วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  LHMH
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบเน้นการปฏิบัติงาน ค้นคว้าข้อมูลกฎหมายจัดการประชุมเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทางกฎหมาย บันทึกการประชุมทางกฎหมาย จัดทำรายงานการประชุมทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำสัญญาหรือตรวจสัญญาการประชุมทางกฎหมาย ปฏิบัติงานธุรการคดีระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการและจัดทำรายงานกระบวนพิจารณาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษคุณสมบัติ 1. เพศหญิง / ชาย (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 4. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 5. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประสานงานด้านการจัดประชุมงานกฎหมายหรือการว่าความ (ทนายความ) หรืองานธุรการในศาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. หากมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionJob Descriptions: To perform all legal tasks to be involved with EGCO and its subsidiaries business in order to prevent and/or minimize risks and to conform with law or international business practice relevant to business law Qualifications: - Bachelor/Master degree in Laws - At least 1-5 years experience in Business transaction, Foreign Contract, Corporate law, Taxation or related field - Experience in Energy law/transaction will be advantage - Good personality, optimistic and energetic with can-do attitude • Good command of English language / TOEIC over 650 is a must.
  กทม
  MBK Public Company Limited
  กทม
  Creative Economy Agency
  Bang Bua Thong, จ.นนทบุรี
  PRTR
  Nonthaburi, จ.นนทบุรี
  PRTR
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ดูแลงานการจดทะเบียนเกี่ยวกับบริษัท 2. ดูแลงานเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก คุณสมบัติ 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. ทำงานประจำอยู่ที่ลาดกระบัง 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือถ้ามีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. อัตราเงินเดือน N/A (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบให้คำปรึกษาและนำเสนอแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ อย่างมืออาชีพพิจารณาตรวจสอบสัญญา จัดทำสัญญา หนังสือมอบอำนาจ ของบริษัท รวมรวมข้อมุล เอกสารเพื่อประสานงาน หน่วยงานรัฐ และเอกชน ติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งสรุป คดีความเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ - มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารจัดการกองทุน หรือ ธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างน้อย 5-10 ปี - ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา กฎหมาย - มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจบริหารจัดการกองทุน และกฎระเบียบ รวมถึงประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบให้คำปรึกษาและนำเสนอแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ อย่างมืออาชีพพิจารณาตรวจสอบสัญญา จัดทำสัญญา หนังสือมอบอำนาจ ของบริษัท รวมรวมข้อมุล เอกสารเพื่อประสานงาน หน่วยงานรัฐ และเอกชน ติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งสรุป คดีความเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ - มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารจัดการกองทุน หรือ ธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างน้อย 5-10 ปี - ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา กฎหมาย - มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจบริหารจัดการกองทุน และกฎระเบียบ รวมถึงประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• จัดทำรูปแบบ และ วางแผนการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกทม. และต่างจังหวัด (Local Marketing) และ ต่างประเทศ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและรายได้ของสาขา และองค์กรให้สูงมากขึ้น • ประสานงานส่งเสริมการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและทันเวลา • เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ และนโยบายงานส่งเสริมการขาย รวมทั้งศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการขาย การตลาด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติ • ช / ญ อายุไม่เกิน 40 ปี • ปริญญาตรี – โท ทุกสาขา • มีทักษะภาษาอังกฤษดี • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  จ.เชียงใหม่
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ตลอดรวมถึงสถาบันการเงิน • ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน, บ้านจัดสรร • จัดเตรียมเอกสารการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง การขอทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการโอนกรรมสิทธิ์, การติดต่องานราชการ และสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ • หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น • มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionลักษณะงานประสานงานราชการ:• ปฏิบัติงานในเรื่องการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด, การออกโฉนดแปลงย่อยเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ • ปฏิบัติงานในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง, ใบอนุญาตระบายน้ำฯลฯ • ปฏิบัติงานในเรื่องความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา (ทั้งระบบภายนอกและในครัวเรือน) • ปฏิบัติงานในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพานฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติงานในเรื่องการลดวงเงินค้ำประกันการจัดสรรเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ • ปฏิบัติงานในเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรร่วมกันกับฝ่ายอื่นๆ คุณสมบัติ • เพศ ช/ญ • อายุ 22 - 35 ปี • การศึกษา ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์/กฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ 5 - 8 ปีขึ้นไป • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  PRTR
  กทม, กทม
  PRTR
  จ.ชลบุรี
  RGF
  เงินเดือน : THB100,000 - 140,000
  Tambon Salaya, จ.นคาปฐม
  Datalent Team
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ประเมินความเสี่ยงในการทำงานโดยใช้กฎหมาย ผลการตรวจรับรองประจำปี ผลการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงประกอบ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขแก่นายจ้างเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน2. ประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามกฎหมาย(ทะเบียนกฎหมาย) 3. รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สอบสวน วิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ 4. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และผู้รับเหมา ตามหัวข้อที่กฎหมายกำหนด เช่น การฝึกอบรมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯระดับหัวหน้างาน อบรมความปลอดภัยผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน เป็นต้น 5. จัดทำคู่มือความปลอดภัย พร้อมแนะนำให้พนักงานและผู้รับเหมาปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 6. วิเคราะห์และวางแผนงานความปลอดภัยประจำปี โดยอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด 7. จัดให้พนักงานตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 8. การกำหนดแผนการตรวจสอบความปลอดภัยโดยหัวหน้าหน่วยงาน เช่น การตรวจถังดับเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ดับเพลิง เป็นต้น 9. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯประจำเดือน พร้อมจัดทำรายงานการประชุม คุณสมบัติ เพศ : ชาย / หญิง ยินดีรับเด็กจบใหม่ เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
  กทม
  บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  Job description- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสารต่างๆ- จัดเตรียมการประชุมและการบันทึกการประชุม - ดูแลตารางการทำงานของผู้บริหารRequirements- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป - มีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหาร 0 – 2 ปี - สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint )ได้ดี - สามารถใช้งานภาษาอังกฤษ(พูด ฟัง อ่าน เขียน) หากมีผลรับรองทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ(TOEIC, IELTS, TOEFL, TU GET, CU TEP ฯลฯ) - สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี - มีทักษะพิเศษอื่นๆจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้นว่า ผ่านงานด้านเลขานุการ มีทักษะด้านภาษา กฎหมาย บัญชี หรืออื่นๆBenefits✔ Performance Bonus✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ ตามข้อตกลงของบริษัท ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เงินโบนัสตามผลงาน สวัสดิการอื่นๆ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ประกันชีวิต - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - วันหยุดลาพักผ่อนประจำปี - สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี - สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน - สวัสดิการรักษาพยาบาล - สวัสดิการอื่นๆ - สวัสดิการเงินกู้ยืมพนักงาน - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ดูแลงานด้านนิติกรรมสัญญา งานข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์รวมทั้งงานด้านสอบสวนและคดีของสำนักงาน• ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน • กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายทางอสังหาริมทรัพย์ อาคารชั้นสูง ผู้ซื้อ ผู้เช่า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ออกแบบและจัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับผลบังคับใช้กฎหมาย กตล. (ตลาดหลักทรัพย์) • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน • ดูแลให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทางและมอบหมายงานของส่วนงาน • บริหารบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ - มีประสบการณ์ทางด้านงานกฎหมายขององค์กรเอกชนและองค์กรภาครัฐมาอย่างน้อย 7-10 ปี - มีประสบการณ์ในการจัดทำ MOU, ข้อตกลง , สัญญา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนกับภาครัฐ - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านตลาดหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ คอนโด อาคารสูง เช่า ซื้อ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  กทม
  บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  กทม, กทม
  สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
  Job description·เป็นผู้นำการพัฒนากรอบการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการดำเนินการตามกระบวนการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ·ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบแก่ผู้บริหารระดับสูง ·สร้างบำรุงรักษา และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดสอดคล้องกับกฎระเบียบที่บังคับใช้ ·ดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการออกใบอนุญาต และข้อกำหนด ·ดำเนินการทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และช่วยในการจัดทำรายงานต่อผู้บริหาร / คณะกรรมการ ·ทำหน้าที่ติดต่อกับหน่วยงานกำกับดู แลโดยตรงเกี่ยวกับการสอบถามและการส่งกฎระเบียบ ·ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสนับสนุนลูกค้าเนื่องจากความขยันหมั่นเพียรสำหรับลูกค้าบนกระดานและการตรวจสอบเป็นระยะ KYC ·ระบุให้การประเมิน และบำรุงรักษาเอกสารเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามเช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์การร้องเรียน ฯลฯ รวมถึงส่งต่อปัญหาให้ผู้บริหารระดับสูง / คณะกรรมการตามนโยบาย ·รักษาการลงทะเบียนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ·ดำเนินการฝึกอบรม และอัพเดทเกี่ยวกับหัวข้อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนด ·โครงการ / หน้าที่อื่น ๆ ตามที่อาจได้รับมอบหมายRequirements·ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการปฏิบัติตาม (สถาบันการเงิน) ·ความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงิน ตลาดทุน บริษัท ร่วมทุนและภาคเอกชน ·ปริญญาด้านการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือกฎหมาย ·แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการทำงานกับผู้ถือหุ้น (เช่นการตลาด, ตลาดทุน, กฎหมาย, เทคโนโลยี, การเงินและทรัพยากรบุคคล) และพันธมิตรภายนอก ·มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมมีมนุษยสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อกัน ·มีภาวะเป็นผู้นำสูง สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วBenefits✔ Company telephone✔ Performance Bonus
  กทม, กทม
  สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
  Job description·เป็นผู้นำการพัฒนากรอบการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการดำเนินการตามกระบวนการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ·ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบแก่ผู้บริหารระดับสูง ·สร้างบำรุงรักษา และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดสอดคล้องกับกฎระเบียบที่บังคับใช้ ·ดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการออกใบอนุญาต และข้อกำหนด ·ดำเนินการทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และช่วยในการจัดทำรายงานต่อผู้บริหาร / คณะกรรมการ ·ทำหน้าที่ติดต่อกับหน่วยงานกำกับดู แลโดยตรงเกี่ยวกับการสอบถามและการส่งกฎระเบียบ ·ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสนับสนุนลูกค้าเนื่องจากความขยันหมั่นเพียรสำหรับลูกค้าบนกระดานและการตรวจสอบเป็นระยะ KYC ·ระบุให้การประเมิน และบำรุงรักษาเอกสารเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามเช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์การร้องเรียน ฯลฯ รวมถึงส่งต่อปัญหาให้ผู้บริหารระดับสูง / คณะกรรมการตามนโยบาย ·รักษาการลงทะเบียนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ·ดำเนินการฝึกอบรม และอัพเดทเกี่ยวกับหัวข้อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนด ·โครงการ / หน้าที่อื่น ๆ ตามที่อาจได้รับมอบหมายRequirements·ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการปฏิบัติตาม (สถาบันการเงิน) ·ความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงิน ตลาดทุน บริษัท ร่วมทุนและภาคเอกชน ·ปริญญาด้านการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือกฎหมาย ·แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการทำงานกับผู้ถือหุ้น (เช่นการตลาด, ตลาดทุน, กฎหมาย, เทคโนโลยี, การเงินและทรัพยากรบุคคล) และพันธมิตรภายนอก ·มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมมีมนุษยสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อกัน ·มีภาวะเป็นผู้นำสูง สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็Benefits✔ Company telephone✔ Performance Bonus
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบการวางแผนการตรวจสอบประจำปี :• ร่วมจัดทำ “แผนการตรวจสอบประจำปี” (Annual Audit plan) กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบทางด้านการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมทั้งการพัฒนาระบบตรวจสอบ การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • ร่วมกำหนดกรอบและแนวทางการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร • ร่วมจัดทำแผนบริหารทรัพยากรของฝ่าย เช่น แผนค่าใช้จ่าย แผนอัตรากำลังคนของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประสิทธิภาพในงานตรวจสอบ การควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ : • กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อ ให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามหลักการควบคุมภายในที่ดี • ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนและมาตรฐานในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง • แนะแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลแก่ผู้บริหาร เพื่อให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารและปฏิบัติการตรวจสอบ : • กำกับ ดูแล การตรวจสอบตามแผนประจำปีทั้งการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน การตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง โรงงาน สาขา เพื่อให้มั่นใจในระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามทิศทางและกฎระเบียบขององค์กร • ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด นโยบาย ขั้นตอน ข้อกำหนดด้านภาษี กฎหมาย กฎระเบียบภาครัฐ ข้อตกลง/สัญญาและรวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ • ติดตามและประเมินการปฏิบัติการตรวจสอบตามแผนประจำปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบตามหน่วยงานต่างๆ การรายงานผลการตรวจสอบ : • สรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำในการควบคุมความเสี่ยง พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการตรวจสอบตามแผน คุณสมบัติ • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี และบริหาร • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน 3-5 ปีขึ้นไป • มีความรู้และ/หรือทักษะ ที่ลึกซึ้งหรือชำนาญในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีทักษะการฝึกอบรม/ฝึกสอน มีทักษะความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเสริมสุขและบริษัทในเครือ