map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง
เมืองโดดเด่น
พื้นที่โดดเด่น
ประเภทงานโดดเด่น
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Are you passionate about DevOps. Requirements. Hands on experience with the whole SDLC. Requirement, Design, Code, Test, Deploy. Proficient in any one programming language (e.g. J...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Calling all talented Sales profressionals with a background in the hotel & travel industry. come join this global leader in the Online Travel and Accommodation (OTA) space. To be c...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Quality Assurance Manager. IT Development. TH Bangkok. What you need to get in the door. Bachelor's degree in Computer Science or any other related fields. At least 5 years experi...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Calling all talented Senior Systems Engineers (Linux) , Our client is searching for someone who has a passion for systems automation and who lives and breathes DevOps culture. We a...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Calling all talented Java or Scala developers. About You. You have five plus years of industry experience, preferred at a tech company. You will have experience with at least one ...
Jasmine International Public Company Limited |
Sattahip, จ.ชลบุรี
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ต ดต. งอ นเตอร เน ต 3 BB. ต ดต. งงานเด นสายโทรศ พท. , สาย LAN , Computer , Internet และต ดต. ง Router. สอบถามข อม ลโทร 034 100010 ค ณอน ชา. 098 2803109. ค ณส...
บริษัท ฟู่เฉิง ซัพพลายส์ จำกัด |
กทม
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอ ยดงาน. ล กษณะงาน. งานประจำ. ค ณสมบ ต. เพศหญ ง อาย. 22 30 ป. ว ฒ ม.6ข. นไป. ว ธ การสม คร (ไทย). สนใจสม ครด วยตนเองหร อส งจดหมายสม ครงานได ท. บร ษ ท ฟ. เฉ ง ซ พพลาย จำก ด. เ...
บริษัท ฟู่เฉิง ซัพพลายส์ จำกัด |
กทม
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอ ยดงาน. ล กษณะงาน. งานประจำ. ค ณสมบ ต. เพศชาย ว ฒ ม.3. ม ใบอน ญาตข บข. ว ธ การสม คร (ไทย). สนใจสม ครด วยตนเองหร อส งจดหมายสม ครงานได ท. บร ษ ท ฟ. เฉ ง ซ พพลาย จำก ด. เลขท. ...
บริษัท ฟู่เฉิง ซัพพลายส์ จำกัด |
กทม
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอ ยดงาน. ล กษณะงาน. งานประจำ. ค ณสมบ ต. เพศชาย หญ ง อาย. 22 30 ป. ว ฒ ปวส. ปร ญญาตร ข. นไป. ม พาหนะเป นของตนเอง. หากม ประสบการณ ทางด านงานขายจะพ จารณาเป นพ เศษ. ว ธ การสม คร...
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด |
Bang Kruai, จ.นนทบุรี
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ให บร การล กค าเก. ยวก บส นเช. อจำนำทะเบ ยนรถท กประเภท. พ จารณาส นเช. อตามเง. อนไขของบร ษ ท. แนะนำผล ตภ ณฑ ของบร ษ ทให ก บล กค า. ทำก จกรรมการตลาดกระต. นยอดข...
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd |
กทม, กทม
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). 21. 35. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ข. นไป. ประสบการณ (ป ). ไม ระบ. อ. นๆ. ย นด ร บน กศ กษาจบใหม ,ย นด ร บผ. ไม ม ประสบการณ...
กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ฉะเชิงเทรา
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. 1. พน กงาน PC ประจำสาขาไทยว สด. ด แลร บผ ดชอบงานขายและบร การล กค า. 2. จ ดส นค าและด แลผล ตภ ณฑ ทางบร ษ ท. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). 18 ป ข. นไป. ...
บริษัท เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ปทุมธานี
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ปร งอาหารตาม Order ล กค า. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). 22. 35 ป ข. นไป. ระด บการศ กษา. ต ำกว า ม.6. ปวส. ประสบการณ (ป ). 1. 3. อ. นๆ. ไม ระบ. ค ณสมบ...
บริษัท เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ปทุมธานี
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. แนะนำน กอล ฟก อนออกรอบ. นำน กกอล ฟออกกำล งกายย อเหย ยดกล ามเน. อ นวดผ อนคลาย. ปล อยกอล ฟตรงจ ดสตาร จ. จ ดแดคด. ให น กกอล ฟ. ด แลอำนวยความสะดวกน กกอล ฟกรณ ต า...
บริษัท เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ปทุมธานี
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. งานเก บล าง ด แล ร กษา ภาชนะและอ ปกรณ คร วต าง ๆ. ตรวจเช คอ ปกรณ เคร. องใช ต าง ๆ ภายในคร วและห องอาหารท กเด อน. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย. อาย (ป ). 25. 35 ป ข. นไ...
Trace On Group |
กทม, กทม
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. 1. พ ฒนาระบบเว บไซท แอพพล เคช. นด วยการออกแบบแนวค ดเช งว ตถ. event driven. test driven. 2. พ ฒนาระบบ กำหนดค า และปร บปร ง ระบบเว บไซท แอพพล เคช. นให ม ประส ท...
ลากราซ คลินิกเวชกรรม |
กทม
- 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. 1.ด แลยอดขายและก จกรรมกระต. นยอดขาย. 2.ด แลพน กงานให ปฏ บ ต ตามระเบ ยบของคล น ก. ค ณสมบ ต. เพศ. หญ ง. อาย (ป ). 25. 35 ป ข. นไป. ระด บการศ กษา. ปวส. ปร ญญาเอ...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Requirements. 3 years and above experience in Software Testing Engineering. Experience of leading and mentoring a QA team. Ability to code in any programming language. Experience i...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Take your career to the next level. About You. You'll probably hold a bachelor's degree in Computer Science. Information Systems. Engineering. related field. You'll have 3 years '...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Senior Software Developer. IT Platform Development. Bangkok. Thailand. What we are looking for. You will have 3. years' experience under your belt developing performance critical a...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ