map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Line Leader งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 810 Line Leader -งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ lและ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 113369 งาน มีอยู่, 810 ซึ่งเป็น Line Leader -เกี่ยวข้อง

Show more
ThaiNamthip Limited |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ขอนแก่น
- 13 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ตรวจสอบและควบค มการผล ตให สอดคล องก บกำล งพล. ส. อสารแผนงานและนโยบายต าง ๆ ก บพน กงาน ให เป นไปตามข อกำหนด QSE. กำก บและต ดตามการทำการซ อมบำร งเคร. องจ กรในส วนท. ร ...
บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 13 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ร บผ ดชอบในการควบค มกระบวนการผล ต ในส วนท. ได ร บผ ดชอบให เป นไปตามเป าหมาย. ร บผ ดชอบในการสร ปข อม ลต าง ๆ ท. เก. ยวข องก บกระบวนการผล ต. ด แลและร บผ ดชอบการทำงาน แ...
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 13 วันที่แล้ว
Ø พน กงาน QA Line Leader หญ ง (ฝ ายประก นค ณภาพ) 2 อ ตรา. ค ณสมบ ต. o เพศ ชาย หญ ง อาย. 20 35 ป...
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 2 วันที่แล้ว
Ø. 5 อ ตรา. ค ณสมบ ต. o เพศ ชาย. หญ ง อาย. 21. 33 ป. o ว ฒ การศ กษา ปวส. ปร ญญาตร. ท กสาขา. o ม ท กษะในการใช คอมพ วเตอร. โปรแกรม Microsoft office , Internet การ ร บส ง E mai. o ม ...
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 1 วันที่แล้ว
Ø. 5 อ ตรา. ค ณสมบ ต. o เพศ ชาย. หญ ง อาย. 21. 35 ป. o ว ฒ การศ กษา ปวส. ปร ญญาตร. ท กสาขา. o ม ท กษะในการใช คอมพ วเตอร. โปรแกรม Microsoft office , Internet การ ร บส ง E mai. o ม ...
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 13 วันที่แล้ว
Ø. 5 อ ตรา. ค ณสมบ ต. o เพศ ชาย. หญ ง อาย. 21. 35 ป. o ว ฒ การศ กษา ปวส. ปร ญญาตร. ท กสาขา. o ม ท กษะในการใช คอมพ วเตอร. โปรแกรม Microsoft office , Internet การ ร บส ง E mai. o ม ...
บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 13 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. To paln, control daily production result with good quality and meet target. To control production manpower and develop their skills in order to increase productivity...
Thai Daizo Aerosol Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ชลบุรี
- 13 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ไม ระบ ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศหญ ง เพศชาย อาย. 30 ป ข. นไป. 2. ว ฒ การศ กษาระด บ ปร ญญาตร ข. นไป ในสาขาว ศวกรรมอ ตสาหการ. 3. สามารถส. อสารภาษาอ งกฤษ...
YOUNGSIN METAL (THAILAND) CO., LTD. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ระยอง
- 10 วันที่แล้ว
Responsibilities. ม ประสบการณ ทำงานเก. ยวก บ Bolt , Scruw. ม ความเป นผ. นำ สามารถเร ยนร. งานได เร ว และม ความร บผ ดชอบ. ม ความพร อมและสามารถแก ไขป ญหาเฉพาะหน าได เป นอย างด. สามาร...
Thai Hospital Products Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 13 วันที่แล้ว
ควบค มการทำงานของพน กงานในกะ Line Cast Film ให... We are a manufacturer of disposable products for medical line such as nurse cap, shoes cover, suit...
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 2 วันที่แล้ว
Ø. หญ ง (ฝ ายประก นค ณภาพ) 5 อ ตรา. ค ณสมบ ต. o เพศ หญ ง อาย. 22 35 ป. o ว ฒ การศ กษา ปวส. ข. นไป. o ม ประสบการณ การทำงานห อง Lab จะพ จารณาเป นพ เศษ. o ม ภาวะในการเป นผ. นำ. o สาม...
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด |
กทม, กทม
- 10 วันที่แล้ว
.ความเป นผ. นำท มงาน(Team Leadership). 7.การใช และบำร งร กษาอ ปกรณ. เคร. องม อ (Equipment Using). 8...
บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด |
Bang Bo, จ.สมุทรปราการ
- 10 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ควบค มด แลผ. ใต บ งค บบ ญชาให ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบข อบ งค บของบร ษ ทฯ. วางแผน ควบค ม ด แลและจ ดการกำล งคนรวมท. งช. นส วนท. ใช ในการผล ตให เพ ยงพอต อแผนท. วางไ...
Nadaka Precision (Thailand) Co., Ltd./บริษัท นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ฉะเชิงเทรา
- 3 วันที่แล้ว
Responsibilities. Line Leader ม ความร. ด านเคร. อง CNC, Milling เป... Team Leader ต องม ประสบการณ อย างน อย 3 ป...
Nadaka Precision (Thailand) Co., Ltd./บริษัท นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ฉะเชิงเทรา
- 3 วันที่แล้ว
Bachelor's Degree in Engineering fields. At least 3 experience in production team leader automotive... Strong analytical skills,strategic thinking,problem solving,strong leadership and communication skills...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ