วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  52ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 2 (0.07 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติของผู้สมัคร. ปริญญาตรี โท สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพย...
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติของผู้สมัคร. ปริญญาตรี. โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ 3 5 ปี ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน อาคารชุดนิติบุคคล งานโครงการ พนักงาน Outsource. มีความรู้...
  SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. 1. วางแผนการเข้าพบสถาบันและร้านค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ. 2. เข้าพบสถาบันและร้านค้าตามแผนงานที่วางไว้. 3. วางแผนการเสนอการขาย. 4. เข้านำเสนอขาย สาธิต ตอบคำถาม แนะนำโป...
  BJH Investment Company Limited
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ดำเนินการออกบิลขายสินค้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทั้งหมด. ติดต่อประสานงานการส่งสินค้าและการรับชำระเงินของลูกค้า. จัดเตรียมเอกสารการเปิดบัญชีลูกค้า. จัดทำเอกสารอื่นๆ ที่สนับสนุ...
  Dusit International
  |
  กทม
  - 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  Job Summary and Responsibilities. อาจารย์ภาควิชาบรหารธุรกิจ วิชาที่สอนได้แก่. การจัดการเชิงกลยุทธ์. การเป็นผู้ประกอบการ. องค์กร และการจัดการ. Job Requirements. สัญชาติทย เพศ ชาย. ...
  Ocean Life Insurance
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  0 06 2562 หน้าที่ความรับผิดชอบ1. ให้บริการลูกค้า. ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประ...
  SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. 1.วางกลยุทธ์การขายทั้งร้านค้า และสถาบันการศึกษา ให้ได้ตามเป้ายอดขาย. 2.วางแผนการนำเสนอสินค้า และการผลักดันการขาย ทั้งร้านค้า และสถาบัน. 3.สรุปข้อมูลยอดขายสถาบันการศึ...
  Berli Jucker Public Company Limited
  |
  กทม, กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  Key Responsibilities. ให้คำแนะนำการใช้งาน และแก้ปัญหาระบบโปรแกรมประยุกต์แก่ผู้ใช้งาน. รับแจ้งความต้องการของผู้ใช้งานและวิเคราะห์ พร้อมประสานงานกับทีมงานเพื่อดำเนินการ. ทำสรุปรายงาน...
  SIAMNUWAT
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  ลักษณะงานต้อนรับลูกค้า พาลูกค้าเข้าชมโครงการ และแนะนำ ให้ข้อมูลของโครงการสอบถามความต้องการเบื้องต้น และวิเคราะห์ลูกค้าโดยประมวลจากข้อมูลลูกค้า เพื่อนำเสนอห้อง สินค้า ให้ตรงกับความต...
  Thai Solar Energy PCL
  |
  กทม
  - 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  Responsibilities. ประสานงานและจัดทำบัตรพนักงาน ให้กับพนักงานเดิมและพนักงานใหม่ ถ่ายรูปพนักงานเพื่อทำบัตร ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน ตาม Site และโรงงานต่างๆนอกจากสำนักงานใหญ่ ทำส...
  Berli Jucker Public Company Limited
  |
  กทม, กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก. 1. ประสานงาน ติดตาม และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ของบริษัทและ หรือบริษัทย่อย การดำเนินการในเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อการประชุ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  วัตถุประสงค์งาน. กำกับดูแล บริหารจัดการ และควบคุมงานด้านการวางแผนโครงการและทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดจ้างผู้รับเหมา เปรียบเทียบกับแผนการก่อสร้าง...
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  Job Responsibilities. วางแผน ควบคุมการศึกษา วิจัย นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นกรอบการพัฒนามาตรฐานด...
  Tipco Asphalt Public Company Limited
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  Job Description. จัดการ ควบคุมและดูแลงานด้านความปลอดภัยทุกๆ ด้าน รวมถึงงานด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ. หน้าที่ค...
  หจก.พีซีพี วิศวกรรมและบริการ
  |
  ประเทศไทย
  - 3 วันที่แล้ว
  ตำแหน่ง. จำนวน 3 อัตรา. คุณสมบัติ. วุการศึกษาระดับปริญญาตรี. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด การประกอบการและจัดการ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง...
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  ตำแหน่ง. จำนวน 3 อัตรา. คุณสมบัติ. วุการศึกษาระดับปริญญาตรี. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด การประกอบการและจัดการ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง...
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ
  |
  ประเทศไทย
  - 3 วันที่แล้ว
  ตำแหน่ง. จำนวน 3 อัตรา. คุณสมบัติ. วุการศึกษาระดับปริญญาตรี. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด การประกอบการและจัดการ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง...
  BJH Investment Company Limited
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  ลักษณะงานดำเนินการออกบิลขายสินค้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทั้งหมดติดต่อประสานงานการส่งสินค้าและการรับชำระเงินของลูกค้าจัดเตรียมเอกสารการเปิดบัญชีลูกค้าจัดทำเอกสารอื่นๆ ที่สนับสนุนงานด้าน...
  บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. 1.จบปริญญาตรี บัญชี การจัดการ. 2.มีประสบการณ์ ด้าน. 3.ใช้โปรแกรม ExpressI ได้. 4.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี. 5.มีความอดทนต่อแรงกดดันได้. 6.ไม่ลางานบ่อย...
  หจก. รุ่งโรจน์ภาคใต้ แอนด์ ซัพพลาย
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียด. 1. จบการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป ( การจัดการ). 2 ทำงาน จันทร์. เสาร์ 08.00. 17.00 น. สนใจติดต่อด้วยตนเอง หรือส่งประวัติที่. 1. Email. rungroge2013 gmail.com. 2. Line. 08...
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  ปวส. ป. ตรี สาขาการตลาด บรหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้นำกิจกรรม. สมัครได้ด้วยตัวเอง วันนี้ ถึง 2 ...
  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  รับสมัคร. การศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี. 1.แผนกทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา ( สาขาการจัดการ , HRM ). 2.แผนกวิจัยและสถิติ 1 อัตรา ( สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง). 3.แผนกตรวจสอบ...
  บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 4 วันที่แล้ว
  เงินเดือน. ตามตกลง บาท สถานที่ปฏิบัติงาน. ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จังหวัด. ปทุมธานี คุณสมบัติผู้สมัครงาน. 1. อายุ 33 45 ปี2. ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาค้าปลีก,บริหารธุร...
  บริษัทซุปเปอร์รังนก (ประเทศไทย) จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  คณะและสาขาที่เปิดรับ การตลาด,คอมพิวเตอร์,สารสนเทศ ,การจัดการ,บริหาร,บัญชี. รบกวนเข้ามากรอกใบสมัครฝึกงานได้ที่ บริษัทซุปเปอร์รังนก(ประเทศไทย)จำกัด ถ.พรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่...
  บริษัทเอเซีย บุ๊คส จำกัด (Asia Books Co., Ltd.)
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงานรูปแบบงาน. งานประจำจำนวนที่รับ. 1 ตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา)เงินเดือน(บาท). 20,000. 25,000วันหยุด. วันเสาร์, วันอาทิตย์เวลาทำงาน. 08 00. 17 0...
  ไฮเทคฟาสเทนเนอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย)
  |
  ประเทศไทย
  - 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  คุณสมบัติ. 1.เพศหญิง. 2.อายุ 22 30 ปี. 3.จบการศึกษาปวส. ปริญญาตรีด้าน การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือ โลจิสติกส์. 4.ใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้. 5.บุคลิคคล่องแคล่ว พูดจา...