map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Marketing Senior งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 632 Marketing Senior-งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ ได้รับ the best job.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 106732 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 632 ซึ่งเป็น Marketing Senior-เกี่ยวข้อง

Show more
บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
กทม, กทม
- 12 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. Online Marketing. Road show event. ส... มเต ม. ม ประสบการณ ด าน Online Marketing หร อ Road Show. ส...
Sansiri Public Co., Lt |
กทม
- 9 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดของงาน. Marketing planning, media planning and control budget of... Takes care and responsible in Corporate Image, Marketing & PR Support for each business of the...
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด |
(Unspecified city), จ.ปทุมธานี
- 12 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ด แลงาน Display , Creative , Acitivity , Promotion สน บสน นงานด านการตลาดตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศชาย หญ ง อาย. 24 ป ข. นไป. 2. ว ฒ ปร ญญาตร ด านการตล...
Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด |
กทม
- 12 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. สามารถกำหนดว ตถ ประสงค. กลย ทธ และแนวทางในการดำเน นงานให สอดคล องก บนโยบายของบร ษ ทฯ. สามารถทำการว เคราะห สภาวะและแนวโน มทางการตลาดได. จ ดทำแผนกลย ทธ ทางการตลาด, แผน...
บริษัท จี.เอฟ.เอช.โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ร บผ ดชอบงานทางด านการตลาดวางแผนงานทางด านการตลาดตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. ปร ญญาตร. บร หารธ รก จ สาขาการตลาด. 2. ม ประสบการณ ทำงานไม ต ำกว า 5 ป. 3. สามา...
บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด |
กทม, กทม
- 9 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ทำการตลาดตามนโยบายบร ษ ทฯ. ควบค มด แลการตลาดโดยรวมท. งหมด. ทำหน าท. พ ฒนากลย ทธ ทางการเง นเพ. อให บร ษ ทได ผลกำไร พร อมก บการผล ตส นค าให ได มาตรฐาน สำรวจกระ...
บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด |
Nakhon Pathom, จ.นคาปฐม
- 12 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ต ดต อ ประสานงานล กค า ต. งแต การกำหนดราคาส นค า การออกแบบส. งพ มพ. การจ ดจำหน าย และการจ ดก จกรรมส งเสร มการขาย. ร วมก จกรรมส งเสร มการขาย หร อ ก จกรรมการตลาด ท. สน...
บริษัท สิทธินันท์ จำกัด/Sitthinan |
บางรัก, จ.ตรัง
- 12 วันที่แล้ว
Qualifications. Bachelor's or Master's degree in Marketing, Economics, Management, or equivalent and possess G.P.A. of Bachelor's degree at least 2.75. Up to two years' experience in product...
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
กทม
- 9 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. งานการตลาด. ถ าผ านงานด านอส งหาร มทร พย จะพ จารณาเป นพ เศษ. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย. อาย (ป ). 28. 35. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ปร ญญาโท. ประสบการณ (ป ). 3. 5. อ...
Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. |
กทม
- 12 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1. ด แลภาพรวมการส. อสารการตลาด พ ฒนา จ ดทำกลย ทธ. และแผนงานด านการส. อสารการตลาด รวมท. งโครงการหร อ ก จกรรม เพ. อการส. อสารการตลาด ทำให แบรนด ออกไปส. ตลาด2. กำหนดร ป...
บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด |
กทม
- 12 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ว เคราะห ข อม ลการตลาด, วางแผนการตลาด, แนะนำส นค าตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศ ชาย. หญ ง. 2. ว ฒ ปร ญาตร. สาขาการตลาดหร อสาขาอ. นท. เก. ยวข อง. 3. ม ประส...
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ร บผ ดชอบงานวางแผนทางการการตลาด ร วมก บผ. จ ดการฝ ายการตลาด. ร บผ ดชอบงานการตลาดโดยใช. Web onlineโปรโมทด านการตลาด. ใช คอมพ วเตอร. หร อ Internet ได ด. update Website...
QI Services (Thailand) Limited |
กทม, กทม
- 3 วันที่แล้ว
Develop growth strategies and drive all product related marketing activities to maximize product revenue... Conduct analysis, segmentation and competitive analysis of each market and develop marketing...
Boncafe (Thailand) |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
. 5 years of working experience in a market role to support the above. Relevant marketing qualification... Monitoring of the markets that each business operates in. alerting senior management of upcoming changes...
Mobile LTE Co., Ltd. |
กทม, กทม
- 15 วันที่แล้ว
Qualifications. At least 7 years marketing experience in comparable technology industries, with 5 years in a senior management position. Ability to plan and manage at both the strategic and...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ