map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Packing งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 313 Packing-งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. สมัคร และ ได้รับ the best job.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 110603 งาน มีอยู่, 313 ซึ่งเป็น Packing-เกี่ยวข้อง

Show more
บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 2 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1.load งานเข าห องคล น ร ม2.แพ คงานภายในและภายนอกห องคล น ร ม3.ทำงานภายใต. Process ของห องคล น ร มตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศชาย หญ ง. 2. อาย. 20 ป. ข. ...
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด |
กทม
- 2 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ไม ระบ ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศ ชาย หญ ง. 2. อาย. 28 ป ข. นไป. 3. ว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร. สาขาท. เก. ยวข อง. 4. ม ประสบการณ. ห วหน างาน พ บ ร ด อย างน...
บริษัท สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน จำกัด |
กทม, กทม
- 13 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. บรรจ ห บห อส นค า ตามมาตรฐานของบร ษ ทฯ และข อกำหนดของล กค า. จ ดเก บส นค าให เป นหมวดหม. และ ปลอดภ ย. จ ดเตร ยมส นค าให แผนกขนส ง. ตรวจน บส นค าประจำป. ด แลก...
Reeracoen Recruitment Co.,Ltd |
กทม, กทม
- 1 วันที่แล้ว
Good with all standard office software and design programs eg. AutoCAD. Experince in Logistic frieght forwarder in packing team. Driver License and Car. Punctual. Neo 5. Language. English...
Reeracoen Recruitment Co.,Ltd |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 1 วันที่แล้ว
Good with all standard office software and design programs eg. AutoCAD. Experince in Logistic frieght forwarder in packing team. Driver License and Car. Punctual. Neo 5. Language. English...
บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาถ้ำพรรณรา) |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.นครศรีธรรมราช
- 13 วันที่แล้ว
ตำแหน ง. (จำนวน 8 ตำแหน ง) (ประจำสาขานครศร ธรรมราช). ค ณสมบ ต. ชาย อาย. 20 ป. ข. นไป. ปร ญญาตร. ไม จำก ดสาขา. สามารถปฎ บ ต งานประจำต างจ งหว ดได. ถ าม ประสบการณ การทำงาน จะพ จารณา...
Reeracoen Recruitment Co.,Ltd |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
Coordinate conduct customer presentations. Required Qualifications. male female. 28 40years old. good command of English. experience in sales at least 5 years at printing,packing,corrugated...
บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ชลบุรี
- 15 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ล กษณะงาน. งานประจำ. ค ณสมบ ต. ว ธ การสม คร (ไทย). สว สด การ. จำนวน 10 อ ตรา เพศ ท กเพศ อาย. ไม ระบ. ระด บการศ กษา ไม ระบ. สาขาว ชา ไม ระบ. ประสบการณ การทำงาน ไม ระ...
บริษัท บีโฮลดิ้ง จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ฉะเชิงเทรา
- 2 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ควบค มด แลการปฏ บ ต งานในแผนกประกอบและบรรจ ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. ว ฒ ปร ญญาตร. ท กสาขา. 2. ม ภาวะผ. นำ ม มน ษยส มพ นธ ด และม ท กษะในการต ดต อส. อสาร. ...
บริษัท ฟิกซ์ แอนด์ วอช เอทเซ็ททรา จำกัด |
กทม
- 1 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ตรวจสอบค ณภาพงานซ ก ร ด. packagingตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศหญ ง. 2. อาย. 18 ป ข. นไป. 3. ว ฒ การศ กษาข. นต ำ ม.3. 4. ไม จำเป นต องม ประสบการณ. รายละเอ...
บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 2 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ด แลการปฎ บ ต งานของพน กงานในหน วยงานท. ร บผ ดชอบ. ร บผ ดชอบตามงานท. ได ร บมอบหมาย. อ. นๆตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศ ชาย. หญ ง อาย. 22 40 ป. 2. ว ฒ. ปวส...
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 11 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ตรวจสอบค ณภาพการผล ต Frozen Loin ข ดสะอาด บรรจ. ปล อยกระป อง. ทวนสอบการเตร ยม Media, ทวนสอบการ ช. งสาร Premix. ทวนสอบเคร. องช. งท. ใช ในไลน ผล ต, ทวนสอบกระป องเปล า...
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ปทุมธานี
- 13 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. หน าท. ความร บผ ดชอบ. บร หารและควบค มด แลการผล ตพลาสต กและ Perform รวมถ งทางด านการบรรจ ภ ณฑ. ปร บปร งสายงานการผล ต ให ม ประส ทธ ภาพตามท. บร ษ ทกำหนดไว. ควบค...
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 2 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1. ควบค มการจ ดเตร ยมการผล ต1.1 จ ดสรรกำล งคนให เหมาะสมก บงาน1.2 มอบหมายให พน กงานจ ดเตร ยม เคร. องจ กรและอ ปกรณ ในการทำงาน1.3 ตรวจสอบความพร อมของเคร. องจ กรและอ ปกร...
Reeracoen Recruitment Co.,Ltd. |
Tambon Bang Kaeo, จ.สมุทรปราการ
- 13 วันที่แล้ว
Bangplee (Samutprakarn). Work Type. Mon Fri 08 30 17 30. Job description. To summarize packing data to... To control new model lunching schedule. To design package, Packing standard approve (PDS,PPS). To unpack...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ