วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  LHMH
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. จัดทำ ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอผู้บริหารและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น 3. ดูแลรับผิดชอบงานนิติกรรมสัญญาและเอกสารสำคัญทางกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน คุณสมบัติ - มีประสบการณ์งานด้านการจัดทำสัญญาอย่างน้อย 5 ปี - มีประสบการณ์การติดต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - มีความสามารถในการประสานงานและติดต่อสื่อสาร
  กทม, กทม
  บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด
  Job descriptionเวลาทำงาน : 08:00 - 17:00นำเสนองานขายทางโทรศัพท์ หรือ ทางอีเมล์ ประเภทงานที่นำเสนอขาย เครื่องเช่าคอมพิวเตอร์(สัญญารายปี) งานบริการต่างๆ ด้าน ITRequirementsระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสาร หรือ ประชาสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 6 เดือนBenefits✔ Sales bonusOther benefits✔ ประกันสังคม ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าคอมมิชชั่น
  จ.นนทบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- บริหารจัดการวางแผนกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน- ปรับปรุงปรุงโครงสร้างการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต - อบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านฝีมือแรงงาน - วางแผนการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุด - ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนรวม - จัดวางระบบงานด้านการตรวจสอบและประกันคุณภาพสินค้า คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป - ระดับปวล- ปริญญาตรี สาขา่างเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือนไม้ สาขาวิศวกรรม สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ด้านฝ่ายลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ - มีภาวะผู้นำและทักษะทางด้านการบริหารการจัดการ การติดต่อสื่อสาร มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี - อดทน สู้งาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet และโปรแกรม Aotocad ได้ดี - มีความชำนาญเรื่อง TQM, P,D,C,A, - มีรถยนต์สวนตัว - มีความรู้เรื่องงานเฟอร์นิเจอร์และของตกแ่ต่งบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม
  LHMH
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. การวางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมงานขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) จากกลยุทธ์การขาย (Sale Strategy) 2. ดูแลรับผิดชอบทีมฝ่ายขายของบริษัทเพื่อส่งเสริมยอดขายและควบคุมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. บริหารและจัดการทีมขาย เพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย 4. แก้ไขปัญหา ตัดสินในวิเคราะห์ปัญหาให้การสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบาย 5. ตรวจสอบและเน้นพัฒนาการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีการติดตาม, แนะนำและประเมินผลการทำงานของพนักงาน 6. ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า เข้าพบลูกค้ารวมถึงการวางแผนการขายและจัดการบริการหลังการขายและอำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 7. ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 2. วุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านขายในธุรกิจ IT อย่างน้อย 3 ปี 4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง การวางแผนการตลาด และบริหารทีมได้เป็นอย่างดี 5. มีความกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน 6. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 7. มีความรู้ทางพื้นฐานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Microsoft office
  กทม, กทม
  โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL )
  กทม, กทม
  บริษัท บีไอ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัด
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  GetLinks
  เงินเดือน : 20000
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  Thai NGO