map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Superviser งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 22 Superviser -งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ lและ the best job.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 114239 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 22 ซึ่งเป็น Superviser -เกี่ยวข้อง

Show more
DOUBLE STAR INDUSTRY CO., LTD. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. หน าท. ความร บผ ดชอบ. ต ดต อล กค าต างประเทศ. ประสานงานก บทางโรงงาน. ควบค มด แลการส งส นค าของล กค า. ว เคราะห. วางแผน เพ. อเพ. มยอดขาย. ค ณสมบ ต. เพศ. หญ ง ...
บริษัท โรงแรมเมเปิล จำกัด |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1. ด แลร กษาอ ปกรณ เคร. องม อ เคร. องใช ภายในคร ว. และกฏระเบ ยบ2.ร บนโยบายจากห วหน านำไปปฏ บ ต 3.ประสานงานก บก. กในคร วต างๆ4.จดบ นท กของแตกห กและส ญหายต างในแต ละว ...
FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd |
Phra Nakhon Si Ayutthaya, จ.พระนครศรีอยุธยา
- 12 วันที่แล้ว
DescriptionOT Bonus Allowance. Female. Age30 35. BA.Degree. Good in English. Exp 5 yrs. MS Office. Mon Fri 8.30 17.30. 1 Sat. skills required. TOEIC required (600 up) ...
บ.เทอร์เรค คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
กทม
- 13 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ประสานงานและต ดต. ง ว เคราะห และแก ไขป ญหาได เป นอย างด. Service Contant และให คำแนะนำต างๆ ได เป นอย างด. จ ดเตร ยมอะไหล. ประกอบและต ดต. ง. ม ความกระต อร อร...
บริษัท สยามฟู้ดส์ อินดัสทรี้ จำกัด |
Nakhon Pathom, จ.นคาปฐม
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). ท กช วงอาย. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ประสบการณ (ป ). ไม ระบ. อ. นๆ. ไม ระบ. ค ณสมบ ต เพ. มเต ม. ไม ระบ. สว สด การ. ไม ระ...
บริษัท ฟิลด์ อิมแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1.ด แลสาขาท. ได ร บมอบหมายจากทางบร ษ ท2.ด แลยอดขายให เป นไปตามเป าหมายของทางบร ษ ท3.จ ดหาคนเข าพ. นท. ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศ ชาย. หญ ง. 2. ม ประสบก...
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบางนา)(แผนกอินดัสเตรียล) |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรสาคร
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ตรวจสอบเคร. องม อท ใช ใตการผล ต ของผล ตภ ณฑ. ควบค มค ณภาพของผล ตภ ณฑ ให ตรงก บมาตรฐาน. ด แลควบค มเอกสารให ได ในระบบ ISO. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป )....
บริษัท โอซิม (ไทย) จำกัด |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ไม ระบ ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศชาย หญ ง อาย. 25 35 ป. 2. ว ฒ ปวส. ข. นไป. 3. ม ความเป นผ. นำ ขย น อดทน. 4. กล าต ดส นใจ ซ. อส ตย. แก ไขป ญหาเฉพาะหน า...
AMORA NEOLUXE SUITES |
กทม, กทม
- 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Apply as a Food and Beverage Superviser in กทม. AMORA NEOLUXE SUITES is looking for a Food and Beverage Superviser . Your duties will be ...
บริษัท จัดหางาน ไอเดียบอย จำกัด |
กทม, กทม
- 14 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ว จ ย พ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม และปร บปร งผล ตภ ณฑ อย างต อเน. องตามความต องการของล กค าและตลาด. ด แลตรวจสอบการจ ดทำส ตร , ส วนประกอบของผล ตภ ณฑ. ควบค มและตรวจสอบค ...
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทเลคอม อินสเทลเลชั่น จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ขอนแก่น
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ควบค มงานสร างสถาน ฐานของระบบโทรศ พท เคล อนท. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย. อาย (ป ). ท กช วงอาย. ระด บการศ กษา. ปวช. ปร ญญาตร. ประสบการณ (ป ). 1. 5 ป ข. นไป. อ. นๆ. ไ...
Reeracoen Recruitment Co.,Ltd. |
กทม, กทม
- 15 วันที่แล้ว
Salary. 25,000. 35,000 THB. Industry. Consultant (Telecommunications). Location. BTS Asoke. Work Type. Mon Fri 08 30 17 30. J. o. b descriptions. To be responsible for artwork and...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ