map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Senior IT Officer งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 61 Senior IT Officer -งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. สมัคร และ ได้รับ the best job.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 118607 งาน มีอยู่, 61 ซึ่งเป็น Senior IT Officer -เกี่ยวข้อง

Show more
PRTR Executive Recruitment |
กทม
- 2 วันที่แล้ว
PRTR Technical Recruitment is searching for a Senior IT Support Officer for a company with their head... The company is part of the Automotive industry. We are looking for IT Support Officersthat have the...
Ocean Glass Public Company Limited |
กทม, กทม
- 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Responsibility. Responsible to User's problem and Integration from other application. Recognize issues, take ownership and drive to resolution. Lead continuous improvement within ...
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
กทม, กทม
- 4 วันที่แล้ว
Responsibilities. ศ กษามาตรฐาน หร อกระบวนการ เก. ยวก บความปลอดภ ยสาระสนเทศต างๆ เพ. อนำมาปร บใช ก บองค กร อย างเหมาะสม และเป นป จจ บ น. ตรวจสอบและแก ไขป ญหาร วมก บผ. ใช งาน และสาม...
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
กทม
- 12 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ศ กษาระบบงานท. ได ร บการอน ม ต ให ปร บปร งหร อแก ไข. พ ฒนา ปร บปร งหร อแก ไขโปรแกรมภายในบร ษ ท และส วนเสร มจากโปรแกรมสำเร จร ป. ทดสอบและตรวจสอบการใช งานโปรแกรมท. พ ฒ...
JAC Recruitment Eastern Seaboard |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ชลบุรี
- 5 วันที่แล้ว
Urgent. We are looking for. Position. (Shopfloor Operation Support). Job Level. Band 7, Officer or senior officer levels based on working experience. Salary. Up to 45k. Location. Laemchabang...
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
กทม
- 12 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ศ กษาระบบงานท. ได ร บการอน ม ต ให ปร บปร งหร อแก ไข. พ ฒนา ปร บปร งหร อแก ไขโปรแกรมภายในบร ษ ท และส วนเสร มจากโปรแกรมสำเร จร ป. ทดสอบและตรวจสอบการใช งานโปรแกรมท. พ ฒ...
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. เป นท. ปร กษาด านเทคน คในการส งมอบบร การท. ม ค ณภาพแก ผ. ร บบร การ. ให คำปร กษาเช งเทคน คในการนำเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช ในหน วยงานของผ. ร บบร การ เพ. อการพ ฒนา...
Paysbuy Co., Ltd. |
กทม, กทม
- 5 วันที่แล้ว
As a senior IT risk and IT compliance officer you will be an effective part of the infosec team, working on our combined IT compliance requirements (currently PCI DSS and BOT). You will take a...
Japan Transportation Technology (Thailand) Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.นนทบุรี
- 12 วันที่แล้ว
Job functions. Administration Officer will be responsible for general administration support, purchasing and procurement for the maintenance organization. Required Skills. Thai Nationality...
Japan Transportation Technology (Thailand) Co., Ltd. |
กทม
- 12 วันที่แล้ว
Job functions. Administration Officer will be responsible for general administration support, purchasing and procurement for the maintenance organization. Required Skills. Thai Nationality...
Gosoft (Thailand) Co., Ltd. |
บางรัก, จ.ตรัง
- 15 วันที่แล้ว
ล กษณะงาน. ดำเน นงานสรรหา ค ดเล อกบ คคลากรด าน IT ตามแผนอ ตรากำล งประจำป และตาม KPI ท. กำหนด และเข าร วมการจ ดก จกรรม Campus และ Job Fair. ค ณสมบ ต. ชาย หญ ง อาย. 25 32 ป. ปร ญญาต...
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) |
กทม, กทม
- 9 วันที่แล้ว
Responsibilities. จ ดทำและตรวจสอบเอกสารด านร บ จ าย. จ ดทำและตรวจสอบใบเสร จร บเง นให ล กค าได ตรงตามกำหนดเวลา. จ ดทำ Bank Reconciliation. จ ดทำงบการเง น. ประสานงานก บผ. ตรวจสอบบ ญ...
Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company Limited |
กทม, กทม
- 11 วันที่แล้ว
Responsibilities. Develop and design ETL according to business requirement. Cooperate with business analyst for gathering the business requirements. Support user on data analytics...
H&M Thailand |
กทม, กทม
- 11 วันที่แล้ว
Job description. To administrate. manage. build up all related library files under Compensation & Benefit area. To manage. administrate for building up. maintenance all related in...
T.N. FI - Solutions Ltd. |
กทม, กทม
- 10 วันที่แล้ว
Job Responsibility. Create Software Testing Plan, Test Case, Test Script, Test Coverage Matrix, and Test Data. Prepare environment for Software Testing. Perform Functional Test, S...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ