map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

DCC งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 42 DCC -งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ ได้รับ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 106000 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 42 ซึ่งเป็น DCC -เกี่ยวข้อง

Show more
บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 10 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ทำการควบค มเอกสาร ให สอดคล องก บข อกำหนดและระเบ ยบปฏ บ ต. (procedure). ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). ท กช วงอาย. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ข. นไป. ประส...
บริษัท ไทยกวงอุตสาหกรรม จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรสาคร
- 13 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ล กษณะงาน. งานประจำ. ค ณสมบ ต. ว ฒ ปวส. ปร ญญาตร. ม ประสบการณ ทำงานด านการควบค มเอกสาร ระบบ ISO 9001 2008. ว ธ การสม คร (ไทย). สว สด การ. จำนวน 1 อ ตรา เพศ ท กเพศ อ...
Epic Intenational (Thailand) Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ระยอง
- 4 วันที่แล้ว
Maintains aputer database of all filed documentationat ensures fast retrieval of documents. Coordination of document change controls (DCC), change control requests(CCR) and review, approval, and...
Toyo Rubber Chemical Product (Thailand) Co.,Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ชลบุรี
- 4 วันที่แล้ว
จะพ จารณาเป นพ เศษ. ม ประสบการณ ด านงาน DCC ISO IATF จะพ จารณาเป นพ เศษ. สว สด การ...
บริษัท ฟู่หยวน บิซิเนส จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 5 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. 1.งานควบค มเอกสาร. ตรวจสอบ,จ ดทำ,เปล. ยนแปลง,แก ไข,เอกสารในระบบ,ส งเอกสารให ผ. ร องขอลงช. อ,จ ดทำสำเนาและแจกจ าย,ปร บปร งข อม ลใน Master list. และ Holders li...
บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 5 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ควบค มเอกสาร ISO , AS. ใช คอมพ วเตอร. Word , Excel ได ชำนาญ. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). 22 ป ข. นไป. ระด บการศ กษา. ปวช. ปร ญญาตร. ประสบการณ (ป ). ...
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด |
กทม
- 12 วันที่แล้ว
งานฝ กอบรม. ถ าม ความร. เร. อง DCC ระบบ ISO 9001 2008... งาน บ คคลหร อธ รการ 1 2 ป. 2. ม ความร. DCC ISO 9001 2008. 3...
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 16 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ควบค มเอกสารระบบค ณภาพ ISO 9001สน บสน นและประสานงานท. วไปของบร ษ ทฯ งานด านจ ดทำเอกสารสำน กงาน แจกจ าย จ ดเก บ บ นท กรายงานการประช มต อผ. บ งค บบ ญชาInternal Auditor...
บริษัท แฟนซี อาร์ท จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 5 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. จ ดทำและควบค มเอกสารในระบบ ISO. ค ณสมบ ต. เพศ. หญ ง. อาย (ป ). 20. 30. ระด บการศ กษา. ปวส. ข. นไป. ประสบการณ (ป ). 1. อ. นๆ. ไม ระบ. ค ณสมบ ต เพ. มเต ม. ไม ร...
บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 5 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ต ดต อประสานงานเอกสารระบบ ISO 9001 ,14001,13485. ปฏ บ ต หน าท. ท. ได ร บมอบหมายจากผ. บ งค บบ ญชาได ด. สามารถปฏ บ ต งานท. โรงงาน ถ.บางนา ตราด กม.16 สม ทรปรากา...
บริษัท พาสทินา จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 16 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ควบค มเอกสารในระบบค ณภาพ ISO , โครงการ 5 ส , KPI , โครงการพ ฒนาระบบอ. นๆ. ค ณสมบ ต. เพศ. หญ ง. อาย (ป ). 25. 35. ระด บการศ กษา. ปวส. ปร ญญาตร. ประสบการณ (ป )...
Johnson Health Tech (Thailand) Co., Ltd. |
Thai Ban, จ.สมุทรปราการ
- 4 วันที่แล้ว
Responsibilities. ด แลและจ ดทำเอกสารในระบบการจ ดการISO9001 2008ควบค มเอกสารท. งภายในและภายนอก. ควบค มและดำเน นการจ ดทำ และต ดตามผลการปฏ บ ต งานตามKPIรวมท. งวางแผนและต ดตามInternal...
บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 5 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. 1.ควบค มด แล จ ดทำและเเก ไขเอกสารข. นทะเบ ยน ISO 9001,GMP. 2.ร บผ ดชอบด เเลและเร ยกค นตลอดจนการขออน ม ต ทำลายเอกสารท. เก. ยวข องก บ ISO 9001,GMP. 3.จ ดหมวดหม...
บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 5 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ร บผ ดชอบการกำหนดแนวทาง การวางแผนและประสานงานในการจ ดทำ ทบทวน ร กษา และพ ฒนาระบบการจ ดการค ณภาพ เพ. อให การ. บร หารงานสอดคล องก บข อกำหนดของระบบฯและเพ. มประส...
บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 5 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. จ ดทำระบบ ISO 14001. TS 16949. update สารต องห ามให ก บล กค า. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). 20 ป ข. นไป. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ข. นไป. ประสบการณ (...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ