map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Marketing Senior งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 583 Marketing Senior-งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. สมัคร และ lและ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 111599 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 583 ซึ่งเป็น Marketing Senior-เกี่ยวข้อง

Show more
Accenture Thailand |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 1 วันที่แล้ว
..experience and ability to handle client interactions at senior level to lead project discussions... SFA. Marketing. Service, PRM etc.). Practical and hands on experience in implementing, managing...
Accenture Thailand |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 1 วันที่แล้ว
..experience and ability to handle client interactions at senior level to lead project discussions... SFA. Marketing. Service, PRM etc.). Practical and hands on experience in implementing, managing...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 2 วันที่แล้ว
You will create and maintain a product roadmap and will be responsible for communication with all stakeholders (business heads, marketing, developers, and senior management) to ensure that the...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 4 วันที่แล้ว
In summary, you can expect to work on the cutting edge of technology, data, digital marketing... Making proposals to senior management regarding implications of proposed plans. Developing and...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 5 วันที่แล้ว
Inform and drive the strategic direction of partnership marketing. Source, negotiate and sign all large... Lead, motivate, and hire senior level marketing, business development and sales staff to develop...
Sansiri Public Co., Lt |
กทม
- 9 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดของงาน. Marketing planning, media planning and control budget of... Takes care and responsible in Corporate Image, Marketing & PR Support for each business of the...
บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด |
จ.นคาปฐม, จ.นคาปฐม
- 14 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ต ดต อ ประสานงานล กค า ต. งแต การกำหนดราคาส นค า การออกแบบส. งพ มพ. การจ ดจำหน าย และการจ ดก จกรรมส งเสร มการขาย. ร วมก จกรรมส งเสร มการขาย หร อ ก จกรรมการตลาด ท. สน...
Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด |
กทม
- 14 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. สามารถกำหนดว ตถ ประสงค. กลย ทธ และแนวทางในการดำเน นงานให สอดคล องก บนโยบายของบร ษ ทฯ. สามารถทำการว เคราะห สภาวะและแนวโน มทางการตลาดได. จ ดทำแผนกลย ทธ ทางการตลาด, แผน...
BAAN KHANITHA CO., LTD. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 2 วันที่แล้ว
Job description. ด แลเร. องภาพล กษณ และผล ตภ ณฑ ของบร ษ ทฯ. ว เคราะห สถานการณ ทางการตลาด พร อมท. งพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม ท. ตอบสนองความต องการของผ. บร โภค. ด แลเร. องการส. อสารทางการตล...
บริษัท จี.เอฟ.เอช.โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด |
กทม
- 3 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ร บผ ดชอบงานทางด านการตลาดวางแผนงานทางด านการตลาดตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. ปร ญญาตร. บร หารธ รก จ สาขาการตลาด. 2. ม ประสบการณ ทำงานไม ต ำกว า 5 ป. 3. สามา...
บริษัท ประกายนคร กรุ๊ป จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 3 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ร บผ ดชอบด แลการวางแผนกลย ทธ การตลาดการขายส นค า. วางแผนการตลาด และบร หารการตลาด เพ. อสร างฐานล กค า. กำหนดแผนโปรโมช. นสน บสน นการขาย. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , ห...
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ปทุมธานี
- 14 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ด แลงาน Display , Creative , Acitivity , Promotion สน บสน นงานด านการตลาดตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศชาย หญ ง อาย. 24 ป ข. นไป. 2. ว ฒ ปร ญญาตร ด านการตล...
Advanced Info Service Public Company Limited |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 3 วันที่แล้ว
Qualifications. Bachelor's degree in IT,puter Science,puter Engineering. Master's degree in Business Administration or Marketing. At least 3 6 years' experience in product development or...
บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด |
กทม
- 14 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ว เคราะห ข อม ลการตลาด, วางแผนการตลาด, แนะนำส นค าตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศ ชาย. หญ ง. 2. ว ฒ ปร ญาตร. สาขาการตลาดหร อสาขาอ. นท. เก. ยวข อง. 3. ม ประส...
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 3 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. งานการตลาด. ถ าผ านงานด านอส งหาร มทร พย จะพ จารณาเป นพ เศษ. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย. อาย (ป ). 28. 35. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ปร ญญาโท. ประสบการณ (ป ). 3. 5. อ...
Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. |
กทม
- 14 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1. ด แลภาพรวมการส. อสารการตลาด พ ฒนา จ ดทำกลย ทธ. และแผนงานด านการส. อสารการตลาด รวมท. งโครงการหร อ ก จกรรม เพ. อการส. อสารการตลาด ทำให แบรนด ออกไปส. ตลาด2. กำหนดร ป...
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ร บผ ดชอบงานวางแผนทางการการตลาด ร วมก บผ. จ ดการฝ ายการตลาด. ร บผ ดชอบงานการตลาดโดยใช. Web onlineโปรโมทด านการตลาด. ใช คอมพ วเตอร. หร อ Internet ได ด. update Website...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ