map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Estimate งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 489 Estimate -งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. สมัคร และ lและ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 112498 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 489 ซึ่งเป็น Estimate -เกี่ยวข้อง

Show more
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด |
กทม
- 6 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ประมาณราคางานโครงสร างตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. ว ฒ ปร ญญาตร. 2. ม ประสบการณ ในงานประมาณราคาโครงสร าง,สถาป ตย. รายละเอ ยดบร ษ ท. การก อสร างและผล ตเสาเข ม...
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ไม ระบ ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. อาย. 28 ป ข. นไป. 2. ว ฒ ปร ญญาตร. 3. ม ประสบการณ ในงานประมาณราคาโครงสร าง,สถาป ตย. รายละเอ ยดบร ษ ท. การก อสร างและผล ตเ...
SPAN SYSTEMS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED |
กทม
- 8 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดของงาน. ถอดแบบประมาณราคา งานโครงสร าง งานสถาป ตยกรรม และงานก อสร าง. อ. นๆ ตามท. ได ร บมอบหมาย. ค ณสมบ ต ผ. สม คร. เพศชาย หญ ง อาย. 24 ป ข. นไป. จบว ฒ การศ กษาระด บปร ญญ...
บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
กทม, กทม
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ตรวจสอบแบบ และวางแผนงาน เพ. อให ส งงานได ท นตามกำหนดของโครงการ. ศ กษาแบบ และข อกำหนด ของโครงการท. จะทำราคาให ละเอ ยด. เข าร วมประช มช. แจงแบบ, ด สถานท. ก อสร...
Pruksa Real Estate Public Company Limited |
กทม, กทม
- 4 วันที่แล้ว
Job Purpose. ร บผ ดชอบการวางแผนและบร หารจ ดการงานด านงบประมาณราคาเพ. อการจ ดทำงบประมาณก อสร าง รวมท. งดำเน นการควบค มและบรหารจ ดการให ม การปร บปร งข อม ลให ม ความถ กต องและเป นป จ...
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
กทม
- 2 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. Job Purposeวางแผน ว เคราะห และปฏ บ ต งานในการจ ดทำต นท นมาตรฐานในการก อสร างและประมาณราคา รวมท. งร วมในการจ ดทำ ปร บต นท นมาตรฐาน (Standard Cost) และประสานงานในการรว...
THAIPOLYCONS |
กทม, กทม
- 4 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. คำนวนปร มาณงานก อสร าง เพ. อเป นข อม ลในการจ ดทำต นท นประมาณการเบ. องต น เพ. อนำไปใช เป นข อม ลประกอบการจ ดทำข อเสนอโครงการให ม ประส ทธ ภาพและก อให เก ดประโยชน ส งส...
27 Engineering Co., Ltd. |
กทม, กทม
- 5 วันที่แล้ว
ค ณสมบ ต. เพศ ชาย หญ ง. อาย. 25 ป ข. นไป. ว ฒ การศ กษา ปวส.สายโยธา ก อสร าง. ปร ญญาตร. สาขาว ศวกรรมโยธา (วศบ.) หร อ สาขาท. เก. ยวข องก บงานก อสร าง. ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร. ...
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด |
กทม, กทม
- 7 วันที่แล้ว
Responsibilities. 1.Perform Engineering design for construction project and perform cost estimation that will suit with budget. 2.Responsible for estimate cost of all work in accordance to the...
บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด |
กทม
- 14 วันที่แล้ว
งานประจำ. ค ณสมบ ต. รายละเอ ยดของงาน. Design conveyor systems integrate with automation processes. Estimate project cost structure for...
THAIPOLYCONS |
กทม, กทม
- 15 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ประสานงานด านเอกสารประมาณราคา อาท. ประว ต องค กร โครงสร างองค กร ตรวจสอบความครบถ วนของเอกสารท. จำเป นต องใช ในการย. นประม ลให ม ความถ กต องเร ยบร อย เพ. อนำไปใช ประ...
บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด |
กทม
- 13 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ถอดแบบประมาณราคา เพ. อเสนอราคางาน. ค ณสมบ ต. เพศ. หญ ง , ชาย. อาย (ป ). 25 ป ข. นไป. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ประสบการณ (ป ). ไม ระบ. อ. นๆ. ไม ระบ. ค ณสมบ ต...
Golden Land Property Development PLC |
กทม
- 4 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ถอดแบบ ประมาณราคา. ช. แจงและแนะนำในงานพ. นฐานว ศวกรรม. ประสานงานโครงการและผ. ร บเหมา. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). 25. 33. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ข...
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.นนทบุรี
- 2 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ควบค มงานก อสร าง, ต ดต. งระบบไฟฟ า, ระบบส. อสาร, ระบบป องก นอ คค ภ ย, ประมาณการรายการว สด ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. ชาย อาย ไม เก น 30 ป. 2. ว ฒ การศ กษา...
บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
กทม, กทม
- 13 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ดำเน นงานด านการค ดปร มาณงานก อสร าง. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). ท กช วงอาย. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ข. นไป. ประสบการณ (ป ). ไม ระบ. อ. นๆ. ไม ระบ...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ