วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  52ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 2 (0.04 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Vichaivej International Hospital Group
  |
  กทม
  - 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  เพศ. หญิง. คุณสมบัติ. จบวุฒิป.ตรี สาขาเลขานุการทางการแพทย์, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว มีหน้าที่จัดทำจัดเก็บเอกสารต่างๆของแผนกห้องผ...
  Berli Jucker Public Company Limited
  |
  กทม, กทม
  - 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก. 1. ควบคุม ประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะจัดการ คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทและ หรือบริษัทย่อย ก...
  Ocean Life Insurance
  |
  กทม
  - 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  0 06 2562 หน้าที่ความรับผิดชอบ1. ให้บริการลูกค้า. ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประ...
  Berli Jucker Public Company Limited
  |
  กทม, กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  Key Responsibilities. ให้คำแนะนำการใช้งาน และแก้ปัญหาระบบโปรแกรมประยุกต์แก่ผู้ใช้งาน. รับแจ้งความต้องการของผู้ใช้งานและวิเคราะห์ พร้อมประสานงานกับทีมงานเพื่อดำเนินการ. ทำสรุปรายงาน...
  SIAMNUWAT
  |
  กทม, กทม
  - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  ลักษณะงานต้อนรับลูกค้า พาลูกค้าเข้าชมโครงการ และแนะนำ ให้ข้อมูลของโครงการสอบถามความต้องการเบื้องต้น และวิเคราะห์ลูกค้าโดยประมวลจากข้อมูลลูกค้า เพื่อนำเสนอห้อง สินค้า ให้ตรงกับความต...
  Berli Jucker Public Company Limited
  |
  กทม, กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก. 1. ประสานงาน ติดตาม และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ของบริษัทและ หรือบริษัทย่อย การดำเนินการในเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อการประชุ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. กำกับดูแล บริหารจัดการ และควบคุมงานด้านการวางแผนโครงการและทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดจ้างผู้รับเหมา เปรียบเทียบกับแผนการก่อสร้าง...
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  Job Responsibilities. วางแผน ควบคุมการศึกษา วิจัย นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นกรอบการพัฒนามาตรฐานด...
  Tipco Asphalt Public Company Limited
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  Job Description. จัดการ ควบคุมและดูแลงานด้านความปลอดภัยทุกๆ ด้าน รวมถึงงานด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ. หน้าที่ค...
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ
  |
  ประเทศไทย
  - 3 วันที่แล้ว
  ตำแหน่ง. จำนวน 3 อัตรา. คุณสมบัติ. วุการศึกษาระดับปริญญาตรี. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด การประกอบการและจัดการ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง...
  หจก.พีซีพี วิศวกรรมและบริการ
  |
  ประเทศไทย
  - 1 วันที่แล้ว
  ตำแหน่ง. จำนวน 3 อัตรา. คุณสมบัติ. วุการศึกษาระดับปริญญาตรี. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด การประกอบการและจัดการ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง...
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ
  |
  ประเทศไทย
  - 1 วันที่แล้ว
  ตำแหน่ง. จำนวน 3 อัตรา. คุณสมบัติ. วุการศึกษาระดับปริญญาตรี. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด การประกอบการและจัดการ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง...
  หจก.พีซีพี วิศวกรรมและบริการ
  |
  ประเทศไทย
  - 6 วันที่แล้ว
  ปวส. ป. ตรี สาขาการตลาด บรหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้นำกิจกรรม. สมัครได้ด้วยตัวเอง วันนี้ ถึง 28...
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ
  |
  ประเทศไทย
  - 3 วันที่แล้ว
  ปวส. ป. ตรี สาขาการตลาด บรหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้นำกิจกรรม. สมัครได้ด้วยตัวเอง วันนี้ ถึง 2 ...
  หจก.พีซีพี วิศวกรรมและบริการ
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  พนักงานจัดซื้อ. ป. ตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้นำกิจกรรมระหว่างศึกษา. อายุไม่เก...
  PRTR
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  .เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ พนักงานบัญชี Administrative Officer (1 positions)Salary 15000 ทำงาน จ. ส (หลังพ้นโปร เสาร์เว้นเสาร์) 8.30. 17.30 หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ทำงานด้าน...
  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  รับสมัคร. การศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี. 1.แผนกทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา ( สาขาการจัดการ , HRM ). 2.แผนกวิจัยและสถิติ 1 อัตรา ( สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง). 3.แผนกตรวจสอบ...
  บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 1 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัคร. 1.เพศหญิง. 2.อายุ 23 ปีึ้นไป. 3.จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี สาขา การตลาด การจัดการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. 4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี. สนใจส...
  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  .ควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งด้านกระบวนการ การจัดการ การ Monitor และ การ Operate2.ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการรักษ...
  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (โรงงานสีขาว)
  |
  ประเทศไทย
  - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  ลักษณะงาน. 1. วางแผนและจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งมอบทันตามระยะเวลาที่กำหนด. 2. งานติดตามแผนผลิต และแผนส่งมอบ. 3. งานติดตามการชำระเงินค่าสินค้าก่อนการส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนด....
  บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
  |
  จ.ภูเก็ต
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงานรูปแบบงาน. งานประจำจำนวนที่รับ. ไม่ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน. ภูเก็ต (ทุกเขต อำเภอ)เงินเดือน(บาท). ตามตกลงวันหยุด. ไม่ระบุเวลาทำงาน. ไม่ระบุเวลาทำงานอื่น. ไม่ระบุหน้าที่คว...
  สถาบันยานยนต์
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ. 1. วางแผน เสนอแผนวทางบริหารทัพยากรบุคคล นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงระบบงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี...
  บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงานรูปแบบงาน. งานประจำจำนวนที่รับ. 1 ตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว)เงินเดือน(บาท). 19,000. 25,000วันหยุด. ไม่ระบุเวลาทำงาน. ไม่ระบุเวลาทำงานอื่น. ไ...
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์สงขลา
  |
  ประเทศไทย
  - 6 วันที่แล้ว
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน). บริษัทชั้นนำในเครือเบทาโกร เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เพื่อตอบสนอง...
  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
  |
  Thailand, TH
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงานรูปแบบงาน. งานประจำจำนวนที่รับ. 1 ตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน. ไม่ระบุเงินเดือน(บาท). ตามตกลงวันหยุด. ไม่ระบุเวลาทำงาน. 08 00. 18 00เวลาทำงานอื่น. ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิ...
  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (ฝ่ายรถจักรยานยนต์)
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ (ฝ่ายรถจักรยานยนต์). สายงานการตลาดฯ ส่วนงานกลาง จำนวน 1 อตรา. เพศชาย. อายุไม่เกิน 30 ปี. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด , การจัดการ หรืออ...