map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Area Manager งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 2,571 Area Manager -งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ lและ the best job.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 99459 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 2,571 ซึ่งเป็น Area Manager -เกี่ยวข้อง

Show more
L.M.E. Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 4 วันที่แล้ว
Analyze and forecast the sales, gathering the sales figure to Sales&Operation Manager. Be alert... Train and develop Area Supervisor and the sales team. Manage and control the team to work effectively...
L.M.E. Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 2 วันที่แล้ว
Analyze and forecast the sales, gathering the sales figure to Sales&Operation Manager. Be alert... Train and develop Area Supervisor and the sales team. Manage and control the team to work effectively...
Valiram Group |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 13 วันที่แล้ว
Ensure the highest level of customer service is being provided in all brand stores while ensuring that mystery shopper scores are consistently above 85. Work with Store Managers to achieve sales...
La Monita Co., Ltd. |
กทม
- 2 วันที่แล้ว
Responsibilities. งานบร หารจ ดการร าน สาขาของบร ษ ท ด แลบร หารภายในร าน ตามนโยบายท. ได ร บมอบหมายจากบร ษ ทฯ. Qualifications. ม ประสบการณ อย างน อย 2 3 ป. สามารถทำงานตามเวลาท. ร าน...
Expedia, Inc |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
Apply as a Area Manager in กทม. Expedia, Inc is looking for a Area Manager . Your duties will be ...
Kacha Brothers Co., Ltd. |
กทม
- 2 วันที่แล้ว
Responsibilities. สายงานข. นตรงก บกรรมการผ. จ ดการ. ร บผ ดชอบงาน Operation จำนวน 5. 8 สาขา. ด แลยอดขายและควบค มต นท นของแต ละสาขาอย างม ประส ทธ ภาพ. ฝ กอบรมพน กงานให ได ตามมาตรฐาน...
บริษัท โอซิม (ไทย) จำกัด |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ไม ระบ ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศชาย หญ ง อาย. 20 35 ป. 2. ว ฒ ปวส. ข. นไป. 3. ม ความเป นผ. นำ ขย น อดทน. 4. กล าต ดส นใจ ซ. อส ตย. แก ไขป ญหาเฉพาะหน า...
บริษัท แอบเปิ้ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ไม ระบ ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. ม ประสบการณ ด านการด แลเขตการขายในด านม อถ อ อย างต ำ 1 ป. รายละเอ ยดบร ษ ท. ดำเน นธ รก จการขาย โทรศ พท เคล. อนท. และธ รก...
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย |
กทม
- 8 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ล กษณะงาน. งานประจำ. ค ณสมบ ต. อาย ไม เก น 35 ป. ว ฒ ปร ญญาตร. สาขาน เทศศาสตร. ส. อสารมวลชน หร อสาขาท. ส.ส.ท. พ จารณาว าเหมาะสมก บงานท. ปฏ บ ต. ม ประสบการณ ในด านด ...
Big Camera Corporation Public Company Limited |
Nong Khaem, พิษณุโลก
- 2 วันที่แล้ว
ค ณสมบ ต. ระด บ ปร ญญาตร. ปร ญญาโท สาขา การตลาด บร หารธ รก จ การจ ดการ หร อสาขาท. เก. ยวข อง. เกรดเฉล. ย 2.50 ข. นไป. หน าท. ความร บผ ดชอบ. จ ดสรรบ คลากรให เหมาะสมก บสาขาและสำรองบ...
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. Build and maintain relationship with SGM and CDS store management. Coordinate with CDS store management & CDS staff to provide the promotion updated through morning ...
บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ควบค มด แลร านป งสยาม (แบรนด ของบร ษ ท) ตามสาขา. ท. ทางบร ษ ทฯ เป ด เช น สาขามหาช ย สาขาศร นคร นทร. ด แลควบค มพน กงานประจำสาขา. ด แลความเร ยบร อยของร านแต ละ...
อโรม่า กรุ๊ป |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1. บร หารจ ดการยอดขาย สาขาท. ร บผ ดชอบ2. บร หารบ คลากร สาขาท. ร บผ ดชอบ3. บร หารต นท น สาขาท. ร บผ ดชอบ4. วางแผนการขาย ตรวจสอบค ณภาพภายในร าน5. ด แลแก ไขป ญหาให ก บล...
บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ด แลความเร ยบร อย แก ไขป ญหาต างๆ ของแต ละสาขา. เข าตรวจตราความเร ยบร อยต างๆ ของแต ละสาขา. คอยประสานงานระหว างสาขาก บทางผ. บร หาร. คอยด แลและกระต. นยอดขายของแต ละสา...
RegionUP.com |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 13 วันที่แล้ว
Job Description. Area Sales Manager. Beer, Alcohol (Bangkok). Responsibilities. Manage your area of... Lead the team of sales staffs to reach the area revenue goal. Control of key account in the area...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ