map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Sales Admin งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 1,808 Sales Admin-งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. สมัคร และ ได้รับ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 117884 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 1,808 ซึ่งเป็น Sales Admin-เกี่ยวข้อง

Show more
VST ECS (Thailand) Co., Ltd |
กทม, กทม
- 8 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดของงาน. ประสานงานขาย... Sales Support ) อย างน อย 1ป. ท กษะภาษาอ งกฤษด. ท...
Material World Co., Ltd |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.นนทบุรี
- 2 วันที่แล้ว
Female, Age not over 35 years. Bachelor's Degree in Business Admin, Marketing or related field. At least... นๆ. 1. Health Insurance. 2. Provident Fund. 3. Bonus. 4. Sales Commission. 5. Incentive. 6...
Multiphase Oil & Gas Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 6 วันที่แล้ว
และอ. นๆ ท. เก. ยวข อง. ประสบการณ ทำงาน 1 5 ป. ในตำแหน ง Sales Admin หร ออ. นๆ ท. เก. ยวข อง...
Multiphase Oil & Gas Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ระยอง
- 6 วันที่แล้ว
และอ. นๆ ท. เก. ยวข อง. ประสบการณ ทำงาน 1 5 ป. ในตำแหน ง Sales Admin หร ออ. นๆ ท. เก. ยวข อง...
Material Automation (Thailand) Co., Ltd. |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
Open sales order and input to the system. Other sales support duties including tracking of Sales... Knowledge in Hardware, Software and network will be advantage. Experience in administrative jobs...
Pattaya Job Centre Co. Ltd. |
Muang Pattaya, จ.ชลบุรี
- 4 วันที่แล้ว
And be main center for follow up the payment and installment between head office and Sales Executive... Coordinate and follow up the buyers for signing of the sales and purchase agreement. Also with the help...
บริษัท เจมส์ พาวิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
สร ปการขายจาก Sales3. ส ง Report และสร ปค าใช จ... จ ดนำเท. ยวประจำป. 13. Sales ท. shop ม ค าคอมม ช...
หจก เอส.เจ โกลบอลเทรด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 16 วันที่แล้ว
จบการศ กษาปร ญญาตร. ไม จำก ดสาขา. ฟ ง พ ด อ าน เข ยน ภาษาอ งกฤษได ด. จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ. สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร พ. นฐาน และ อ นเตอร เน ตได ด. ม ความค ดสร างสรรค. ผลตอ...
THE ORIGIN (THAILAND) CO., LTD. |
กทม, กทม
- 15 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. สร างความพ งพอใจให ล กค า. ประสานงาน ช วยเหล อ สน บสน นท มงานท กหน วยงาน. ทำเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบส. งซ. อ การจ ดส ง และการชำระเง น และต ดตามงานด านขายและเอกสาร...
A&A Neo Technology Co., Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.เชียงใหม่
- 11 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ช วยต ดต อล กค าประสานงานขาย. ช วยต ดต อประสานงานระหว างแผนก. ทำงานอ. นๆท. ได ร บมอบหมาย. ค ณสมบ ต. เพศ หญ ง. อาย. 22 ป ข. นไป. ว ฒ. ปร ญญาตร ท กสาขาข. นไป. ตรงต อเ...
บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ไม ระบ ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศชาย หญ ง. 2. ม ประสบการณ ในการทำงานจะพ จารณาเป นพ เศษ รายละเอ ยดบร ษ ท. เป นผ. เช. ยวชาญด านระบบ ผน ง,ฝ า และเพดานอะค ...
Sealitegroup Co.,Ltd. |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ประสานงานขายก บพน กงานขายและจ ดการงานธ รการจ ดเก บข อม ลและรายงานด านการขายตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศหญ ง อาย. 25 30 ป. 2. จบปวส. ข. นไป สาขาบร หาร,การ...
VALITECH CO., LTD. |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 3 วันที่แล้ว
Qualifications. Age 23 29 years old. Education ป ตร. การจ ดการ การตลาด ประชาส มพ นธ. เช. ยวชาญ Excel Power Point. ประสบการณ. 1 ป. ทางด านงานสน บสน นการขาย การตลาด. Able to communi...
บริษัท คิวอาร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ทำรายงานยอดขาย. ออก PO ตามงานตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. หญ ง. ชาย อาย. 23. 30. 2. ปวช. ปร ญญาตร. 3. สามารถใช โปรแกร Microsoft World. Excel ได ด. 4. ม ความข...
บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด |
กทม, กทม
- 4 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. เข ยนแบบเฟอร น เจอร บ วท อ น. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). 20. 35. ระด บการศ กษา. ปวส. ปร ญญาโท. ประสบการณ (ป ). 1. อ. นๆ. ไม ระบ. ค ณสมบ ต เพ. มเต ม...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ