมการขายต่างๆ - สร้าง Brand Image เพื่อผลักดันยอดขาย คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีบุคคลิกดี มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร - มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์ - มีความรู้ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ - มีความรู้ด้านกราฟฟิค หรือ การตัดต่อวีดีโอ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  จ.นนทบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- บริหารจัดการวางแผนกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน- ปรับปรุงปรุงโครงสร้างการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต - อบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านฝีมือแรงงาน - วางแผนการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุด - ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนรวม - จัดวางระบบงานด้านการตรวจสอบและประกันคุณภาพสินค้า คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป - ระดับปวล- ปริญญาตรี สาขา่างเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือนไม้ สาขาวิศวกรรม สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ด้านฝ่ายลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ - มีภาวะผู้นำและทักษะทางด้านการบริหารการจัดการ การติดต่อสื่อสาร มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี - อดทน สู้งาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet และโปรแกรม Aotocad ได้ดี - มีความชำนาญเรื่อง TQM, P,D,C,A, - มีรถยนต์สวนตัว - มีความรู้เรื่องงานเฟอร์นิเจอร์และของตกแ่ต่งบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. การวางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมงานขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) จากกลยุทธ์การขาย (Sale Strategy) 2. ดูแลรับผิดชอบทีมฝ่ายขายของบริษัทเพื่อส่งเสริมยอดขายและควบคุมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. บริหารและจัดการทีมขาย เพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย 4. แก้ไขปัญหา ตัดสินในวิเคราะห์ปัญหาให้การสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบาย 5. ตรวจสอบและเน้นพัฒนาการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีการติดตาม, แนะนำและประเมินผลการทำงานของพนักงาน 6. ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า เข้าพบลูกค้ารวมถึงการวางแผนการขายและจัดการบริการหลังการขายและอำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 7. ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 2. วุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านขายในธุรกิจ IT อย่างน้อย 3 ปี 4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง การวางแผนการตลาด และบริหารทีมได้เป็นอย่างดี 5. มีความกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน 6. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 7. มีความรู้ทางพื้นฐานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Microsoft office
  จ.สมุทรปราการ
  บริษัท มาณิษ คอมโพสิต จำกัด
  กทม
  CipherMED Co., Ltd.
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
  กทม
  โรงเรียนเพลินพัฒนา
  กทม
  CipherMED Co., Ltd.
  กทม
  บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
  กทม
  บริษัท เควสโก้ จำกัด
  จ.สมุทรปราการ
  บริษัท สหปลื้ม จำกัด
  กทม
  GetLinks
  จ.นนทบุรี
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)