map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Transport Supervisor งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 635 Transport Supervisor -งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ ได้รับ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 108466 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 635 ซึ่งเป็น Transport Supervisor -เกี่ยวข้อง

Show more
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 6 วันที่แล้ว
รายได ประจำป. ปร บเง นเด อนประจำป , และเง นโบน สประจำป. กองท นในกรณ ศ กษาต อ ส งส ด 10,000 บาท. เบ. ยขย นประจำเด อน. บ านพ กพน กงาน. ประก นช ว ต. อ บ ต เหต. เล. ยงอาหารกลางว น. รถ...
Thanachai Glass Aluminium Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ภูเก็ต
- 6 วันที่แล้ว
Qualifications. เพศชาย. อาย. 25 ป ข. นไป. ม มน ษย ส มพ นธ ด. ทำงานเป นท มได. วางแผนในการขนส ง และบร หารท มได. ม ใบอน ญาตข บข. รถยนต. ม ความร บผ ดชอบในการทำงาน. ส ขภาพแข งแรง ไม ม ...
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 12 วันที่แล้ว
รายได ประจำป. ปร บเง นเด อนประจำป , และเง นโบน สประจำป. กองท นในกรณ ศ กษาต อ ส งส ด 10,000 บาท. เบ. ยขย นประจำเด อน. บ านพ กพน กงาน. ประก นช ว ต. อ บ ต เหต. เล. ยงอาหารกลางว น. รถ...
SBP Timber Group Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ปทุมธานี
- 4 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1. วางแผนการขนส งส นค าของรถขนส ง2. แจ งการทำงานก บพน กงานข บรถ3. ค ย ข อม ลและเอกสารต างท. เก. ยวข อง4. ต ดตามงานพน กงานข บรถให ส งส นค าตรงตามเวลาตำแหน งงาน. ค ณสม...
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด |
Bang Phli Noi, จ.สมุทรปราการ
- 10 วันที่แล้ว
นไปหากปฎ บ ต งานในตำแหน งห วหน างาน (Supervisor) จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ. 3...
Meiko Trans (Thailand) Co., Ltd. |
Tambon Bang Sao Thong, จ.สมุทรปราการ
- 6 วันที่แล้ว
Skills and Experience. ด แลการมาปฏ บ ต งานาของพน กงานข บรถ. ด แลการส งมอบส นค าให ท นตามกำหนด เขตกร งเทพปร มณฑลและต างจ งหว ด. ควบค ม GPS และต ดตามสถานะรถขนส งของบร ษ ท และรถร วมใ...
บริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สระบุรี
- 4 วันที่แล้ว
Check and Monitor trip status.9. Control toll way payment to driver for each trip.Customer Service10.Inform supervisor and customer immediately in case of delivery delays, service failures or...
บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 4 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1. ตรวจสอบงานของพน กงานข บรถในความร บผ ดชอบ และจ ายงานให แก พน กงานข บรถ2. ประสานงานในการขนส งส นค าก บทางล กค า ร านค า และคนข บรถ เพ. อให การร บ ส งส นค าเป นไปตาม...
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 11 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ควบค ม ด แล ประสานงาน ตรวจสอบ และต ดตามงานในส วนธ รการขนส งให ได ตามเป าหมายและตรงตามแผนงาน จ ดทำสร ปรายงานKPI สร ปรายงานค าใช จ าย ด แลฐานข อม ล ค ดแยกและจ ...
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.กำแพงเพชร
- 11 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ควบค ม วางแผน บร หารงานขนส งของเส ยท. เก ดจากการข ดเจาะน ำม น. จ ดทำรายงานการขนส งประจำว น ประจำเด อน. จ ดทำเอกสารการขนย ายส. งของออกนอกพ. นท. ตรวจสอบความเร ...
DHL |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 6 วันที่แล้ว
We are currently seeking a. Transport Development Manager to join DHL eCommerce Thailand. The... 3 years experience in supervisor management role (preferable). Communication skills (English), spoken...
Deutsche Post AG |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 6 วันที่แล้ว
We are currently seeking a. Transport Development Manager to join DHL eCommerce Thailand. The... 3 years experience in supervisor management role (preferable). Communication skills (English), spoken...
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ปราจีนบุรี
- 4 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1. จ ดอ นวอยซ ส งส นค า, กำหนดเส นทางการขนส งส นค ากร งเทพฯและต างจ งหว ดมอบหมายให ก บพน กงานส งส นค า และบร ษ ทขนส ง2.ควบค มด แลการจ ดเร ยงส นค า และการยกส นค าข. น...
CEVA Logistics (Thailand) Co.,Ltd. |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. จ ดตาราง เวลาการ ขนส ง ตาม ความ ต องการ ของ ล กค า และเพ. อให เก ดประส ทธ ภาพมากท. ส ด. ตรวจสอบประส ทธ ภาพการทำงาน ศ กษาแนวโน มและสามารถให คำแนะนำก บล กค าได...
Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ระยอง
- 4 วันที่แล้ว
Diploma Degree or higher in any related fields. Minimum 5 years' experience in Transport operations or... Strong supervisory and analytical skill. Strong Computer literacy. Adecco Eastern Seaboard Recruitment...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ