map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

DCC งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 64 DCC -งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ ได้รับ the best job.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 109880 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 64 ซึ่งเป็น DCC -เกี่ยวข้อง

Show more
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ร บผ ดชอบงานด านการควบค มระบบเอกสารในระบบการจ ดการค ณภาพ ISO 9001 , ISO 14001, OHSAS ให ถ กต อง ดำเน นการต ดตาม การแก ไข ปร บปร ง เพ. มเต ม เอกสารต าง ๆ ในระ...
บริษัท ไทยกวงอุตสาหกรรม จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรสาคร
- 3 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ล กษณะงาน. งานประจำ. ค ณสมบ ต. ว ฒ ปวส. ปร ญญาตร. ม ประสบการณ ทำงานด านการควบค มเอกสาร ระบบ ISO 9001 2008. ว ธ การสม คร (ไทย). สว สด การ. จำนวน 1 อ ตรา เพศ ท กเพศ อ...
บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 10 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. 1. จ ดทำและพ มพ เอกสารในระบบค ณภาพ ISO. 2. บ นท ก ควบค มและจ ดเก บเอกสารในระบบค ณภาพ ISO. 3. จ ดทำแผนการตรวจต ดตามค ณภาพท. งภายในและภายนอก. 4. ร บการ AUDIT จ...
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
งานฝ กอบรม. ถ าม ความร. เร. อง DCC ระบบ ISO 9001 2008... งาน บ คคลหร อธ รการ 1 2 ป. 2. ม ความร. DCC ISO 9001 2008. 3...
NBD HEALTHCARE CO,. LTD. |
กทม, กทม
- 13 วันที่แล้ว
5 35 ป. ว ฒ. ป.ตร. สาขาท. เก. ยวข อง. ม ประสบการณ ด านควบค มเอกสารค ณภาพ (DCC) อย างน...
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด |
กทม, กทม
- 14 วันที่แล้ว
มเต ม. 1.เพศ หญ ง อาย. 25 35 ป. 2.ป.ตร. สาขาท. เก. ยวข อง. 3.ม ประสบการณ ด าน DCC อย างน อย 2...
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |
กทม, กทม
- 14 วันที่แล้ว
ข. นไป. สามารถใช คอมพ วเตอร ได คล อง. ม ประสบการณ ในตำแหน ง DCC อย างน อย 2 ป...
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด **ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการก่อสร้างและซ่อมบำรุงแก่กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมทั้งบนบก(Onshore)และนอกชา |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 15 วันที่แล้ว
Apply as a เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) in จ.สงขลา. บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด **ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการก่อสร้างและซ่อมบำรุงแก่กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมทั้งบนบก(Onshore)และนอกชา is looking for a เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) . Your duties will be ...
บริษัท วาซิน อโนไดซ์ |
Tambon Ban Bueng, จ.ชลบุรี
- 8 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. 1.ควบค มเอกสารระบบมาตรฐานให เป นไปตามข อกำหนด. 2.ข. นทะเบ ยนเอกสารใหม. 3.จ ดทำ Proceedure ค. ม อค ณภาพ. 4.วางแผนเก. ยวก บการตรวจต ดตามระบบภายใน. 5.ดดำเน นการ...
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 5 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ควบค มเอกสารระบบค ณภาพ ISO 9001สน บสน นและประสานงานท. วไปของบร ษ ทฯ งานด านจ ดทำเอกสารสำน กงาน แจกจ าย จ ดเก บ บ นท กรายงานการประช มต อผ. บ งค บบ ญชาInternal Auditor...
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1.การตรวจสอบระบบประก นค ณภาพต าง ๆ เช น ISO 9001 2008 ISO 18000 ให เป นไปตามนโยบายของบร ษ ทและข อกำหนดของล กค า2.ร บ ผ ดชอบ,ตรวจสอบ ,ต ดตามผล ,การแก ไข ปร บปร งเอกสา...
บริษัท เกษม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรสาคร
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ควบค มเอกสารงานระบบ ISO,BRC. ค ณสมบ ต. เพศ. หญ ง , ชาย. อาย (ป ). 18 ป ข. นไป. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ประสบการณ (ป ). 2. อ. นๆ. ไม ระบ. ค ณสมบ ต เพ. มเต ม....
บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด |
กทม, กทม
- 9 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ควบค มเอกสารตามระบบบร หารค ณภาพ ISO 9001. ดำเน นการแจกจ าย จ ดเก บ และบ นท กเอกสารค ณภาพ. จ ดทำรายงานการประช ม MR. Internal Auditor และดำเน นการต ดตามป ด NCR...
บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ควบค มเอกสารในระบบ ISO. ต ดต อประสานงาน และงานท. QMR มอบหมายตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศหญ ง อาย. 22. 30 ป. 2. ว ฒ ปร ญญาตร ข. นไป. 3. ม อ ธยาศ ย และมน ษ...
บริษัท ยูเนี่ยน โค้ทติ้ง จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 5 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. จ ดทำเอกสาร ควบค มเอกสารในระบบ TS16949 และ ISO14001 รวบรวม REPORT ประจำว นตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. อาย. 27 ป ข. นไป. 2. ว ฒ. ปวส. ปร ญญาตร. 3. ม ประสบการ...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ