map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Marketing Senior งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 583 Marketing Senior-งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. สมัคร และ lและ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 111599 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 583 ซึ่งเป็น Marketing Senior-เกี่ยวข้อง

Show more
Sansiri Public Co., Lt |
กทม
- 2 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดของงาน. Marketing planning, media planning and control budget of... Takes care and responsible in Corporate Image, Marketing & PR Support for each business of the...
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด |
(Unspecified city), จ.ปทุมธานี
- 6 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ด แลงาน Display , Creative , Acitivity , Promotion สน บสน นงานด านการตลาดตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศชาย หญ ง อาย. 24 ป ข. นไป. 2. ว ฒ ปร ญญาตร ด านการตล...
บริษัท จี.เอฟ.เอช.โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด |
กทม
- 10 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ร บผ ดชอบงานทางด านการตลาดวางแผนงานทางด านการตลาดตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. ปร ญญาตร. บร หารธ รก จ สาขาการตลาด. 2. ม ประสบการณ ทำงานไม ต ำกว า 5 ป. 3. สามา...
Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด |
กทม
- 6 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. สามารถกำหนดว ตถ ประสงค. กลย ทธ และแนวทางในการดำเน นงานให สอดคล องก บนโยบายของบร ษ ทฯ. สามารถทำการว เคราะห สภาวะและแนวโน มทางการตลาดได. จ ดทำแผนกลย ทธ ทางการตลาด, แผน...
บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด |
กทม, กทม
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ทำการตลาดตามนโยบายบร ษ ทฯ. ควบค มด แลการตลาดโดยรวมท. งหมด. ทำหน าท. พ ฒนากลย ทธ ทางการเง นเพ. อให บร ษ ทได ผลกำไร พร อมก บการผล ตส นค าให ได มาตรฐาน สำรวจกระ...
บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด |
Nakhon Pathom, จ.นคาปฐม
- 6 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ต ดต อ ประสานงานล กค า ต. งแต การกำหนดราคาส นค า การออกแบบส. งพ มพ. การจ ดจำหน าย และการจ ดก จกรรมส งเสร มการขาย. ร วมก จกรรมส งเสร มการขาย หร อ ก จกรรมการตลาด ท. สน...
Adecco Consulting Ltd. |
(Unspecified city), จ.ภูเก็ต
- 2 วันที่แล้ว
Responsibilities. Organize and handle local and regional marketing communications programs targeted at... Provide communication and admin support to the Marketing Communications Manager, where required. Manage...
Advanced Info Service Public Company Limited |
กทม, กทม
- 12 วันที่แล้ว
Qualifications. Bachelor's degree in IT, Computer Science, Computer Engineering. Master's degree in Business Administration or Marketing. At least 3 6 years' experience in product development or...
บริษัท สิทธินันท์ จำกัด/Sitthinan |
บางรัก, จ.ตรัง
- 12 วันที่แล้ว
Qualifications. Bachelor's or Master's degree in Marketing, Economics, Management, or equivalent and possess G.P.A. of Bachelor's degree at least 2.75. Up to two years' experience in product...
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
กทม
- 3 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. งานการตลาด. ถ าผ านงานด านอส งหาร มทร พย จะพ จารณาเป นพ เศษ. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย. อาย (ป ). 28. 35. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ปร ญญาโท. ประสบการณ (ป ). 3. 5. อ...
บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด |
กทม
- 6 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ว เคราะห ข อม ลการตลาด, วางแผนการตลาด, แนะนำส นค าตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศ ชาย. หญ ง. 2. ว ฒ ปร ญาตร. สาขาการตลาดหร อสาขาอ. นท. เก. ยวข อง. 3. ม ประส...
Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. |
กทม
- 6 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1. ด แลภาพรวมการส. อสารการตลาด พ ฒนา จ ดทำกลย ทธ. และแผนงานด านการส. อสารการตลาด รวมท. งโครงการหร อ ก จกรรม เพ. อการส. อสารการตลาด ทำให แบรนด ออกไปส. ตลาด2. กำหนดร ป...
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด |
กทม
- 4 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ร บผ ดชอบงานวางแผนทางการการตลาด ร วมก บผ. จ ดการฝ ายการตลาด. ร บผ ดชอบงานการตลาดโดยใช. Web onlineโปรโมทด านการตลาด. ใช คอมพ วเตอร. หร อ Internet ได ด. update Website...
Morgan De Toi (Thailand) Limited |
(Unspecified city), กทม
- 4 วันที่แล้ว
Marketing Manager. วางแผนการตลาดท. ง offline และ Online... Senior Marketing. วางแผนการตลาดท. ง offline และ Online...
Venturetec Marketing Co., Ltd./บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |
(Unspecified city), กทม
- 11 วันที่แล้ว
Responsibilities. Creating marketing plans. Organizing trade shows. Customer events. Managing the... Developing marketing tools (On line. Off line) to generate sales leads. Producing press releases...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ