map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

callcenter งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 24 callcenter-งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ ได้รับ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 92863 งาน มีอยู่, 24 ซึ่งเป็น callcenter-เกี่ยวข้อง

Show more
N.U.C. |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ให ข อม ลเก. ยวก บส ขภาพทางโทรศ พท หร อทางเวปไซด. อ นเตอร เน ตก บล กค า,ผ. ป วย,ผ. ท. สนใจท. วไปท. ต ต อเข ามาหร อฝากประว ต ข อม ลไว ก บศ นย ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. ...
บริษัท มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
กทม
- 15 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ล กษณะงาน. งานประจำ. ค ณสมบ ต. เง นเด อนประจำ 13,000 15,000 บาท,เบ. ยขย น,ค ากะ. รายละเอ ยดงาน. ร บสายล กค าเพ. อประสานงานช วยเหล อฉ กเฉ นบนท องถนน ให ข อม ลและสอบถ...
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ร บแจ งป ญหาจากล กค าตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศ ชาย. หญ ง. 2. ร บแจ งป ญหาจากล กค า. 3. สามารถแก ไขป ญหาเบ. ยงต นเก. ยวก บระบบได. 4. สามารถใช เคร. องคอ...
บริษัท ทรู ทัช จำกัด |
กทม, กทม
- 4 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ให บร การข อม ล และตอบข อสงส ยเก. ยวก บเท. ยวบ นการเด นทาง ข อม ลต างๆ ด านสายการบ นไทยให ก บล กค าทางโทรศ พท. ส มภาษณ ผ าน..อบรม&ฝ กงานให ฟร. ก อนทำงานจร ง....
บริษัท ทรู ทัช จำกัด |
กทม, กทม
- 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. 1. ให ข อม ลล กค าทางโทรศ พท เก. ยวก บสายการบ น ด าน Products and Services. 2. สำรองท. น. งบ ตรโดยสารล กค าต างประเทศ. 3. ออกบ ตรโดยสารล กค า กรณ ชำระผ านบ ต...
ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED |
กทม
- 13 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ด แลงานเอกสาร. Callcenter. เร งร ดหน. ส น. ค ย ข อม ล. อย างใดอย...
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด |
กทม, กทม
- 8 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ให บร การ ร บสาย โอนสาย ตอบคำถามล กค าท. โทรเข ามาสอบถามบร การ. ประสานงานและต ดตามผล. ร บเร. องร องเร ยนบร การต างๆบร ษ ท. ม ประสบการณ งาน Call Center 1 ป ข....
บริษัท ทรู ทัช จำกัด |
Bang Phli Noi, จ.สมุทรปราการ
- 2 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ให บร การข อม ล ตอบข อซ กถามให ก บล กค าทางโทรศ พท เพ. อให เก ดความสะดวกสบายแก ล กค าท. มาใช บร การสนามบ นส วรรณภ ม. ต ดต อ ค ณหยก Tel. 02 642 0086, 082 993 ...
บริษัท ไอที เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด |
กทม, กทม
- 7 วันที่แล้ว
ต ดต. งและด แลระบบโทรศ พท. Callcenter. IT Support... Callcenter. เจ าหน าท. ต ดต. งและด แลระบบโทรศ พท...
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co.,Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 1 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ให บร การล กค า ท. โทรเข ามาสอบถามและอ เมลล เก. ยวก บส นค าของบร ษ ท. ต ดตาม อ ปเดตสถานะของส นค าให ก บล กค า เป นต น. งานอ. นๆตามท. ได ร บอบหมาย. เวลาทำงาน....
เน็คซ์ท รีโวลูชั่น |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. เป นงาน Outbound Call Center ทำหน าท. แนะนำประชาส มพ นธ ด านการออมเง นในโครงการอาว โส OK ให ก บล กค าทางโทรศ พท. เท าน. น. เป นงานประจำ Office. ไม จำเป นต อง...
เน็คซ์ท รีโวลูชั่น |
กทม, กทม
- 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. Walk In Interview ส มภาษณ แจ งผลท นท ท กตำแหน ง ต. งแต. 9.00น. 17.00น. ท. ต กเสร มม ตรทาวเวอร. อโศก ช. น17 และน ดเร. มปฏ บ ต งานท นท. Tele Sale. Tele Call Ce...
เน็คซ์ท รีโวลูชั่น |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 4 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. เป นงาน Outbound Call Center ทำหน าท. แนะนำประชาส มพ นธ ด านการออมเง นในโครงการอาว โส OK ให ก บล กค าทางโทรศ พท. เท าน. น. เป นงานประจำ Office. ไม จำเป นต อง...
เน็คซ์ท รีโวลูชั่น |
กทม, กทม
- 4 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. Walk In Interview ส มภาษณ แจ งผลท นท ท กตำแหน ง ต. งแต. 9.00น. 17.00น. ท. ต กเสร มม ตรทาวเวอร. อโศก ช. น17 และน ดเร. มปฏ บ ต งานท นท. Tele Sale. Tele Call Ce...
เน็คซ์ท รีโวลูชั่น |
กทม, กทม
- 4 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ทำหน าท. แนะนำประชาส มพ นธ ด านการออมเง น ให ก บล กค าทางโทรศ พท. เท าน. น. เป นงานประจำ Office ไม ต องออกไปพบล กค า. ไม จำเป นต องม ประสบการณ. ม การอบรมให ก...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ