map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Customer Service Inbound งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 165 Customer Service Inbound-งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. สมัคร และ lและ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 101211 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 165 ซึ่งเป็น Customer Service Inbound-เกี่ยวข้อง

Show more
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Conducts quality review of customer contacts representatives performance within functionally specific to... Coordinates with Service Delivery Managers to ensure appropriate number of audits is performed for each...
บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด |
กทม, กทม
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ว ฒ. ป.ตร. เง นเด อน 15000 ม ประสบการณ เร ยกได ถ ง 17000. ว ฒ. ป.ตร. ได ภาษาอ งกฤษ เง นเด อน 18000 ม ประสบการณ เร ยกได ถ ง 20000. ทำงาน 2 กะ (09.00 18.00. 12...
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด |
กทม
- 13 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. จ ดทำ Routing order ส งให. Agent หล งร บข อม ลจาก Sales และล กค า รวมถ งการต ดตามงานจาก Agent ประสานงานก บ Operations (OPSI) เก. ยวก บเอกสารท. เก. ยวข อง, ปร...
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping ) |
กทม
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. แนะนำส นค าให ล กค า โดยการแจ งรายละเอ ยดส นค าและโปรโมช. นส นค าพร อมป ดการขาย และค ย ข อม ลเข าระบบส. งซ. อ. ร บเร. องประสานงานร องเร ยนจากล กค า(บร การล ก...
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping ) |
กทม
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. เพศชาย หญ ง อาย. 20 ป. ข. นไป. ว ฒ การศ กษา ม.6 ถ งปร ญญาตร. สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร พ. นฐานได. ม ท กษะการส อสารและการขาย. ทำงาน 6 ว น สามารถทำงานเป นกะได...
Movemax System Logistics Co., Ltd. |
ตำบล บางใหญ่, ระนอง
- 9 วันที่แล้ว
Require at least 1 2 years experienced relate with Logistics and Shipping field. (Especially Ocean Inbound). Had to worked with Freight Forwarding Company will be advantage. Welfare...
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping ) |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ร บสายเพ. อแนะนำและให บร การล กค าเก. ยวก บผล ตภ ณฑ แม และเด ก นมผง S mom 26 Gold พร อมท. งป ดการขาย. อ. นๆตามท. ได ร บมอบหมายจากห วหน างาน. สอบถามเพ. มเต มโ...
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping ) |
กทม
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. 1.ร บสายล กค าท. โทรเข ามาสอบถาม และส. งซ. อส นค า. 2.Update ส นค าเพ. มเต มให ก บล กค าท. ต ดต อเข ามา. 3.ให บร การข อม ลการใช ส นค าทางโทรศ พท. 4.ให คำปร ก...
บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1.ตอบคำถาม ให ข อม ลต างๆแก ล กค าทางโทรศ พท. หร อ E mail เข ามา เก. ยวก บรายละเอ ยดของส นค า และ หร อ บร การด านอ. นๆ ของล กค าตามแต ละแผนงานหร อโครงการ 2.ส งข อม ล...
transcosmos(Thailand) Co., Ltd. |
กทม, กทม
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. หน าท. ความร บผ ดชอบ. ตอบคำถาม ให ข อม ลต างๆแก ล กค าทางโทรศ พท. หร อ E mail เข ามา เก. ยวก บรายละเอ ยดของส นค า และ หร อ บร การด านอ. นๆ ของล กค าตามแต ละแ...
BDP Asia-Pacific Ltd. |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
Monitor. follow up shipment until departed from the origin to arrive destination. Keep customer updated... IMPORT. EXPORT SERVICE WORLDWIDE. SPECIALIZED IN HAZARDOUS CARGO & CHEMICALS. REGULAR INBOUND. OUTBOUND...
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
กทม
- 12 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. Inbound Call. Pick up cause from customers who have... Bachelor's Degree in Nurse or Nutrition. 1. 2 years experiences in customer area. Service mind with...
บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด |
กทม, กทม
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. พน กงานร บโทรศ พท จากล กค าท. โทรเข ามาสอบถามข อม ล ฝากเร. อง. ร บเร. องจากล กค าและบ นท กในฐานข อม ล. ร บสม ครพน กงานจำนวนมาก สถานท. ทำงานอย. พระราม 3 (BRT ...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ