map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Area Manager งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 2,571 Area Manager -งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ lและ the best job.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 99459 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 2,571 ซึ่งเป็น Area Manager -เกี่ยวข้อง

Show more
SAP |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
Requisition ID. 149137. Work Area. Customer Service and Support. Expected Travel. 0. 10. Career Status... Takes responsibility from time to time as team lead and supports respective line manager(s) in people...
SAP |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
Requisition ID. 149114. Work Area. Customer Service and Support. Expected Travel. 0. 10. Career Status... provides project manager mentoring, performs Project Reviews and reinforces the enterprise knowledge...
SAP |
กทม
- 2 วันที่แล้ว
Requisition ID. 139126. Work Area. Sales Operations. Expected Travel. 0. 10. Career Status... As a people manager, you are responsible for supporting the success of not only your direct reports, but...
AIA Careers |
กทม
- 3 วันที่แล้ว
Strategies and Analyst Manager. Job Summary. To be a key role in Operations as. Strategic Office... Job. Requirements. Bachelor's Degree. At least. 5 year experience in the area of business data analysis...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Calling all highly skilled Project Managers. take your career to the next level by joining this global... Responsibilities. Project Manage new key initiatives in areas of operational revenue opportunities and...
L.M.E. Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Responsibilities. Analyze and forecaste sales, geringe sales figure to Sales&Operation Manager... Manage and ensuree team to followe rules and policies ofepany. Train and develop Area Supervisor ande...
Booking.com |
Phuket, จ.ภูเก็ต
- 8 วันที่แล้ว
As an Area Manager, you are responsible for coordinating the multiple account management teams for key... You will report directly to the Regional Manager. You will be responsible for the Partner Services team...
บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด |
กทม
- 4 วันที่แล้ว
มเต ม. 1. เพศ ชาย. หญ ง อาย. 30 ป ข. นไป. 2. ม ประสบการณ ในตำแหน ง Area Manager ไม น อยกว า 1 ป. 3...
อโรม่า กรุ๊ป |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1. บร หารจ ดการยอดขาย สาขาท. ร บผ ดชอบ2. บร หารบ คลากร สาขาท. ร บผ ดชอบ3. บร หารต นท น สาขาท. ร บผ ดชอบ4. วางแผนการขาย ตรวจสอบค ณภาพภายในร าน5. ด แลแก ไขป ญหาให ก บล...
บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ด แลความเร ยบร อย แก ไขป ญหาต างๆ ของแต ละสาขา. เข าตรวจตราความเร ยบร อยต างๆ ของแต ละสาขา. คอยประสานงานระหว างสาขาก บทางผ. บร หาร. คอยด แลและกระต. นยอดขายของแต ละสา...
บริษัท คิมจูฟูดส์ จำกัด |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. บร หารร าน สาขา ยอดขาย มาตรฐานงานให เป นไปตามนโยบายบร ษ ทฯ. ค ณสมบ ต. เพศ. หญ ง , ชาย. อาย (ป ). 26. 35 ป ข. นไป. ระด บการศ กษา. ปวช. ปร ญญาโท. ประสบการณ (ป ...
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.นนทบุรี
- 1 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ด แลบร หารงานขายของสาขาให เป นไปตามนโยบายของบร ษ ท. กำหนดเป าหมายและสร างกลย ทธ เพ. อเพ. มยอดขาย. ควบค มและปร บปร งการบร การให เป นไปตามมาตราฐานท กสาขา. แก ไ...
Villamarket JP co.,Ltd. |
กทม
- 10 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. บร หารจ ดการปฏ บ ต การในสาขาและพ ฒนาท มงานเพ. อให เก ดผลตามเป าหมาย รวมท. งร กษามาตรฐานร านให เป นไปตามกฏระเบ ยบของบร ษ ท ท. งด านส นค า ราคา บร การ และกฏหมา...
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. Build and maintain relationship with SGM and CDS store management. Coordinate with CDS store management & CDS staff to provide the promotion updated through morning ...
บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ม ประสบการณ ด านงานขาย. สามารถควบค มด แลพน กงานขาย PC ได. เด นทางไปทำงานต างจ งหว ดได เป นคร. งคราว. ด แลยอดขายตามเป าหมายแต ละจ ดขาย. ประสานงานต าง ๆ. ถ าม ...
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) |
กทม, กทม
- 14 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ด แลพน กงาน PC. บร หารยอดขายพน กงาน PC เป นไปตามเป าหมาย. บร หารเวลาและการทำงานของพน กงาน PC. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). 23. 35. ระด บการศ กษา. ปร ...
บริษัท ริช เรสเตอรองค์ จำกัด |
กทม
- 4 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ประสานงานระหว างผ. จ ดการสาขาก บท มบร หาร. อบรมพน กงานเพ. อพ ฒนามาตราฐานในการบร การ. สร างสาม คค ให เก ดข. นก บท มงาน. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). 2...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Supply Innovation Manager. Business Intelligence, Global eCom. Our client is looking for a Supply... Project Manage new key initiatives in areas of operational revenue opportunities and team efficiencies...
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 2 วันที่แล้ว
Supply Innovation Manager. Knowledge & Process, Global eCom. Our client is looking for a highly skilled... Content and work on improvements. Project Manage new key initiatives in areas of operational revenue...
SAP |
กทม
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Requisition ID. 152189. Work Area. Sales. Expected Travel. 0. 10. Career Status. Professional... EXPECTATIONS AND TASKS. Works with the Sales Manager and team to develop and execute programs to drive...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ